Disse vilkår gælder for Energiselskabet, Energy Nordic Tax ID No. CIF-B90038886 (“Energy Nordic”)
Salg af energi, herunder nettjenester (eldistribution) til køberen (“kunden”)

I. OBJECT – genstanden for dette dokument er Energy Nordics kontrakt om levering af energi til kunden, og det påbegyndes på det tidspunkt, der er angivet i kontrakten.
II. UDBUD – Gyldigheden af denne kontrakt er underlagt Energy Nordic, som forbeholder sig retten til endelig indgåelse eller opsigelse af kontrakten på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier, såsom kreditværdighed. Kontrakten træder i kraft, når den aktiveres af distributøren. Hvis aktivering ikke sker senest tre måneder efter kontraktens udstedelse, kan hver af parterne opsige kontrakten ved at give en officiel meddelelse til den anden part.
III. VARIGHED – Kontraktens varighed og bindingsperiode fremgår af det ordrebekræftelsesdokument, der modtages ved etablering af kundeforhold. Kontrakten anses for at være gyldig under alle omstændigheder, medmindre en af parterne giver meddelelse om opsigelse mindst 30 dage i forvejen. Den dato, der skal bruges til at beregne kontraktens varighed, er den dato, hvor kontrakten sidst blev aktiveret.
IV. ÆNDRINGSFORSLAG – Energy Nordic underretter kunden om eventuelle ændringer af kontrakten, så KUNDEN får mulighed for skriftligt at rapportere deres uenighed og ønske om at opsige kontrakten gratis inden for en periode på 30 dage. Hvis KUNDEN ikke udtrykkeligt angiver, at de ønsker at opsige kontrakten, betragtes ændringerne som accepteret. KUNDEN kan meddele, at de ønsker at opsige kontrakten via e-mail eller ved at skrive til Energy Nordic, Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien.
V. OPSIGELSE AF KONTRAKTEN – Den aftalte levering kan opsiges efter fælles aftale mellem begge parter eller ved en parts beslutning om at afholde sig fra kontraktfornyelse. Det kan også opsiges til enhver tid, hvis en af parterne opsiger kontrakten på grund af manglende betaling, manglende overholdelse af disse betingelser, hvis KUNDENS installationer ikke opfylder de krævede tekniske betingelser, eller hvis de ikke overholder lovkrav (herunder svig) eller af anden grund, der er fastsat i lovgivningen. Der bør gives et varsel på mindst 30 dage for opsigelse af kontrakten. Når kontrakten opsiges, er KUNDEN forpligtet til at betale for eventuelle udestående tjenester, der er leveret. I tilfælde af at KUNDEN opsiger kontrakten inden for bindingsperioden på et år, forbeholder Energy Nordic sig ret til at opkræve et opsigelsesgebyr for at dække omkostninger forbundet med opsigelse af kontrakten. Gebyret er fastsat til 65 €. Hvis en fast kontrakt opsiges inden påbegyndelsen af den første fornyelse og af grunde, der kan tilskrives KUNDEN, kan Energy Nordic anmode om betaling af kompensation svarende til 5% af værdien af den energi, der skulle have været leveret, baseret på den gældende pris på det tidspunkt, hvor kontrakten opsiges.
VI. TILLADELSE – KUNDEN giver Energy Nordic tilladelse i sine fakturaer i) at medtage betaling af forskellige leverings- og tjenesteydelsesgebyrer, som distributøren har leveret ii) at optræde som dennes repræsentant over for distributøren, og (iii) at evaluere risikoen i forbindelse med denne kontrakt og alle tidligere kontrakter om mulige fornyelser og derved evaluere alle oplysninger, der findes i Energy Nordics arkiv, eller som den har adgang til, eller som er tilgængelige i forsinkede betalingsoptegnelser, kreditværdighedsrapporter, tilgængelige oplysninger i distributørens database over forsyningspunkter og andre kilder.
VII. PRISER – Priserne fremgår af ordrebekræftelsen/Min Side. Prisen pr. kWh kan enten afregnes som en variabel pris eller som en aftalt fast pris pr. kWh over en aftalt periode. Priserne kan ændres på grundlag af ændringer i prisen på dele, der er kritiske for prisen, og som er uden for parternes kontrol. Energy Nordic underretter kunden om sådanne ændringer, så KUNDEN kan rapportere enhver uenighed i henhold til bestemmelserne i afsnit IV. Uanset ovenstående kan Energy Nordic ændre priserne hvert år på grundlag af det generelle forbrugerprisindeks for det foregående år. Variable priser fastsættes på grundlag af forbruget og den puljetimepris, der fastsættes af Spaniens energimarkedsoperatør (OMEL), ud over den deraf følgende forretningsstigning og betaling for tilpasning i overensstemmelse med udbud og efterspørgsel til Spaniens elnet, REE. Priserne er ekskl. moms og andre relevante gebyrer. De gebyrer, der i øjeblikket er gældende, omfatter moms (21 % af alle fakturerede leverancer og tjenesteydelser – 7 % på De Kanariske Øer (IGIC)) og elafgiften. Hvis den aftalte levering er underlagt andre skatter eller gebyrer eller enhver anden variation af det, der er angivet her, skal disse under alle omstændigheder medtages som en integreret del af prisen.
VIII. FAKTURERING OG BETALING – KUNDEN skal betale alle udstedte fakturaer inden for betalingsfristen. Hvis betaling ikke sker inden for denne periode, vil der uden yderligere varsel blive påført morarenter på det forfaldne og ubetalte beløb svarende til den rentesats, der er fastsat ved lov plus tre procent. I tilfælde af forsinkelser eller faktureringsfejl udstedes tilsvarende kreditnotaer eller debetnotaer. Forsinkelser eller fejl fritager ikke KUNDEN fra hans / hendes forpligtelse til at betale. Energy Nordic kan bede distributøren om at afbryde forsyningen eller opsige kontrakten som følge af manglende betaling, hvilket ikke fritager KUNDEN for hans / hendes forpligtelse til at betale den fulde gæld plus eventuelle skyldige renter. Hvis forsyningen afbrydes, vil den ikke blive tilsluttet igen, før KUNDEN har betalt den fulde gæld, eventuelle skyldige renter og alle andre tilknyttede omkostninger. Hvis det ikke er muligt at afbryde forsyningen, kan Energy Nordic anmode distributøren om at opsige kontrakten fuldstændigt som følge af manglende betaling. Hvis KUNDEN ikke kan give en berettiget årsag til den manglende betaling, kan gælden også rapporteres til registret for kreditværdighed. Hvis KUNDEN ikke er opdateret med sine betalinger, er Energy Nordic ikke forpligtet til at levere de aftalte tjenester.
IX. AFTALT SPÆNDING – KUNDEN kan ændre den aftalte spænding i overensstemmelse med gældende lovgivning. KUNDEN skal foretage alle nødvendige tekniske tilpasninger for egen regning. Alt, hvad distributøren måtte kræve for at udføre ændringen, faktureres til KUNDEN via Energy Nordic uden ekstra gebyr. Uanset ovenstående træder en sådan ændring i kraft på den dato, hvor distributøren giver godkendelse, og kan medføre ændringer i den forventede pris.
X. FORPLIGTELSER OG KVALITET AF FORSYNINGEN – Energy Nordic er ikke ansvarlig for kvaliteten og kontinuiteten i forsyningen. Distributøren bærer eneansvaret for dette. Distributøren er ansvarlig over for KUNDEN for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af sine forpligtelser. Energy Nordic tilbyder at indsende KUNDENS indsigelser og på vegne af distributøren administrere enhver kompensation eller rabat, der lovligt kan skyldes KUNDEN.
XI. ANSVAR – KUNDEN er ansvarlig for test- og måleudstyr, som skal opfylde alle tekniske og sikkerhedsmæssige krav i overensstemmelse med gældende lovgivning. KUNDEN er også ansvarlig for at sikre korrekt opbevaring og funktion af dette udstyr. Test- og måleudstyr kan ejes eller lejes. I sidstnævnte tilfælde fakturerer Energy Nordic enhver af distributørens tilknyttede omkostninger.
XII. FORTRYDELSESRET – KUNDEN er beskyttet af spansk lov 24/2013 af 26. december vedrørende elsektoren. KUNDEN har også visse rettigheder i henhold til forbrugerlovgivningen, herunder fortrydelsesret, i tilfælde af fjernsalg (over telefon eller internet) eller kontrakter uden for Energy Nordics faste forretningssted. Fortrydelsesretten gælder i syv dage fra datoen for kontraktens indgåelse. Hvis kunden har anmodet om påbegyndelse af energiforsyningen i tilbagetrækningsperioden, skal Energy Nordic straks informere distributøren om skift af udbyder (hvis kunden vender tilbage til den tidligere udbyder) eller opsigelse af kontrakten, og KUNDEN er ansvarlig for at betale Energy Nordic for den leverede elektricitet inden leverandørskifte eller opsigelse af kontrakten.
XIII. INDSIGELSER OG TVISTER – Kunden kan indsende eventuelle indsigelser skriftligt til Energy Nordic, Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien. Hvis problemet ikke løses eller løses inden for en måned, kan KUNDEN rapportere dette til det spanske voldgiftsnævn (Juntas Arbitrales de Consumo), forudsat at Energy Nordic accepterer at underkaste sig en sådan voldgiftsproces. Begge parter respekterer domstolens kompetencer og dens endelige afgørelse.
XIV. DATABESKYTTELSE – I overensstemmelse med den spanske organiske lov 15/1999 af 13. december og med Europa-Parlamentets generelle forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, informeres KUNDEN om, at de data, der indsendes i forbindelse med indgåelsen af denne kontrakt, og de data, der indsamles over tid, administreres af Energy Nordic som dataansvarlig, med forretningssted på adressen Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien. For at sikre betaling kan KUNDENS data videresendes til de relevante bankenheder og andre relevante organer som krævet i henhold til regler for energisektoren. KUNDEN underrettes også om, at hans / hendes data kan bruges til reklame- og informationskampagner. KUNDEN har ret til at få adgang til, ændre, slette og modsætte sig data, der er gemt på ham / hende, ved at sende en skriftlig anmodning til Energy Nordic. DELEGERET FOR DATABESKYTTELSE: Du kan kontakte vores delegerede for databeskyttelse på [email protected] eller i adressen på den virksomhed, der tidligere er angivet.
XV. KONTAKT:
Energi Nordisk
(Skatte-id-nr. CIF-B90038886)
C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, 29651 Málaga
E-mail: [email protected]
Telefon: Gratis telefon (+34) 900 686 920
www.energynordic.com