VILLKOR FÖR SOLCELLSINSTALLATION MED BETTERGY S.L.

SKÄLEN:

BETTERGY bedriver en oberoende verksamhet, är licensierad och kvalificerad att leverera och installera solcellsenergisystem och andra tjänster relaterade till energi.

KUNDEN är intresserad av att köpa ett solcellssystem för egenförbrukning och har accepterat förslaget som levererats av Bettergy, som innehåller komponenter och installationsdetaljer. Detta förslag har signerats av kunden tidigare.

ÖVERENSKOMMELSE:

Parterna i detta avtal är överens om följande:

1. Arbetets omfattning. BETTERGY ska tillhandahålla allt material, utföra allt installationsarbete för solcellsanläggningen och dokumentation som krävs för legalisering av installationen enligt myndigheternas krav.
Det erbjudna priset inkluderar inte kostnaden för åtkomstpunkt, bygglov och kommunala skatter; De måste övertas av kunden.

2. Tidpunkt för färdigställande. Det arbete som ska utföras enligt detta kontrakt ska påbörjas efter ansökan om kommunalt bygglov.

3. Kontraktspriset. KUNDEN ska betala BETTERGY för det material och arbete som ska utföras enligt detta avtal till ett belopp av _________________ € inklusive moms.

4. Förskottsbetalningar. BETTERGY ska fakturera för, och KUNDEN ska göra, betalningar enligt detta avtal i enlighet med följande schema:
• Femtio procent (50 %) av kontraktspriset vid undertecknandet av detta avtal.
• Femtio (50%) procent av kontraktspriset, efter avslutad installation av solcellsanläggningen.

5. Allmänna bestämmelser. Eventuella ändringar eller avvikelser från ovanstående specifikationer, inklusive men inte begränsat till sådana ändringar eller avvikelser som involverar ytterligare material och/eller arbetskostnader, kommer endast att utföras efter en skriftlig beställning av densamma, undertecknad av KUNDEN och BETTERGY. Om det finns någon avgift för en sådan ändring eller avvikelse måste tilläggspriset avtalas ömsesidigt skriftligen och läggas till priset i detta avtal.

6. Betalningsplan. KUNDEN ska betala fakturor efter mottagandet.

7. Arbetets kvalitet. Allt arbete ska utföras på ett kvalitativt sätt och i enlighet med alla bygg- och elföreskrifter, alla andra tillämpliga lagar och alla tillämpliga krav på allmännyttiga tjänster, inklusive lämpliga skyldigheter för sammankoppling av allmännyttiga tjänster.

8. All utrustning och allt material ska i tillämpliga fall förses med tillverkarens originalgarantier.

9. Licensiering. I den utsträckning som krävs enligt lag ska allt arbete utföras av personer som är vederbörligen licensierade och auktoriserade enligt lag att utföra nämnda arbete.

10. Underleverantörer. BETTERGY kan, efter eget gottfinnande, anlita underkonstractors för att utföra arbete. BETTERGY ska betala nämnda underleverantör fullt ut och i alla fall förbli ansvarig för att detta kontrakt fullgörs korrekt.

11. Friskrivning/avstående. BETTERGY ska förse KUNDEN med lämpliga friskrivningar eller avstående från panträtt för allt arbete som utförts eller material som tillhandahållits vid den tidpunkt då betalning ska ske.

12. Ändra beställningar. Alla ändringsorder ska vara skriftliga och undertecknade av både BETTERGY och KUNDEN. Sådana ändringsorder ska införlivas i och bli en del av avtalet.

13. Försäkring. BETTERGY garanterar att det har och kommer att upprätthålla ett försäkringsskydd som är tillräckligt för det arbete som utförs. På samma sätt säkerställer BETTERGY att förebyggande åtgärder för yrkesrisker kommer att följas av tekniker.

14. Garanti för arbete. BETTERGY garanterar allt arbete under en period av (24) tjugofyra månader efter slutförandet.

15. BETTERGY ska tillhandahålla all utrustning, verktyg och förnödenheter för att utföra det tilldelade arbetet, förutom vad som skriftligen överenskommits mellan både KUNDEN och BETTERGY.

16. Sekretess. "Konfidentiell information" avser all information som har ett faktiskt eller potentiellt ekonomiskt värde genom att den inte är allmänt känd för, och inte lätt kan fastställas på lämpligt sätt av, personer som kan erhålla ekonomiskt värde genom att röja eller använda den.

17. Skiljedom. För att säkerställa en snabb och ekonomisk lösning kommer alla tvister som kan uppstå inom ramen för detta avtal och som inte kan lösas av parterna genom förhandlingar i god tro att hänskjutas till domstol i Málaga (Spanien)

18. Meddelanden. Alla meddelanden ska vara skriftliga och levereras personligen eller postas, korrekt adresserade och portot förbetalt, till en part på den adress som anges ovan och till de personer som anges nedan.