FOTOVOLTAISK INSTALLATIONSVILLKOR MED BETTERGY SL

SKÄL:

BETTERGY är engagerad i en oberoende verksamhet, är licensierad och kvalificerad att leverera och installera solcellsenergisystem och andra tjänster relaterade till energi.

KUNDEN är intresserad av att köpa ett solcellsenergisystem för självförbrukning och har accepterat förslaget från Bettergy, som inkluderar detaljer om komponenter och installationer. Detta förslag har undertecknats av kunden tidigare.

AVTAL:

Parterna i detta avtal är överens om följande:

1. Arbetets omfattning. BETTERGY ska tillhandahålla allt material, utföra allt installationsarbete för solenergianläggningar och dokumentation som krävs för legalisering av installationen enligt myndigheternas krav.
Det erbjudna priset inkluderar inte kostnaden för accesspunkt, bygglicenser och kommunala skatter; de måste antas av kunden.

2. Tidpunkt för färdigställande. Arbetet som ska utföras enligt detta kontrakt ska påbörjas efter ansökan om kommunal bygglov.

3. Kontraktspriset. KUNDEN ska betala BETTERGY för material och arbete som ska utföras enligt detta avtal med ett belopp av _________________ inkl moms.

4. Förloppsbetalningar. BETTERGY ska fakturera, och KUNDEN ska göra, betalningar enligt detta avtal i enlighet med följande schema:
• Femtio procent (50%) av kontraktspriset vid undertecknandet av detta avtal.
• Femtio (50 %) procent av kontraktspriset, efter avslutad installation av solsystemet.

5. Allmänna bestämmelser. Eventuella ändringar eller avvikelser från ovanstående specifikationer, inklusive men inte begränsat till sådana ändringar eller avvikelser som involverar ytterligare material och/eller arbetskostnader, kommer endast att utföras efter en skriftlig beställning för dessa, undertecknad av KUNDEN och BETTERGY. Om det tillkommer någon avgift för sådan ändring eller avvikelse, måste tilläggspriset överenskommas skriftligen och läggas till priset för detta kontrakt.

6. Betalningsschema. KUNDEN ska betala fakturor efter mottagandet.

7. Arbetskvalitet. Allt arbete ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt och i överensstämmelse med alla byggnads- och elföreskrifter, alla andra tillämpliga lagar och alla tillämpliga krav på allmännyttiga tjänster, inklusive lämpliga förpliktelser om sammankoppling av elnät.

8. All utrustning och material ska förses med ursprungliga tillverkargarantier där och i förekommande fall.

9. Licensiering. I den utsträckning som krävs enligt lagen ska allt arbete utföras av personer som är vederbörligen licensierade och auktoriserade enligt lag att utföra nämnda arbete.

10. Underleverantörer. BETTERGY kan, efter eget gottfinnande, anlita underleverantörer för att utföra arbete. BETTERGY ska fullt ut betala denna underleverantör och förblir i alla fall ansvarig för att detta kontrakt fullgörs på rätt sätt.

11. Frisläppande/avstående. BETTERGY ska tillhandahålla KUNDEN lämpliga frigivningar eller avstående från panträtt för allt utfört arbete eller material som tillhandahålls vid den tidpunkt då betalning ska förfalla.

12. Ändra order. Alla ändringsbeställningar ska vara skriftliga och undertecknade av både BETTERGY och KUNDEN. Sådana ändringsorder ska ingå i och bli en del av kontraktet.

13. Försäkring. BETTERGY garanterar att det har och kommer att upprätthålla ett försäkringsskydd som är lämpligt för det arbete som utförs. Likaså säkerställer BETTERGY att förebyggande åtgärder för arbetsrisk kommer att följas av tekniker.

14. Garanti för arbete. BETTERGY garanterar allt arbete under en period av (24) tjugofyra månader efter färdigställandet.

15. BETTERGY ska tillhandahålla all utrustning, verktyg och tillbehör för att utföra det tilldelade arbetet, förutom vad som skriftligen överenskommits av både KUNDEN och BETTERGY.

16. Sekretess. "Konfidentiell information" avser all information som härleder verkligt eller potentiellt ekonomiskt värde från att inte vara allmänt känd för, och inte lätt kunna fastställas på lämpligt sätt av, personer som kan erhålla ekonomiskt värde från dess avslöjande eller användning.

17. Skiljeförfarande. Eventuella tvister som kan uppstå under detta avtal och som inte kan lösas av parterna genom förhandlingar i god tro kommer, för att säkerställa snabb och ekonomisk lösning, att överlämnas till domstol i Málaga (Spanien)

18. Notiser. Varje meddelande ska vara skriftligt och levereras personligen eller postas, korrekt adresserat och portobetalt, till en part på den adress som först anges ovan och till de personer som anges nedan.