Disse vilkårene gjelder for Energiselskapet, Energy Nordic Tax ID No. CIF B90038886 («Energy Nordic»)
Salg av energi inkludert nettjenester (elektrisitetsdistribusjon) til kjøper («kunden»)

I. OBJEKT – formålet med dette dokumentet er Energy Nordics kontrakt for levering av energi til kunden, og den igangsettes på det tidspunkt som er angitt i kontrakten.
II. FORSYNING – Gyldigheten av denne kontrakten er underlagt Energy Nordic, som forbeholder seg retten til endelig inngåelse eller oppsigelse av kontrakten på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som kredittverdighet. Kontrakten trer i kraft når den aktiveres av distributøren. Hvis aktivering ikke skjer senest innen tre måneder etter kontraktens utstedelse, kan hver av partene si opp kontrakten ved å gi en offisiell kunngjøring til den andre parten.
III. VARIGHET – Kontraktens varighet og bindingstid er angitt i ordrebekreftelsesdokumentet mottatt ved etablering av kundeforhold. Kontrakten anses å være gyldig under alle omstendigheter, med mindre en av partene sier opp minst 30 dager i forveien. Datoen som skal brukes for å beregne kontraktens varighet er datoen da kontrakten sist ble aktivert.
IV. ENDRINGER – Energy Nordic skal varsle kunden om eventuelle endringer i kontrakten, slik at KUNDEN har mulighet til skriftlig å melde sin uenighet og ønske om å si opp kontrakten, vederlagsfritt, innen en frist på 30 dager. Dersom KUNDEN ikke uttrykkelig angir at de ønsker å si opp kontrakten, skal endringene anses som aksepterte. KUNDEN kan varsle at de ønsker å si opp kontrakten via e-post eller ved å skrive til Energy Nordic, Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spania.
V. OPPSIGELSE AV KONTRAKTEN – Den inngåtte leveransen kan avsluttes ved gjensidig avtale mellom begge parter eller ved avgjørelse fra en av partene om å avstå fra fornyelse av kontrakten. Den kan også sies opp når som helst dersom en av partene sier opp kontrakten på grunn av manglende betaling, manglende overholdelse av disse betingelsene, dersom KUNDENS installasjoner ikke oppfyller de nødvendige tekniske betingelsene eller hvis de ikke oppfyller lovkrav ( inkludert svindel), eller av andre grunner fastsatt i lovgivning. Det bør gis et varsel på minst 30 dager for oppsigelse av kontrakten. Når kontrakten sies opp, skal KUNDEN betale for alle utestående tjenester som er levert. I tilfelle KUNDEN sier opp kontrakten innen bindingstiden på ett år, forbeholder Energy Nordic seg retten til å kreve et oppsigelsesgebyr for å dekke kostnader forbundet med å heve kontrakten. Gebyret er satt til 65€. Dersom en fast kontrakt sies opp før påbegynt av første fornyelse, og av årsaker som kan tilskrives KUNDEN, kan Energy Nordic kreve utbetaling av kompensasjon tilsvarende 5 % av verdien av energien som skulle vært levert, basert på gjeldende pris på tidspunktet da kontrakten sies opp.
VI. AUTORISASJON – KUNDEN gir Energy Nordic tillatelse i sine fakturaer (i) å inkludere betaling av ulike forsynings- og serviceavgifter som distributøren har levert, (ii) å opptre som sin representant overfor distributøren og, (iii) å vurdere risikoen knyttet til denne kontrakten og alle tidligere kontrakter for mulige fornyelser og dermed vurdere all informasjon som finnes i Energy Nordics arkiv eller som den har tilgang til, eller som er tilgjengelig i registre over forsinket betaling, kredittverdighetsrapporter, tilgjengelig informasjon i distributørens database over forsyningspunkter og andre kilder.
VII. PRISER – Priser er angitt i ordrebekreftelsen/Min side. Prisen per kWh kan enten avregnes som en variabel pris eller som en avtalt fastpris per kWh over en avtalt periode. Prisene kan endres på grunnlag av endringer i kostnaden for deler som er kritiske for prisen som er utenfor partenes kontroll. Energy Nordic vil varsle kunden om slike endringer, slik at KUNDEN kan rapportere uenighet i henhold til bestemmelsene i avsnitt IV. Til tross for ovenstående kan Energy Nordic endre prisene hvert år på grunnlag av den generelle konsumprisindeksen for foregående år. Variable priser skal fastsettes på grunnlag av forbruk og timepuljepris fastsatt av Spanias energimarkedsoperatør (OMEL), i tillegg til påfølgende virksomhetsøkning og betaling for tilpasning i henhold til tilbud og etterspørsel til Spanias elektriske nett, REE. Prisene er eksklusive mva og eventuelle andre relevante avgifter. Gjeldende avgifter inkluderer moms (21 % av alle fakturerte leveranser og tjenester – 7 % på Kanariøyene (IGIC)) og strømavgiften. Hvis den inngåtte leveransen er underlagt andre skatter eller avgifter eller andre variasjoner av det som er angitt her, skal disse inkluderes som en integrert del av prisen under alle omstendigheter.
VIII. FAKTURERING OG BETALING – KUNDEN skal betale alle utstedte fakturaer innen betalingsfristen. Dersom betaling ikke foretas innen denne fristen, påløper det uten ytterligere varsel forsinkelsesrenter på forfalt og ubetalt beløp, tilsvarende loven fastsatt rente pluss tre prosent. Ved forsinkelser eller faktureringsfeil vil tilsvarende kreditnotaer eller debetnotaer bli utstedt. Forsinkelser eller feil fritar ikke KUNDEN fra hans/hennes betalingsplikt. Energy Nordic kan be distributøren om å avbryte forsyningen eller heve kontrakten som følge av manglende betaling, noe som ikke fritar KUNDEN fra hans/hennes forpliktelse til å betale hele gjelden pluss eventuelle renter. Hvis forsyningen frakobles, vil den ikke kobles til igjen før KUNDEN har betalt hele gjelden, eventuelle skyldige renter og alle andre tilknyttede kostnader. Dersom det ikke er mulig å koble ut forsyningen, kan Energy Nordic be distributøren om å heve kontrakten fullstendig som følge av manglende betaling. Dersom KUNDEN ikke kan oppgi en begrunnet grunn for manglende betaling, kan gjelden også meldes til registeret for kredittverdighet. Dersom KUNDEN ikke er oppdatert med sine betalinger, er Energy Nordic ikke forpliktet til å levere de avtalte tjenestene.
IX. AVTALT SPENNING – KUNDEN kan endre den avtalte spenningen i henhold til gjeldende lovgivning. KUNDEN skal foreta alle nødvendige tekniske tilpasninger for egen regning. Alt som distributøren måtte kreve for å gjennomføre endringen vil bli fakturert til KUNDEN via Energy Nordic uten tilleggsgebyr. Uavhengig av ovenstående vil en slik endring tre i kraft fra den dato distributøren gir godkjenning og kan medføre endringer i forventet pris.
X. FORPLIKTELSER OG KVALITET PÅ LEVERANSET – Energy Nordic er ikke ansvarlig for kvaliteten og kontinuiteten i leveransen. Forhandleren har eneansvaret for dette. Distributøren skal være ansvarlig overfor KUNDEN for eventuelle skader som kan oppstå som følge av manglende overholdelse av sine forpliktelser. Energy Nordic tilbyr å sende inn KUNDENS innsigelser og å administrere, på vegne av distributøren, enhver kompensasjon eller rabatt som lovlig kan skyldes KUNDEN.
XI. BYRDE – KUNDEN er ansvarlig for test- og måleutstyr, som skal oppfylle alle tekniske og sikkerhetsmessige krav i henhold til gjeldende lovverk. KUNDEN er også ansvarlig for å sikre riktig oppbevaring og funksjon av dette utstyret. Test- og måleutstyr kan eies eller leies. I sistnevnte tilfelle vil Energy Nordic fakturere eventuelle av distributørens tilknyttede kostnader.
XII. ANGRERETT – KUNDEN er beskyttet av spansk lov 24/2013 av 26. desember angående elektrisitetssektoren. KUNDEN har også visse rettigheter i henhold til forbrukerloven, herunder angrerett, i saker som involverer fjernsalg (over telefon eller internett) eller kontrakter utenfor Energy Nordics faste forretningssted. Angreretten gjelder i syv dager fra datoen da kontrakten er inngått. Dersom kunden har bedt om igangsetting av energiforsyningen i angrefristen, skal Energy Nordic uten opphold informere distributøren om endring av leverandør (dersom kunden går tilbake til tidligere leverandør) eller heving av kontrakten, og KUNDEN skal være forpliktet til å betale Energy Nordic for strømmen som er levert før leverandørbytte eller oppsigelse av kontrakten.
XIII. INDSENDELSER OG TVISTER – Kunden kan sende inn eventuelle innsigelser skriftlig til Energy Nordic, Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spania. Hvis problemet ikke er løst eller løst innen én måned, kan KUNDEN rapportere dette til den spanske voldgiftsnemnda (Juntas Arbitrales de Consumo), forutsatt at Energy Nordic godtar å underkaste seg en slik voldgiftsprosess. Begge parter vil respektere rettens kompetanse og respektere dens endelige avgjørelse.
XIV. DATA BESKYTTELSE – I samsvar med den spanske organiske loven 15/1999 av 13. desember og med den generelle forordningen fra Europaparlamentet om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger, informeres KUNDEN om at opplysningene som sendes inn i forbindelse med etableringen av denne kontrakten og dataene som samles inn over tid vil bli administrert av Energy Nordic som behandlingsansvarlig, med sitt forretningssted på adressen Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spania. For å sikre betaling kan KUNDENS data videresendes til relevante bankenheter og andre relevante instanser i henhold til regelverket for energisektoren. KUNDEN får også beskjed om at hans/hennes data kan brukes til reklame og informasjonskampanjer. KUNDEN har rett til å få tilgang til, endre, slette og motsette seg data som er lagret på ham/henne ved å sende en skriftlig forespørsel til Energy Nordic. DELEGAT FOR DATABESKYTTELSE: Du kan kontakte vår delegat for databeskyttelse på [email protected] eller på adressen til selskapet som er angitt tidligere.
XV. KONTAKT:
Energi Nordisk
(Skatte-ID-nr. CIF B90038886)
C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, 29651 Málaga
E-post: [email protected]
Telefon: Gratistelefon (+34) 900 686 920
www.energynordic.com