Betingelser

Betingelser

Disse betingelser gælder for Energiselskabet Energy Nordic CIF B90038886 (”Energy Nordic”)
Salg af energi inkl. netydelse (eldistribution) til købere (”kunden”)

I. FORMÅL – Formålet med dette dokument er Energy Nordic´s aftale om levering af energi til kunden og påbegyndes på det tidspunkt, som følger af aftalen.
II. LEVERANCEN – Gyldigheden af denne aftale er underlagt fra Energy Nordic, som forbeholder sig retten til endelig indgåelse eller ophævelse af aftalen på baggrund af objektive og ikkediskriminerende kriterier, såsom kreditværdighedens bestandighed. Aftalens ikrafttræden er afhængig af distributørens aktivering af aftalen. Hvis aktivering ikke sker senest 3 måneder efter aftalens udstedelse, kan begge parter opsige aftalen ved en officiel erklæring til modparten.
III. VARIGHED – Aftalens varighed samt binding fremgår af ordrebekræftelsen som er modtaget ved kundeforholdets oprettelse. Under alle omstændigheder skal aftalen anses som gældende, undtagen hvis en af parterne meddeler opsigelse af samme med mindst 30 dages varsel. Den dato, der skal anvendes til beregning af varigheden, er datoen for den sidste aktivering af aftalen.
IV. ÆNDRING – Energy Nordic skal meddele enhver ændring i aftalen til kunden, således at KUNDEN skriftligt kan meddele sin uenighed og sit ønske om at opsige aftalen inden for en frist på 30 dage, uden omkostninger. Hvis KUNDEN ikke giver udtryk for sit ønske om at opsige aftalen, skal ændringerne anses som accepterede. KUNDEN kan via mail eller skriftligt indgive opsigelse til Energy Nordic, Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien.
V. OPSIGELSE AF AFTALEN – De aftalte leverancer kan ophøre ved parternes gensidige aftale eller ved en af parternes afståelse fra forlængelse. De kan også ophøre til enhver tid grundet en af parternes opsigelse på grund af manglende betaling, manglende overholdelse af betingelser, hvis KUNDENS installationer ikke er teknisk passende eller overholder de lovlige standarder (herunder svig) eller af enhver anden grund, der er fastlagt i lovgivningen. Opsigelse af aftalen skal meddeles med mindst 30 dages varsel. Når aftalen er bragt til ophør, skal KUNDEN betale for enhver ubetalt tjeneste, der er blevet ydet. Opsiger KUNDEN aftalen indenfor bindingsperioden på et år, forbeholder Energy Nordic sig retten til at opkræve et opsigelsesgebyr til dækning af omkostninger forbundet med afvikling af aftalen. Gebyret udgør 65 €. Såfremt en fast aftale bringes til ophør inden påbegyndelse af den første forlængelse og af årsager, der kan tillægges KUNDEN, kan Energy Nordic kræve erstatning, der svarer til 5 % af værdien af den energi, som skønnes skulle være leveret, ud fra den pris, der gælder på tidspunktet for aftalens ophør.
VI. TILLADELSE – KUNDEN giver Energy Nordic tilladelse til på sin faktura (i) at inkludere betaling af diverse afgifter på leverancer og serviceydelser, som distributøren har leveret, (ii) at handle som dennes repræsentant over for distributøren, (iii) at vurdere risikoen ved nærværende aftale samt forud for alle mulige fornyelser og derved vurdere enhver oplysning, som findes i Energy Nordic´s arkiv, samt enhver oplysning, som denne har adgang til, eller som findes i registre om forsinket betaling, rapporter om kreditværdighed, tilgængelige oplysninger i distributørens database om leveringspunkter og andre kilder.
VII. PRISER – Prisen fremgår af ordrebekræftelsen/Min Side. Prisen per kWh kan enten afregnes som en variabel pris eller en aftalt fast pris per kWh over en aftalt periode. Priserne kan ændres på baggrund af forandringer i omkostningerne for de for prisen væsentlige dele, som er ude af parternes kontrol. Energy Nordic skal meddele disse ændringer, således at KUNDEN kan meddele sin uenighed i henhold til bestemmelserne i punkt IV. Uanset ovenstående kan Energy Nordic ændre priserne hvert år på baggrund af det generelle forbrugerprisindeks for det forudgående år. Ved variable priser skal disse fastsættes på baggrund af forbruget og Spaniens energimarkedsoperatør OMEL’s puljepris for en strømtime samt den følgende forretningsforøgelse og betaling for tilpasning efter udbud og efterspørgsel til Spaniens elforsyningsnet REE. Ingen af priserne er inklusive moms og andre relevante afgifter. De afgifter, der for tiden er gældende, er moms som udgør 21 % af alle fakturerede leverancer og serviceydelser ( 7% på de Kanariske øer(IGIC)) og strømafgift. Hvis de aftalte leverancer skulle være underlagt andre skatter og afgifter eller enhver anden variation fra det foreliggende, skal disse under alle omstændigheder inkluderes som en integreret del af den fastsatte pris.
VIII. FAKTURERING OG BETALING – KUNDEN skal betale de udstedte fakturaer inden for betalingsfristen. Hvis denne frist ikke overholdes, pålægges der uden videre en morarente for den forfaldne, ubetalte gæld, der svarer til den lovgivningsmæssige rentesats plus tre procent. I tilfælde af forsinkelser eller faktureringsfejl skal der udstedes tilsvarende kreditnotaer eller debetnotaer. Forsinkelser eller fejl fritager ikke KUNDEN fra dennes forpligtelse til at betale. Energy Nordic kan bede distributøren om at afbryde for leverancen eller at ophæve aftalen på grund af manglende betaling, hvilket ikke fritager KUNDEN fra sin forpligtelse til at betale den fulde gæld samt de skyldige renter. Såfremt leverancen bliver afbrudt, vil den ikke blive genåbnet, før KUNDEN har betalt den fulde gæld, de skyldige renter samt andre dermed forbundne omkostninger. Såfremt det ikke er muligt at afbryde leverancen, kan Energy Nordic anmode distributøren om fuldstændigt at opsige aftalen grundet manglende betaling. Såfremt KUNDEN ikke angiver en berettiget grund for den manglende betaling, kan gældens eksistens meddeles til registeret for kreditværdighed. Hvis KUNDEN ikke er ajour med betalingen, er Energy Nordic ikke forpligtet til at yde de aftalte tjenester.
IX. AFTALT SPÆNDING – KUNDEN kan ændre den aftalte spænding i henhold til de gældende regler. KUNDEN skal for egen regning udføre de nødvendige tekniske tilpasninger. Det distributøren måtte opkræve for ændringen vil blive faktureret KUNDEN via Energy Nordic uden ekstra gebyr. Uanset forudgående skal denne ændring træde i kraft på datoen for distributørens godkendelse og kan medføre ændringer i den forventede pris.
X. LEVERANCENS FORPLIGTELSER OG KVALITET – Energy Nordic er ikke ansvarlig for leverancens kvalitet og kontinuitet. Distributøren er den eneste ansvarlige for dette. Distributøren hæfter over for KUNDEN for eventuelle skader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af dennes forpligtelser. Energy Nordic tilbyder at indgive KUNDENS indsigelser samt over for distributøren at administrere den kompensation eller rabat, der retligt kunne tilfalde KUNDEN, på dennes vegne.
XI. ANSVAR – KUNDEN er ansvarlig for test- og målerudstyr, som skal overholde de tekniske og sikkerhedsmæssige krav i gældende lov. KUNDEN er ydermere ansvarlig for udstyrets korrekte opbevaring og funktion. Test- og målerudstyret kan være ejet eller lejet, og i sidstnævnte tilfælde vil Energy Nordic fakturere distributørens derved afholdte udgifter.
XII. FORTRYDELSESRET – KUNDEN er beskyttet under den spanske lov 24/2013 af 26. december vedrørende elsektoren. KUNDEN har desuden ifølge forbrugerloven visse rettigheder inden for dette område, herunder fortrydelsesret, såfremt der er tale om fjernsalg (over telefon eller internet) eller aftaler uden for Energy Nordic´s faste forretningssted. Fortrydelsesfristen er 7 dage efter aftalen er indgået. Hvis kunden har anmodet om påbegyndelse af energileverancen inden for fortrydelsesperioden, skal Energy Nordic uden ophør til distributøren indgive meddelelse om udbyderskifte (hvis der vendes tilbage til den forrige) eller opsigelse af leveringsaftalen, og KUNDEN skal betale Energy Nordic for den energi, der er leveret indtil udbyderskiftet eller opsigelsen af leveringsaftalen.
XIII. INDSIGELSER OG TVISTER – KUNDEN kan skriftligt indgive indsigelser til Energy Nordic Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien. Hvis disse ikke bliver behandlet eller løst inden for en måned, kan KUNDEN indgive disse for det spanske forbrugerklagenævn (Juntas Arbitrales de Consumo), under forudsætning af at Energy Nordic er enig i at underkaste sig en sådan voldgiftsafgørelse. Begge parter respekterer udtrykkeligt domstolens kompetencer og dens endelige afgørelse.
XIV. DATABESKYTTELSE – I overensstemmelse med den spanske organiske lov 15/1999 af 13. december og Europa-Parlamentets generelle forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af databeskyttelse oplyses KUNDEN om, at de oplysninger, der opgives i forbindelse med udfærdigelsen af denne aftale, og de oplysninger, der indsamles i forbindelse med kundens forløb, vil blive administreret af Energy Nordic som registeransvarlig, med forretningssted på adressen Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien. For at sikre betaling af bilag vil KUNDENS oplysninger blive videregivet til den relevante bankenhed og de administrative instanser, som reglerne om energi foreskriver det. KUNDEN oplyses også om, at dennes oplysninger kan blive anvendt til reklame- og oplysningskampagner. KUNDEN har rettigheder til adgang, rettelser, sletning og indsigelse ved skriftlig anmodning til Energy Nordic. DELEGERET FOR DATABESKYTTELSE: Du kan kontakte vores delegeret for databeskyttelse på [email protected] eller på virksomhedens tidligere angivne adresse.
XV. KONTAKT:
Energy Nordic 
CIF B90038886
Calle San Pancracio 18
29640 Fuengirola, Málaga, Spanien
E-mail: [email protected]
Telefon: (+34) 916 358 626
www.energynordic.dk

Find det produkt der passer bedst til dig

FLEX PRIS

Sikrer dig energi til
den rene indkøbspris

>> LÆS MERE
FLAT RATE

Til ferieboligen, der
kun bruges nu og da

>> LÆS MERE
FAST PRIS 

Den trygge løsning,
hvor du altid kender prisen

>> LÆS MERE