FOTOVOLTAISK INSTALLASJONSVILKÅR OG BETINGELSER MED BETTERGY SL

RESITALLER:

BETTERGY er engasjert i en uavhengig virksomhet, er lisensiert og kvalifisert til å levere og installere fotovoltaiske energisystemer og andre tjenester relatert til energi.

KUNDEN er interessert i å kjøpe et fotovoltaisk energisystem for selvforbruk, og har akseptert forslaget levert av Bettergy, som inkluderer komponenter og installasjonsdetaljer. Dette forslaget er signert av kunden tidligere.

AVTALE:

Partene i denne kontrakten er enige om følgende:

1. Arbeidsomfang. BETTERGY skal levere alt av materiell, utføre alt installasjonsarbeid for solcelleanlegg og dokumentasjon som kreves for legalisering av installasjonen som kreves av myndighetene.
Prisen som tilbys inkluderer ikke kostnadene for tilgangspunkt, byggelisenser og kommunale avgifter; de må antas av kunden.

2. Fullføringstidspunkt. Arbeidet som skal utføres i henhold til denne kontrakten skal påbegynnes etter søknad om Kommunal byggekonsesjon.

3. Kontraktsprisen. KUNDEN skal betale BETTERGY for materialene og arbeidet som skal utføres i henhold til denne avtalen med et beløp på _________________ € mva inkludert.

4. Fremdriftsbetalinger. BETTERGY skal fakturere for, og KUNDEN skal foreta, betalinger i henhold til denne kontrakten i henhold til følgende tidsplan:
• Femti prosent (50%) av kontraktsprisen, ved signering av denne avtalen.
• Femti (50 %) prosent av kontraktssummen, etter fullført installasjon av solcelleanlegget.

5. Generelle bestemmelser. Eventuelle endringer eller avvik fra spesifikasjonene ovenfor, inkludert men ikke begrenset til slike endringer eller avvik som involverer tilleggsmaterialer og/eller arbeidskostnader, vil kun utføres etter en skriftlig bestilling for dette, signert av KUNDEN og BETTERGY. Hvis det påløper noe gebyr for slik endring eller avvik, må tilleggsprisen avtales skriftlig og legges til prisen for denne kontrakten.

6. Betalingsplan. KUNDEN skal betale fakturaer etter mottak.

7. Arbeidskvalitet. Alt arbeid skal fullføres på en kvalitetsmessig måte og i samsvar med alle bygnings- og elektriske forskrifter, alle andre gjeldende lover og alle gjeldende forsyningskrav, inkludert passende sammenkoblingsforpliktelser.

8. Alt utstyr og materialer skal leveres med originale produsenters garantier der det er aktuelt.

9. Lisensering. I den grad loven krever, skal alt arbeid utføres av personer som er behørig lisensiert og autorisert ved lov til å utføre nevnte arbeid.

10. Underleverandører. BETTERGY kan etter eget skjønn engasjere underleverandører til å utføre arbeid. BETTERGY skal betale nevnte underleverandør fullt ut og forblir i alle tilfeller ansvarlig for riktig gjennomføring av denne kontrakten.

11. Frigjøring/frafall. BETTERGY skal gi KUNDEN passende frigjøringer eller fraskrivelser av panterett for alt utført arbeid eller materiale levert på det tidspunktet betalingen skal forfalle.

12. Endre bestillinger. Alle endringsordrer skal være skriftlige og signert av både BETTERGY og KUNDEN. Slike endringsordrer skal inngå i og bli en del av kontrakten.

13. Forsikring. BETTERGY garanterer at de har og vil opprettholde forsikringsdekning som er tilstrekkelig for arbeidet som utføres. På samme måte sørger BETTERGY for at yrkesmessig risikoforebyggende tiltak vil bli observert av teknikere.

14. Arbeidsgaranti. BETTERGY garanterer alt arbeid i en periode på (24) tjuefire måneder etter ferdigstillelse.

15. BETTERGY skal levere alt utstyr, verktøy og forsyninger for å utføre det tildelte arbeidet, med unntak av det som er skriftlig avtalt med både KUNDEN og BETTERGY.

16. Taushetsplikt. "Konfidensiell informasjon" betyr all informasjon som henter faktisk eller potensiell økonomisk verdi fra ikke å være allment kjent for, og ikke lett å kunne fastslås med riktige midler av, personer som kan oppnå økonomisk verdi fra avsløring eller bruk.

17. Voldgift. Eventuelle tvister som måtte oppstå under denne avtalen og som ikke kan løses av partene gjennom forhandlinger i god tro vil, for å sikre rask og økonomisk løsning, bli sendt til domstolen i Málaga (Spania)

18. Beskjeder. Ethvert varsel skal være skriftlig og leveres personlig eller sendt, korrekt adressert og porto forskuddsbetalt, til en part på adressen først spesifisert ovenfor og til personene som er spesifisert nedenfor.