Betingelser

Betingelser

Disse betingelsene gjelder for energiselskapet Energy Nordic CIF B90038886 («Energy Nordic»)
Salg av energi inkl. nettjenester (strømdistribusjon) til kjøpere («kunden»)

I. FORMÅL – Formålet med dette dokumentet er Energy Nordics avtale om levering av energi til kunden og påbegynnes på det tidspunktet som følger av avtalen.
II. LEVERANSEN – Gyldigheten av denne avtalen er underlagt Energy Nordic, som forbeholder seg retten til endelig inngåelse eller opphevelse av avtalen på bakgrunn av objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som f.eks. kredittverdighet. Avtalen trer i kraft når distributøren aktiverer den. Hvis aktivering ikke skjer senest 3 måneder etter at avtalen ble utstedt, kan begge parter si opp avtalen ved en offisiell erklæring til motparten.
III. VARIGHET – Avtalens varighet og bindingstid fremgår av ordrebekreftelsen som mottas ved opprettelse av kundeforholdet. Avtalen skal under alle omstendigheter betraktes som gjeldende, med mindre en av partene meddeler oppsigelse av avtalen med minst 30 dagers varsel. Datoen som skal brukes til beregning av varigheten er datoen for siste aktivering av avtalen.
IV. ENDRING – Energy Nordic skal varsle kunden om enhver endring i avtalen, slik at kunden skriftlig kan varsle om innsigelser og et eventuelt ønske om å si opp avtalen innen en frist på 30 dager, uten omkostninger. Dersom kunden ikke gir uttrykk for et ønske om å si opp avtalen, skal endringene betraktes som aksepterte. Kunden kan sende oppsigelse skriftlig eller på e-post til Energy Nordic, Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spania.
V. OPPSIGELSE AV AVTALEN – De avtalte leveransene kan opphøre ved partenes gjensidige enighet eller ved at en av partene avstår fra å forlenge avtalen. De kan også opphøre til enhver tid grunnet en av partenes oppsigelse på grunn av manglende betaling, manglende overholdelse av betingelser, manglende teknisk egnethet eller overholdelse av lovfestede standarder (herunder bedrageri) ved kundens installasjoner, eller enhver annen grunn som er fastlagt i lovverket. Oppsigelse av avtalen skal meddeles med minst 30 dagers varsel. Når avtalen er brakt til opphør, skal kunden betale for enhver ubetalt tjeneste som er ytet. Dersom kunden sier opp avtalen i bindingsperioden på et år, forbeholder Energy Nordic seg retten til å kreve et oppsigelsesgebyr til dekning av omkostninger forbundet med avvikling av avtalen. Gebyret utgjør 65 €. Dersom en fast avtale bringes til opphør innen påbegynnelse av den første forlengelsen og av årsaker som kan tillegges kunden, kan Energy Nordic kreve erstatning som tilsvarer 5 % av verdien av energien som vurderes å skulle bli levert, på grunnlag av prisen som gjelder på tidspunktet for avtalens opphør.
VI. TILLATELSE – Kunden gir Energy Nordic tillatelse til på sin faktura (i) å inkludere betaling av diverse avgifter for leveranser og tjenesteytelser som distributøren har levert, (ii) å handle som dennes representant overfor distributøren, (iii) å vurdere risikoen ved gjeldende avtale og før alle mulige fornyelser og dermed vurdere enhver opplysning som finnes i Energy Nordics arkiv samt enhver opplysning som de har adgang til eller som finnes i registre om forsinket betaling, rapporter om kredittverdighet, tilgjengelige opplysninger i distributørens database om leveringspunkter og andre kilder.
VII. PRISER – Prisen fremgår av ordrebekreftelsen / Min Side. Prisen per kWh kan enten avregnes som en variabel pris eller en avtalt fastpris per kWh over en avtalt periode. Prisene kan bli endret på bakgrunn av forandringer i omkostninger som har betydning for prisene og som er utenfor partenes kontroll. Energy Nordic skal meddele slike endringer, slik at kunden kan varsle om innsigelser i henhold til bestemmelsene i punkt IV. Uavhengig av det ovenstående, kan Energy Nordic endre prisene hvert år på bakgrunn av konsumprisindeksen for foregående år. Ved variable priser skal disse fastsettes på bakgrunn av forbruket og den spanske energimarkedsoperatøren OMELs spotpris for en kilowattime samt den følgende virksomhetsutvidelse og betaling for tilpasning etter tilgang og etterspørsel til det spanske strømnettet REE. Ingen av prisene inkluderer mva. eller andre relevante avgifter. De for tiden gjeldende avgiftene er mva. (21 % av alle fakturerte leveranser og tjenesteytelser – 7 % på Kanariøyene (IGIC)) og strømavgift. Hvis de avtale leveransene skulle være underlagt andre skatter og avgifter, eller enhver annen variasjon av det foreliggende, skal disse under alle omstendigheter inkluderes som en integrert del av den fastsatte prisen.
VIII. FAKTURERING OG BETALING – Kunden skal betale de utstedte fakturaer innen betalingsfristen. Hvis denne fristen ikke overholdes, pålegges det uten videre en rente for den forfalte, ubetalte gjelden som tilsvarer den lovfestede rentesatsen pluss tre prosent. I tilfelle forsinkelser eller faktureringsfeil skal det utstedes tilsvarende kreditnotaer eller debetnotaer. Forsinkelser eller feil fritar ikke kunden fra dennes forpliktelse til å betale. Energy Nordic kan be distributøren om å avbryte leveransen eller oppheve avtalen på grunn av manglende betaling, hvilket ikke fritar kunden fra sin forpliktelse til å betale sin fulle gjeld samt skyldige renter. Dersom leveransen blir avbrutt, vil den ikke gjenåpnes før kunden har betalt sin fulle gjeld, utestående renter og andre omkostninger i den forbindelse. Dersom det ikke er mulig å avbryte leveransen, kan Energy Nordic anmode distributøren om å si opp avtalen i sin helhet på grunn av manglende betaling. Dersom kunden ikke oppgir en berettiget grunn for den manglende betalingen, kan registeret for kredittverdighet varsles om denne gjelden. Dersom kunden ikke er à jour med betalingen, er Energy Nordic ikke forpliktet til å yte de avtalte tjenestene.
IX. AVTALT SPENNING – Kunden kan endre avtalt spenning i henhold til gjeldende regler. Kunden skal for egen regning utføre de nødvendige tekniske tilpasninger. Det distributøren måtte kreve for endringen vil bli fakturert kunden via Energy Nordic uten ekstra gebyr. Uavhengig av forutgående skal denne endringen tre i kraft på datoen for distributørens godkjenning og kan medføre endringer i den forventede prisen.
X. LEVERANSENS FORPLIKTELSER OG KVALITET – Energy Nordic er ikke ansvarlig for leveransens kvalitet og kontinuitet. Distributøren er den eneste ansvarlige for dette. Distributøren har ansvar overfor kunden for eventuelle skader som måtte oppstå på grunn av manglende overholdelse av dennes forpliktelser. Energy Nordic tilbyr å formidle kundens innsigelser samt å overfor distributøren administrere kompensasjonen eller rabatten som rettmessig tilfaller kunden på kundens vegne.
XI. ANSVAR – Kunden er ansvarlig for test- og måleutstyr, og disse skal overholde de tekniske og sikkerhetsmessige kravene i gjeldende lovverk. Kunden er også ansvarlig for utstyrets riktige oppbevaring og funksjon. Test- og måleutstyret kan eies eller leies. I sistnevnte tilfelle vil Energy Nordic fakturere distributørens utgifter i forbindelse med dette.
XII. ANGRERETT – Kunden er beskyttet av den spanske lov for strømsektoren 24/2013 av 26. desember. Kunden har også, i henhold til forbrukerloven, visse rettigheter innenfor dette området, herunder angrerett, såfremt det er snakk om fjernsalg (over telefon eller internett) eller avtaler utenfor Energy Nordics faste hovedkontor. Angrefristen er 7 dager etter inngåelse av avtalen. Dersom kunden har anmodet om påbegynnelse av energileveransen innenfor angreperioden, skal Energy Nordic umiddelbart varsle distributøren om leverandørendring (hvis det gås tilbake til den forrige) eller oppsigelse av leveringsavtalen, og kunden skal betale Energy Nordic for energien som er levert frem til leverandørendringen eller oppsigelsen av leveringsavtalen.
XIII. INNSIGELSER OG TVISTER – Kunden kan sende inn skriftlige innsigelser til Energy Nordic, Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spania. Dersom disse ikke blir behandlet eller løst i løpet av en måned, kan kunden fremstille innsigelsene for den spanske forbrukerklagenemnden (Juntas Arbitrales de Consumo), under forutsetning av at Energy Nordic er enig i å underkaste seg en slik voldgiftsavgjørelse. Begge parter respekterer uttrykkelig domstolens kompetanse og dens endelige avgjørelse.
XIV. DATABESKYTTELSE – I overensstemmelse med den spanske organiske lov 15/1999 av 13. desember om databeskyttelse og i samsvar med Europaparlamentets generelle forskrift om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger, opplyses kunden om at de opplysninger som oppgis i forbindelse med opprettelse av denne avtalen og de opplysninger som innsamles i forbindelse med kundeforholdet, skal administreres av Energy Nordic som registeransvarlig, med hovedkontor på adressen Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spania. For å sikre betaling av bilag, vil kundens opplysninger bli videresendt til den relevante bankenheten og de administrative instansene i henhold til regelverket for energi. Kunden opplyses også om at dennes opplysninger kan bli brukt i reklame- og informasjonskampanjer. Kunden har rett til tilgang, rettelser, sletting og innsigelser ved skriftlig anmodning til Energy Nordic. DELEGAT FOR DATABESKYTTELSE: Du kan kontakte vår delegat for databeskyttelse på [email protected] eller på firmaets adresse, som tidligere angitt.
XV. KONTAKT:
Energy Nordic
(CIF B90038886)
Calle San Pancracio 18
29640 Fuengirola, Málaga, Spania
E-post: [email protected]
Telefon: (+34) 916 358 626
www.energynordic.com

Finn strømavtalen som passer best for deg

FLEX PRIS

Sikrer deg energi til
faktisk innkjøpspris

>> LES MER
FLAT RATE

Til ferieboligen som
bare brukes av og til

>> LES MER
FAST PRIS 

Den trygge løsningen,
hvor du alltid vet prisen

>> LES MER