Villkor

Villkor

Dessa villkor gäller för energiföretaget Energy Nordic CIF B90038886 (”Energy Nordic”)
Försäljning av energi inkl. nättjänster (eldistribution) till köpare (”kunden”).

I. SYFTE – Dokumentets syfte är Energy Nordics avtal om energiförsörjning till kunden som träder i kraft vid den tidpunkt som specificeras i avtalet.
II. FÖRSÖRJNING – Avtalets giltighet är underkastad Energy Nordic, som förbehåller sig den slutliga rätten att ingå i avtalet eller upphäva avtalet mot bakgrund av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, såsom kreditvärdighet. Avtalets ikraftträdande hänger på distributörens aktiverande av avtalet. Om aktivering inte sker senast 3 månader efter avtalets utfärdande, kan båda parter säga upp avtalet via ett officiellt tillkännagivande till motparten.
III. VARAKTIGHET – Avtalets varaktighet och bindningstid framgår av orderbekräftelsen som har tagits emot i samband med upprättandet av kundförhållandet. Avtalet skall under alla omständigheter betraktas som gällande, med undantag för om en av parterna säger upp avtalet med minst 30 dagars varsel. Datumet som används för att beräkna avtalets varaktighet är det datum då avtalet senast aktiverades.
IV. ÄNDRINGAR – Energy Nordic skall meddela kunden om alla ändringar i avtalet, så att KUNDEN skriftligen kan meddela sina invändningar och sin önskan om att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 30 dagar, utan kostnad. Om KUNDEN inte uttrycker en önskan om att säga upp avtalet, skall ändringarna betraktas som accepterade. KUNDEN kan skicka uppsägningen via e-post eller brev till Energy Nordic, Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien.
V. UPPSÄGNING AV AVTALET – Den avtalade försörjningen kan upphöra efter gemensam överenskommelse eller genom att en av parterna avstår från att förlänga avtalet. Försörjningen kan även upphöra när som helst efter uppsägning av en av parterna på grund av utebliven betalning eller brott mot villkoren, om KUNDENS installationer inte är tekniskt lämpliga eller inte uppfyller lagliga krav (inklusive bedrägeri) eller på grund av någon annan lagstadgad orsak. Uppsägning av avtalet skall meddelas med minst 30 dagars varsel. Vid avtalets upphörande skall KUNDEN betala för alla obetalda tjänster som har utnyttjats. Om KUNDEN säger upp avtalet inom bindningstiden på ett år, förbehåller sig Energy Nordic rätten till att ta ut en uppsägningsavgift för att täcka omkostnader i samband med uppsägningen av avtalet. Avgiften uppgår till 65 €. Om ett fast avtal upphör att gälla innan den första förlängningen på grund av orsaker som kan tillskrivas KUNDEN, kan Energy Nordic kräva ersättning motsvarande 5 % av värdet av den energi som uppskattningsvis skulle ha levererats, baserat på det pris som är gällande vid avtalets upphörande.
VI. TILLSTÅND – KUNDEN ger Energy Nordic tillstånd att på sin faktura (i) inkludera betalning av diverse avgifter för försörjning och tjänster som distributören har tillhandahållit, (ii) agera som kundens representant inför distributören, (iii) utvärdera risker för avtalet samt alla eventuella förlängningar och därmed granska alla uppgifter som finns i Energy Nordics arkiv samt andra upplysningar som Energy Nordic har tillgång till eller som finns i register om försenade betalningar, rapporter om kreditvärdighet, distributörens databas med försörjningsställen och i andra källor.
VII. PRISER – Priserna framgår på orderbekräftelsen/Min sida. Priset per kWh kan antingen beräknas som ett rörligt pris eller som ett avtalat fast pris under en avtalad period. Priserna kan förändras på grund av förändringar i omkostnader avseende delar som är väsentliga för priset och som ligger utanför parternas kontroll. Energy Nordic skall förmedla dessa ändringar, så att KUNDEN kan förmedla sina invändningar enligt bestämmelserna i punkt IV. Oberoende av ovanstående kan Energy Nordic ändra priserna varje år baserat på det föregående årets konsumentprisindex. Vid rörliga priser skall dessa fastställas baserat på förbrukning och Spaniens energimarknadsoperatör OMEL:s poolpris för en eltimme med efterföljande kommersiella påslag samt betalning för anpassning efter utbud och efterfrågan till Spaniens elförsörjningsnät REE. Inga priser inkluderar moms eller andra relevanta avgifter. De avgifter som gäller för närvarande är moms (21 % av all fakturerad försörjning och alla fakturerade tjänster – 7 % på Kanarieöarna (IGIC)) samt elavgift. Om den avtalade försörjningen omfattas av andra skatter och avgifter eller någon annan variation av ovanstående, skall dessa under alla omständigheter inkluderas som en del av det fastslagna priset.
VIII. FAKTURERING OCH BETALNING – KUNDEN skall betala de utfärdade fakturorna inom betalningsfristen. Om denna tidsfrist inte efterföljs påläggs utan vidare förvarning en dröjsmålsränta för det förfallna obetalda beloppet som motsvarar den lagstadgade räntesatsen plus tre procent. Vid förseningar eller fakturafel skall motsvarande kredit- eller debetnotor utfärdas. Förseningar eller fel upphäver inte KUNDENS betalningsskyldighet. Energy Nordic kan be distributören om att avbryta försörjningen eller upphäva avtalet på grund av utebliven betalning, vilket inte upphäver KUNDENS fullständiga betalningsskyldighet av skulder och tillhörande räntor. Om försörjningen har avbrutits kommer den inte att återupptas förrän KUNDEN har betalat den fullständiga skulden samt tillhörande räntor och andra omkostnader. Om det inte är möjligt att avbryta försörjningen kan Energy Nordic begära att distributören säger upp avtalet fullständigt på grund av utebliven betalning. Om KUNDEN inte ger en befogad anledning till den uteblivna betalningen, kan skuldens existens meddelas till kreditvärdighetsregistret. Om KUNDEN ligger efter med betalningarna har Energy Nordic ingen förpliktelse att erbjuda de avtalade tjänsterna.
IX. AVTALAD SPÄNNING – KUNDEN kan ändra den avtalade spänningen enligt gällande bestämmelser. KUNDEN skall på egen bekostnad utföra de tekniska anpassningar som krävs. Kostnader som distributören kräver för ändringarna kommer att faktureras till KUNDEN via Energy Nordic utan extra omkostnader. Oberoende av ovanstående skall denna ändring träda i kraft på datumet för distributörens godkännande och kan medföra ändringar i det förväntade priset.
X. FÖRSÖRJNINGENS FÖRPLIKTELSER OCH KVALITET – Energy Nordic är inte ansvarigt för försörjningens kvalitet och kontinuitet. Distributören är den enda ansvariga för detta. Distributören är ansvarig inför KUNDEN för eventuella skador som kan uppstå på grund av bristande efterlevnad av distributörens förpliktelser. Energy Nordic erbjuder att förmedla KUNDENS invändningar till distributören samt att å KUNDENS vägnar administrera den kompensation eller rabatt som skulle kunna tillfalla KUNDEN.
XI. ANSVAR – KUNDEN är ansvarig för test- och mätutrustning som skall uppfylla tekniska och säkerhetsmässiga bestämmelser enligt gällande lagstiftning. KUNDEN ansvarar därtill för utrustningens korrekta förvaring och funktion. Test- och mätutrustningen kan ägas eller hyras, och i det sistnämnda fallet kommer Energy Nordic att fakturera distributörens avgifter för detta.
XII. ÅNGERRÄTT – KUNDEN skyddas av den spanska lagstiftningen 24/2013 av den 26 december som berör elsektorn. KUNDEN har dessutom enligt konsumentlagen vissa rättigheter inom detta område, nedan benämnt ångerrätt, när det rör sig om distansförsäljning (över telefon eller internet) eller avtal som slutits utanför Energy Nordics fasta affärslokaler. Ångerperioden är 7 dagar efter att avtalet har ingåtts. Om kunden har begärt att energiförsörjningen skall påbörjas inom ångerperioden, skall Energy Nordic omedelbart meddela distributören om leverantörsbytet (om det rör sig om att återvända till föregående leverantör) eller uppsägningen av försörjningsavtalet, och KUNDEN skall betala Energy Nordic för den energi som har levererats fram till leverantörsbytet eller uppsägningen av försörjningsavtalet.
XIII. INVÄNDNINGAR OCH TVISTER – KUNDEN kan skicka skriftliga invändningar till Energy Nordic, Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien. Om dessa inte behandlas eller löses inom en månad, kan KUNDEN skicka invändningarna till den spanska konsumentklagomålsstyrelsen (Juntas Arbitrales de Consumo), under förutsättning att Energy Nordic samtycker till att underkasta sig en sådan skiljedom. Båda parter respekterar uttryckligen domstolens kompetens och slutgiltiga beslut.
XIV. DATASKYDD – I överensstämmelse med den spanska organiska lagen 15/1999 av den 13 december gällande dataskydd och med Europaparlamentets allmänna förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter informeras  KUNDEN om att de uppgifter som förmedlas i samband med framställningen av detta avtal och de uppgifter som insamlas under avtalets giltighetstid kommer att administreras av Energy Nordic som registeransvarig med företagsadressen Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien. För att säkra betalning av fakturor kommer KUNDENS uppgifter att vidarebefordras till relevanta bankenheter och administrativa instanser enligt rådande energiföreskrifter. KUNDEN informeras även om att uppgifterna kan användas i reklam- och informationssyfte. KUNDEN har rätt till åtkomst, att begära rättelse eller borttagning samt att invända via skriftlig begäran till Energy Nordic. DELEGERAT FÖR DATASKYDD: Du kan kontakta vår delegat av dataskydd på [email protected] eller på den tidigare angivna adressen för företaget.
XV. KONTAKT:
Energy Nordic
(CIF B90038886)
Calle San Pancracio 18
29640 Fuengirola, Málaga, Spanien
E-post: [email protected]
Telefon: (+34) 916 358 626
www.energynordic.com

Hitta produkten som passar dig bäst

FLEX PRIS

Garanterar dig energi
till inköpspris

>> LÄS MER
FLAT RATE

Till semesterbostaden som
endast används då och då

>> LÄS MER
FAST PRIS 

Den trygga lösningen
där du alltid känner till priset

>> LÄS MERE