Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE SOM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

• Ägare: Energía Nórdica, Gas y Electricidad, S.L.U.

• Skattekod (CIF): B90038886.

• Huvudkontor: C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651

• Officiell hemsida: www.energynordic.com

• E-postadress för kontakt: [email protected]

• Handelsregister (Registro Mercantil): Málaga, 3462, 165, 2ª MA-98547

Genom denna webbplats ger ENERGY NORDIC användarna tillgång till olika innehåll, kommersiella erbjudanden och kontakt- och rekryteringsuppgifter. Tillgången till webbplatsen är öppen och kostnadsfri. Användningen av vissa tjänster kan dock kräva förhandsautentisering genom införande av ett användarnamn och lösenord.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 och organisk lag 3/2018 av den 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter, informerar vi dig om att de uppgifter som du lämnar kommer att behandlas av ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD S.L.U. med momsregistreringsnummer B90038886, adresserad i LAS LAGUNAS (MALAGA) (MALAGA), C.P. 29651, CALLE LA HIGUERA Nº 6, för att tillhandahålla den begärda och/eller avtalade tjänsten och utföra faktureringen. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är utförandet av den avtalade tjänsten. Det framtida erbjudandet av produkter och tjänster kommer att baseras på det begärda samtycket, och i händelse av återkallande av detta samtycke skulle detta aldrig villkora genomförandet av avtalet. De uppgifter som lämnas kommer att sparas så länge som den kommersiella relationen upprätthålls eller under de år som är nödvändiga för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part förutom i de fall där det finns en rättslig skyldighet. Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter enligt ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD S.L.U. och därför har du rätt att utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, behandlingsbegränsning, portabilitet, invändning mot behandling och undertryckande av dina uppgifter genom att skriva till adressen som nämns ovan eller elektroniskt konto [email protected] bifogade postkopia av ID-handlingen i båda fallen, samt rätten att lämna in ett krav till kontrollmyndigheten (aepd.es) ”. Vi begär också tillstånd att erbjuda dig produkter och tjänster relaterade till de som begärs, utförs och/eller marknadsförs av vårt företag så att vi kan behålla dig som kund.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD S.L.U. con CIF B90038886, con domicilio en LAS LAGUNAS (MALAGA) (MALAGA), C.P. 29651 , CALLE LA HIGUERA Nº 6 , con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado, realizar la facturación del mismo. La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD S.L.U. estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica [email protected], adjuntándo copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es) Asimismo le solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra entidad y poder de esa forma fidelizarle como cliente.

Uppdaterad 1 februari 2023