RÄTTSLIGT MEDDELANDE OCH INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifter samlas in för specifika och bestämda ändamål. Din integritet är mycket viktig för oss. Vi som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter förstår vikten av att förklara hur vi behandlar dina personuppgifter, hur dina uppgifter delas, hur vi skyddar dina uppgifter och att förklara dina rättigheter enligt dataskyddslagen. Läs noga igenom vår integritetspolicy nedan.

DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE SOM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

• Ägare: Energía Nórdica, Gas y Electricidad, S.L.U.

• Skattekod (CIF): B90038886.

• Huvudkontor: C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651

• Officiell hemsida: www.energynordic.com

• E-postadress för kontakt: [email protected]

• Handelsregister (Registro Mercantil): Málaga, 3462, 165, 2ª MA-98547

Genom denna webbplats ger ENERGY NORDIC användarna tillgång till olika innehåll, kommersiella erbjudanden och kontakt- och rekryteringsuppgifter. Tillgången till webbplatsen är öppen och kostnadsfri. Användningen av vissa tjänster kan dock kräva förhandsautentisering genom införande av ett användarnamn och lösenord.

ANVÄNDNINGEN AV DATAINSAMLING FÖR ATT INFÖRLIVA UPPGIFTERNA I MARKNADSFÖRINGSLISTOR ELLER LISTOR FÖR ATT LOCKA NYA KUNDER UTAN UTTRYCKLIGT MEDGIVANDE FRÅN ENERGY NORDIC ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET. DATAUTVINNING OCH/ELLER WEBBSKRAPNING ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER

När syftet med behandlingen kräver ditt samtycke måste detta tillhandahållas genom din tydliga bekräftande handling.
Behandlingen av dina uppgifter sker av olika anledningar. Du kan läsa den rättsliga grunden för var och en av de behandlingsaktiviteter som utförs av företaget i följande länk till registret över behandlingsaktiviteter.

Telefonsamtal kommer att spelas in i utbildnings- och GDPR-syfte.

SYFTET MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Syftet med insamling och automatiserad behandling av personuppgifter är att upprätthålla det avtalsförhållande, om tillämpligt, som upprättats med ENERGY NORDIC genom utskick av förfrågningsformulär, som användaren inte är skyldig att svara på; Ändå strävar ENERGY NORDIC efter att INTE SKICKA UT MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION UTAN ATT IDENTIFIERA DEM SOM SÅDANA, i enlighet med lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel. För detta ändamål ska all information som skickas till kunder från ENERGY NORDIC inte betraktas som marknadsföringskommunikation, förutsatt att syftet med informationen är att upprätthålla det befintliga avtalsförhållandet mellan kunden och ENERGY NORDIC, samt att utföra informationsuppgifter och andra marknadsföringsaktiviteter som anordnas av ENERGY NORDIC.

Syftet med behandlingen av personuppgifter varierar från fil till person. En förteckning över de behandlingar som utförts i varje ärende finns i följande länk till registret över behandling.

KATEGORIER AV REGISTRERADE PERSONUPPGIFTER

De olika kategorier av personuppgifter som vi registrerar och lagrar i varje fil hittar du genom att följa länken till registret över behandlingsaktiviteter.

Sociala nätverk: ENERGY NORDIC har en profil på de primära sociala nätverkssajterna på Internet (Facebook och Twitter), och erkänner sig i alla fall som personuppgiftsansvarig för uppgifterna om sina följare, fans, prenumeranter, kommentatorer och andra användarprofiler (hädanefter “följare”). De behandlingsaktiviteter som ENERGY NORDIC ska utföra med dessa uppgifter ska högst vara de som det sociala nätverket tillåter på företagsprofiler. Därför kan ENERGY NORDIC informera sina följare om nyheter, aktiviteter och kampanjer med hjälp av vilken kanal som helst som det sociala nätverket tillåter. Under inga omständigheter ska ENERGY NORDIC extrahera data från de sociala nätverken om de inte får ett snabbt och uttryckligt samtycke från användaren för detta. När, på grund av de sociala nätverkens natur, det effektiva utövandet av följarens rättigheter är beroende av ändringen av deras personliga profil, ska ENERGY NORDIC hjälpa och ge dem råd för detta ändamål inom ramen för deras möjligheter.

ÖVERFÖRING OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

Genom att förse oss med dina personuppgifter samtycker du till att dina uppgifter, i elektroniskt och/eller tryckt format, behandlas, arkiveras, överförs eller lämnas ut till en tredje part som ansvarar för behandlingen (PERSONUPPGIFTSBITRÄDE).
Om behandlingen av dina personuppgifter överförs av detta företag har ett skriftligt avtal undertecknats av PERSONUPPGIFTSBITRÄDET och PERSONUPPGIFTSANSVARIGE. PERSONUPPGIFTSBITRÄDET har implementerat nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten och behandlingen av personuppgifter.

Överföring av personuppgifter kommer att ske om:

 • du, kunden, ägaren av uppgifterna, har otvetydigt gett ditt samtycke; eller
 • överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan kunden och företaget, eller
 • att vidta åtgärder som svar på en begäran från kunden, som är nödvändiga för att ingå ett avtal; eller
 • överföringen är nödvändig för att skydda kundens vitala intressen; eller
 • överföringen är av viktigt allmänintresse, eller
 • för att fastställa, utöva eller försvara en rättighet enligt lagen.

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part som ansvarar för behandlingen och under de omständigheter som anges nedan:

 • De som arbetar med oss genom kontrakt och våra tjänsteleverantörer som bidrar till vårt företags arbete.
 • Till en säljare eller potentiell köpare, om vi säljer eller förvärvar något företag eller vissa tillgångar.
 • Till en tredje part, i händelse av att de förvärvar vårt företag eller våra tillgångar; Om så är fallet kommer dina personuppgifter att vara en del av de överförda tillgångarna.
 • Om vi har en skyldighet att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet och för att genomdriva eller tillämpa våra villkor och leveransvillkor

Om ENERGY NORDIC beslutar att överföra personuppgifter till tredje part, ska detta scenario vederbörligen meddelas användarna i formulären för insamling av personuppgifter, tillsammans med identiteten på företaget som överför dem och den tredje parten, vilken typ av verksamhet de utför och syftet med överföringen. De tredje parter som personuppgifterna kommer att överföras till kommer att ha sin hemvist i Spanien. I vilket fall som helst garanterar ENERGY NORDIC att konfidentialiteten och säker hantering av personuppgifterna kommer att upprätthållas inom nationella rörelser som kan härröra från dessa överföringar.

Du kan konsultera mottagarna för var och en av de behandlingsaktiviteter som utförs av företaget i länken till registret över behandlingsaktiviteter.

D.-ENERGY NORDIC strävar efter att inte skicka ut marknadsföringskommunikation utan att identifiera dem som sådana, i enlighet med lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel. För detta ändamål ska all information som skickas TILL ENERGY NORDIC/prenumeranter och följare inte betraktas som marknadsföringskommunikation, förutsatt att syftet med informationen är att upprätthålla det befintliga avtalsförhållandet eller anslutningen mellan PARTNERN/medlemmen och ENERGY NORDIC, samt att utföra informationsuppgifter och andra aktiviteter i samband med den tjänst som föreningen tillhandahåller.

Internationella överföringar

Utbyte av uppgifter med länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Överföring av personuppgifter till länder som garanterar en adekvat skyddsnivå utanför EES kommer endast att utföras med personuppgiftsbiträden som garanterar respekt för de principer för behandling av personuppgifter som fastställs i europeisk lagstiftning. Vid överföring till ett land som inte har lämplig skyddsnivå kommer ett lagligt tillstånd att begäras från den spanska dataskyddsmyndigheten.
Du kan konsultera mottagarna för var och en av de behandlingsaktiviteter som utförs av företaget i länken till registret över behandlingsaktiviteter.

LAGRING AV UPPGIFTER

De personuppgifter som lämnas kommer att bevaras under den tid som är nödvändig för att uppfylla det ändamål för vilket de samlas in och för att fastställa eventuella skyldigheter som kan uppstå till följd av ändamålet, utöver de perioder som fastställs i bestämmelserna om register och dokumentation. Mer information om datalagring för varje fil finns i
Register över behandlingsaktiviteter
.

INHÄMTA DINA UPPGIFTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

Om du inte har lämnat dina personuppgifter till Energy Nordic och att dessa har erhållits från en annan källa, kommer vi att informera dig om nämnda insamling inom en månad från det ögonblick då vi mottog dessa uppgifter, i alla fall före den första kommunikationen, såvida du inte tidigare har informerats och samtyckt till denna överföring.

DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER

Du, som ägare av dina personuppgifter, kan fritt utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, radering och portabilitet av dina uppgifter, begränsning och invändning mot dess behandling, samt att inte vara föremål för beslut som enbart baseras på automatiserad behandling av dina uppgifter, lämna in ett klagomål till kontrollmyndigheten (AEPD) Du kan utöva dina rättigheter genom att kommunicera med Energy Nordic på adressen: C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651 eller via e-post till [email protected].

Energy Nordic har en person som ansvarar för dataskydd, utsedd och med lämplig kunskap för att utföra sina uppgifter på ett tillförlitligt sätt. Tjänstemannen ska se till att reglerna för behandling av personuppgifter följs i enlighet med lagen.

HUR DU UTÖVAR DINA RÄTTIGHETER

Energy Nordic har modeller tillgängliga för att begära utövande av dina rättigheter. Begär dem genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected].

Begäran om annullering, begränsning eller invändning eller rättelse kommer att meddelas alla som är ansvariga för filerna och till eventuella PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN till vem personuppgifterna har tilldelats, i syfte att fortsätta att utföra den åtgärd som har begärts till oss inom den tidsfrist som fastställs i lag.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Invändningen kommer att utvärderas för att bedöma om den är berättigad. Om det är motiverat kommer behandlingen av dina personuppgifter att upphöra omedelbart. Om du inte samtycker till att använda dina uppgifter på det sätt som beskrivs kommer dina uppgifter att raderas.

Om du har skickat oss en begäran om att utöva dina rättigheter och om din begäran inte besvaras inom den period som fastställs i lag eller om den är otillfredsställande, kan du lämna in motsvarande krav till den spanska byrån för dataskydd (AEPD).

VÅRA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Energy Nordic förklarar att man har vidtagit alla nödvändiga och lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen som föreskrivs i den spanska dataskyddslagen (LOPD) och att man har fastställt adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder och säkerhetsmetoder inom ramen för sina medel för att skydda de personuppgifter du tillhandahåller och för att förhindra att de förstörs (avsiktligt), förlust, ändring, missbruk, avslöjande eller obehörig åtkomst, stöld och alla olagliga former av behandling av personuppgifter.

Detta företag tillämpar vid behandling av personuppgifter alla principer som garanterar rättigheter vid behandling av personuppgifter, ägarens tillstånd, informationsskyldighet, syfte, temporalitet, frihet, tillgång och begränsad cirkulation, säkerhet, öppenhet och konfidentialitet och har övervägt:

 • Kostnaderna för att implementera informationssäkerhetssystem;
 • De risker som är förknippade med behandling;
 • Arten av de personuppgifter som behandlas;
 • Säkerhet är en prioritet för vårt företag, men inget system kan någonsin garantera 100 % säkerhet.

C.- ENERGY NORDIC ska sträva efter att INTE PUBLICERA VILSELEDANDE ANNONSER via detta medium. För detta ändamål ska därför formella eller numeriska fel som finns i innehållet i de olika avsnitten på ENERGY NORDIC webwebbplats, som produceras som ett resultat av ofullständigt eller bristfälligt underhåll och/eller uppdatering av informationen i dessa avsnitt, inte betraktas som vilseledande reklam. ENERGY NORDIC, som ett resultat av vad som anges i denna paragraf, strävar efter att korrigera dessa fel så snart de har kännedom om dem. ENERGY NORDIC kan när som helst och utan behov av förvarning genomföra ändringar och uppdateringar av informationen på deras webwebbplats eller i dess konfiguration eller presentation. ENERGY NORDIC gör allt för att informationen som tillhandahålls via deras webbsidor är tydlig, begriplig och lämplig, för att undvika fel så långt det är möjligt och, om detta inträffar, för att reparera eller uppdatera dem. ENERGY NORDIC kan dock inte garantera att det inte finns fel eller att innehållet i informationen kommer att uppdateras permanent

Informationssäkerhet och ditt ansvar

Säkerheten och konfidentialiteten för din personliga information beror också på dig. Genom att registrera dig på denna webbplats får du ett användarnamn och lösenord. Enligt våra säkerhetsåtgärder har du ansvar för att upprätthålla sekretessen för lösenordet och användarnamnet för att komma åt vår webbplats, samt de åtgärder som utvecklas på den.

Vi har inget sätt att verifiera identiteten på dem som besöker webbplatsen, så vi kommer inte att vara ansvariga om ditt lösenord eller användarnamn används av en annan person. Skicka i så fall ett e-postmeddelande till oss omedelbart för att [email protected] meddela oss om obehörig användning av ditt lösenord eller användarnamn. Vi har rätt att inaktivera användaridentifiering eller lösenord om du inte följer de villkor som anges häri eller i villkoren för denna webbplats.

JOBBANSÖKNINGAR, CV

Sökanden bemyndigar ENERGY NORDIC att analysera de dokument de skickar, allt innehåll som kan vara direkt tillgängligt via sökmotorer (till exempel Google), profilerna som de upprätthåller på professionella sociala nätverkssajter, såsom LinkedIn och liknande, de uppgifter som erhållits i inträdesproven och information som de lämnar ut under arbetsintervjun i syfte att bedöma deras kandidatur och, i förekommande fall, erbjuda dem en tjänst. Om kandidaten inte väljs ut kan ENERGY NORDIC behålla sitt CV lagrat för att inkludera det i framtida anbud, såvida inte kandidaten uttrycker sina önskemål om motsatsen.

När du skickar en jobbansökan eller ditt CV samtycker du till att vi använder dina personuppgifter som du har lämnat eller skickat till oss, inklusive din meritförteckning, för att vi ska kunna överväga, verifiera och utvärdera i förhållande till jobbmöjligheterna i vårt företag. Om du inte kvalificerar dig för jobbet kommer dina uppgifter att tas bort från vår databas.

SEKRETESS FÖR DIN INFORMATION

Vi kommer inte att dela eller avslöja konfidentiell information med tredje part, såvida det inte har uttryckligt tillstånd från dataägarna, eller när det har krävts av rättslig eller rättslig ordning, eller för att skydda företagets immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

INFORMATION TILL MINDERÅRIGA

De TJÄNSTER som erbjuds i ENERGY NORDIC-portalen är endast avsedda för dem som är myndiga. I det fall ENERGY NORDIC organiserar marknadsföringsaktiviteter där insamling av personuppgifter som tillhör minderåriga kan ske, ska ENERGY NORDIC alltid begära föräldrarnas godkännande så att de minderåriga kan få tillgång till tjänsterna och så att deras personuppgifter kan bli föremål för automatiserad behandling.

COOKIES

Webbplatsen använder cookies för att särskilja dig från andra användare. Denna statistiska information identifierar dig inte personligen och används uteslutande för administrativa ändamål. Genom denna information kan vi känna till våra användares handlingar och surfmönster, vilket gör att vi kan förbättra vår webbplats. För att få tillgång till detaljerad information om de cookies som används på webbplatsen och för vilka ändamål vi använder dem, se vår Policy för cookies.

VÅR WEBBPLATS OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Användning och/eller reproduktion av allt innehåll på denna webbsida, och i synnerhet handelsnamn, handelsnamn, industriell design, design, texter, fotografier, grafik, logotyper, ikoner, programvara och andra tecken som kan användas industriellt och kommersiellt, är förbjudet utan uttryckligt medgivande från företaget.

Vi kommer inte att hållas ansvarigt för intrång i tredje parts immateriella eller industriella rättigheter som kan uppstå till följd av införandet på webbplatsen av varumärken, handelsnamn, industriell design, patent, design, texter, fotografier, grafik, logotyper, ikoner eller programvara som tillhör tredje part som, när de inkluderar dem på webbplatsen, har förklarat att de är titelägare till desamma.

Användaren förbinder sig att använda innehållet på webbplatsen på ett medvetet, korrekt och lagligt sätt och förbinder sig att:

 • Inte använda innehållet för syften eller effekter som strider mot lagen, allmän moral och god sed eller allmän ordning.
 • Att inte reproducera, kopiera, distribuera, tillåta allmänhetens tillgång genom något medel för offentlig kommunikation, omvandla eller modifiera innehållet, såvida det inte har motsvarande tillstånd från ägaren av titeln.
 • Inte använda innehållet på webbplatsen för att skicka reklam, kommunikation i syfte att sälja direkt eller i något annat kommersiellt syfte, oönskade meddelanden riktade till ett flertal människor oavsett syfte, samt avstå från marknadsföring eller inte på något sätt avslöja sådan information.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION – TVISTER

Användning och avtal via denna webbplats regleras av spansk lag. För att lösa eventuella tvister som kan uppstå med avseende på dess giltighet, genomförande, efterlevnad eller lösning (helt eller delvis), ska ärenden överlämnas till domstolarna (Juzgados) i Fuengirola. Detta kontrakt anses vara det fullständiga och integrerade uttrycket för avtalet mellan ENERGY NORDIC och användaren. Användning av portalen ger status som “användare” och innebär ett fullständigt och förbehållslöst godkännande av var och en av bestämmelserna i denna integritetspolicy och juridiska meddelande.

I händelse av oenighet kommer båda parter att försöka nå en uppgörelse i godo. Om detta inte är möjligt kommer domstolarna i Malaga att ha behörighet att förlika sig i målet och parterna kommer inte att kunna vända sig till någon annan jurisdiktion för rättsliga åtgärder.

VARAKTIGHET OCH UPPSÄGNING – UPPDATERINGAR

Tillhandahållandet av portaltjänsterna och andra tjänster har i princip obegränsad varaktighet. ENERGY NORDIC har dock rätt att när som helst avbryta eller överväga att avsluta tillhandahållandet av portaltjänsten, utan att det påverkar vad som har fastställts med avseende på motsvarande särskilda villkor. När det rimligen är möjligt ska ENERGY NORDIC meddela i förväg om uppsägning eller avstängning av tillhandahållandet av portaltjänsten och de andra tjänsterna.

Villkoren i detta juridiska meddelande och sekretesspolicy kan ändras när som helst och dessa ändringar kommer att träda i kraft från det ögonblick de publiceras på denna webbplats. Om du använder den här webbsidan efter publiceringen av någon ändring som gjorts i detta juridiska meddelande och sekretesspolicy, kommer du att anses ha accepterat villkoren i det ändrade juridiska meddelandet och sekretesspolicyn. Vi föreslår att du kontrollerar den här sidan med jämna mellanrum.

Uppdaterad mars 2021

RÄTTSLIG GRUND
1) Identifiering.

Detta rättsliga meddelande reglerar användningen av webbplatsen https://energynordic.com/es/ (nedan kallad webben), som är ägare till Nordica Nordica Gas y Electricidad S.L.U. (nedan kallad ägare av webben).

Webbägaren, i enlighet med lag 34/2002, av den 11 juli, om tjänster för information och elektroniska handelstjänster, informerar dig om att:

● Dess sociala benämning är: Nordic Energia Gas y Electricidad S.L.U.
● Dess kommersiella namn är: Nordic Energia Gas y Electricidad S.L.U.
● Din CIF är: B9003886
● Ditt registrerade kontor är i: Higueras del Lagarejo Street No. 6, Las Lagunas, (Malaga), C.P. 29651.
● Registrerad i handelsregistret i: Malaga, volym 5804, folio 51, bok, blad ma-148902

För att kommunicera med oss ställer vi olika kontaktmedel till ditt förfogande som vi beskriver nedan:

● Telefon: 627892753
● E-post: [email protected]

Alla meddelanden och all kommunikation mellan användarna och ägaren av webben kommer att anses vara effektiva, för alla ändamål, när de utförs via post eller på något annat sätt som beskrivs ovan.

2) Användare.

Åtkomsten och/eller användningen av denna portal av ägaren av webben, skaparen av webbplatsen, tillskriver användarens tillstånd, som han accepterar, från nämnda åtkomst och/eller användning, de allmänna användarvillkoren som återspeglas här. Ovan nämnda villkor kommer att gälla oavsett de allmänna avtalsvillkor som i deras fall är tvingande.

3) Användning av portalen.

Webbplatsen och dess tjänster är gratis och gratis, men ägaren av webbplatsen villkorar användningen av några av de tjänster som erbjuds på sin webbplats till föregående ifyllande av motsvarande formulär, för att bli användare av portalen.

Användaren garanterar äktheten och aktualiteten för alla de uppgifter som kommunicerar med
webbägare och kommer att vara ensam ansvarig för falska demonstrationer eller

felaktigt gör du.

Användaren förbinder sig uttryckligen att använda webbägarens innehåll och tjänster på rätt sätt och att inte använda dem för att bland annat:

till. Sprida brottsligt, våldsamt, pornografiskt, rasistiskt, främlingsfientligt, stötande, terroristiskt eller allmänt stridande mot lag eller allmän ordning.
b. Gå in i datavirus eller utföra åtgärder som kan ändra, förstöra, avbryta eller generera fel eller skada på elektroniska dokument, data eller fysiska och logiska system hos webbägaren eller tredje part; samt hindra andra användares åtkomst till webbplatsen och deras tjänster genom masskonsumtion av datorresurser genom vilka webbplatsen äger sina tjänster.
c. Försök att komma åt andra användares e-postkonton eller begränsade områden i webbens eller tredje parts datorsystem och, i förekommande fall, extrahera information.
d. Bryta mot immateriella eller industriella rättigheter, samt bryta mot konfidentialiteten för informationen på webben eller tredje part.
och. Ersätta identiteten för en annan användare, offentliga förvaltningar eller en tredje part.
F. Reproducera, kopiera, distribuera, tillgängliggöra eller på annat sätt kommunicera offentligt, omvandla eller modifiera innehållet, såvida inte tillstånd för motsvarande rättigheter är tillgängligt, eller detta är tillåtet enligt lag.
g. Samla in data i reklamsyfte och för att skicka reklam av något slag och kommunikation till försäljning eller andra, av kommersiell karaktär utan att förmedla din begäran eller samtycke.

4) Integritetspolicy.

Webbägaren vill informera användarna och kunderna på sin webbplats, den policy som genomförs om behandling och skydd av personuppgifter för de personer som frivilligt använder kontaktformulären för att kontakta ägaren av webben, samt tillgång till sin egen sida, som innebär kommunikation av deras personuppgifter till ägaren av webben.

A.- Identifiering av den person som ansvarar för behandlingen.

Ägaren av webben, försedd med CIF-B9003886, informerar användaren och kunden på sin webbplats om att det finns ett register över automatiserade personuppgifter som kallas kunder, där de personuppgifter som användaren och kunden samlas in och lagras De kommunicerar för att hantera sin applikation.

B.- Uppdatering av policyer.

Webbägaren kommer att ändra, utan föregående meddelande, denna sekretesspolicy förutsatt att det är nödvändigt att anpassa den till alla lagar, reglerande, juridiska, administrativa eller för att anpassa nämnda policy till de instruktioner som utfärdats av byrån som utfärdats av byrån Dataskydd eller legitimt föremål för någon ändring av denna policy, oaktat det föregående, kommer att publiceras och varnas på webbägarens webbplats.

För allt ovanstående rekommenderar webbens ägare användarna att regelbundet läsa dessa policyer för att veta vilka ändringar som utförs i dem.

C.- Verksamhetsregistrets syfte.

Ägaren av webben begär inte på sin webbplats, data till de internetanvändare som besöker den, förutom bara identifierande uppgifter, därför kan kommunikation av personuppgifter från användaren till ägaren av webben via sin webbplats endast Det är underförstått att det kommer att ske när de frivilligt använder kontaktformuläret eller annat kommunikationsformulär för att kontakta webbägaren, eftersom databehandlingen i dessa fall är oundviklig och underförstådd för kommunikationssystemet. I dessa fall och de som beskrivs i följande avsnitt informerar enheten kunden om att databehandlingen utförs i följande syften: att utföra alla ansträngningar i samband med utarbetandet av budgetar, kontraktering och tillhandahållande av tjänster från ägaren av webben, till det företag som den tillhör eller i förekommande fall till den berörda part som begär det. Samt att närvara och svara på mottagen kommunikation och kommersiell prospektering för att hålla användare av eventuella kampanjer informerade.

D.- Samtycke.

Det rapporteras att när användaren inte upprätthåller kommersiella förbindelser med webbägaren och skickar ett e-postmeddelande eller meddelande till webbägaren, som anger andra personuppgifter, kommer användaren att ge sitt fria, otvetydiga samtycke, entydiga, specifika, informerade och uttryckliga för behandlingen av dina personuppgifter av webbägaren, med de syften som anges ovan, samt att delta i din kommunikation eller skicka dokumentation.

För samma ändamål informerar webbägaren om att om kunden skickar ett e-postmeddelande eller kommunicerar sina personuppgifter till ägaren av webbplatsen på grund av den position han har i ett företag, antingen som administratör, chef, representant och// eller någon annan position som kontaktperson i företaget, kommer det att förstås att sådan kommunikation innebär tillhandahållande av deras gratis, entydigt, specifikt, informerat och uttryckligt samtycke till behandling av deras personuppgifter av webbägaren, med de fastställda syftena tidigare.

E.- Identifiering av de mottagare för vilka ägaren av webbplatsen planeras att utföra uppdrag eller få tillgång till data på uppdrag av tredje part.

Webbägaren har endast förverkligandet av uppdrag eller datakommunikation som på grund av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 och organisk lag 3/2018 av den 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter (nedan kallad RGPD) måste fullgöra sina skyldigheter gentemot offentliga förvaltningar, byråer eller personer som är direkt relaterade till ägaren av webben, i fall som krävs enligt gällande lagstiftning i varje ämne och vid alla tidpunkter eller i de fall där den uttryckligen har samtyckt.

På samma sätt informerar webbägaren användaren om att all annan överföring av data som måste göras kommer att informeras när RGPD tillhandahålls, uttryckligen och otvetydigt informera honom om mottagarna av informationen, om det syfte som uppgifterna kommer att tilldelas och arten av de uppgifter som tilldelas, eller, i förekommande fall, när GDPR fastställer det, tidigare, kommer det specifika och informerade entydiga samtycket att begäras till användaren.

Webbägaren informerar dock användaren och kunden om att all behandling av personuppgifter omfattas av gällande lagstiftning i Spanien i frågor om dataskydd, som fastställs i GDPR och dess kompletterande och utvecklingsbestämmelser. I denna mening är webbägaren endast ansvarig och garanterar konfidentialiteten för personuppgifter som begär användaren via webbplatsen.

F.- Datakvalitet.

Webbägaren varnar användaren, som förutom förekomsten av en lagligt bildad representation, ingen användare kan använda en annan persons identitet och kommunicera sina personuppgifter, så användaren måste alltid komma ihåg att han endast kan inkludera personuppgifter som motsvarar din egen identitet och som är adekvata, relevanta, aktuella, korrekta och sanna. För detta ändamål kommer användaren att vara ensam ansvarig för eventuella skador, direkta och/eller indirekta som orsakar tredje part eller ägaren av webben, för användning av personuppgifter från en annan person, eller sina egna personuppgifter när de är falska, felaktiga, inaktuella, olämpliga eller oförskämda. På samma sätt kommer användaren som använder en tredje parts personuppgifter att svara på denna av informationsskyldigheten som fastställs i GDPR för när personuppgifter inte har samlats in från den berörda parten och/eller konsekvenserna av att inte ha informerat honom.

G.- Utövande av rätten till åtkomst, rättelse, begränsning av behandling, portabilitet, annullering, invändning mot behandlingen och undertryckande av uppgifterna.

Webbägaren informerar användaren om möjligheten att utöva sina åtkomsträttigheter, rättelse, begränsning av behandling, portabilitet, invändning mot behandling och undertryckande av deras uppgifter samt rätten att lämna in ett klagomål till kontrollmyndigheten genom ett brev riktat. till ägaren av webben på följande adress: Calle Higueras del Lagarejo nr 6 eller per post adresserad till [email protected], i båda fallen bifoga sitt ID eller identitetskort.

H.- Användning av formulär för insamling av personuppgifter.

I de befintliga kontaktformulären på webben, där personuppgifter samlas in, måste användaren uttryckligen och innan han skickar dem, acceptera och känna till sekretesspolicyn genom att fylla i kryssa i “Jag har läst och accepterar sekretesspolicyn”, och vars innehåll du kan få tillgång till via den bifogade länken som detta juridiska meddelande skickar till dig. Om kryssfältet inte är markerat av användaren kommer uppgifterna i dessa formulär inte att skickas.

I.- Säkerhetsåtgärder som vidtas i samband med behandling av personuppgifter.

Webbägaren informerar användaren om att han, i enlighet med bestämmelserna i GDPR, har vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att garantera säkerheten för personuppgifter och undvika ändring, förlust, behandling eller åtkomst Auktoriserad, med tanke på teknikens tillstånd, arten av de lagrade uppgifterna och de risker som de utsätts för. Webbägaren garanterar också användaren att uppfylla tystnadsplikten med avseende på användarnas personuppgifter och skyldigheten att spara dem.

J.- Mer information om integritetspolicy.

Om du vill få mer information om vår integritetspolicy kan du klicka på följande länk på vår webbplats (för att registrera länken till det andra lagrets integritetspolicy som vi hänvisar till)

5) Immateriell och industriell äganderätt.

Enligt bestämmelserna i gällande lagstiftning som reglerar immateriella rättigheter är reproduktion, distribution och offentlig kommunikation uttryckligen förbjudna, inklusive dess sätt att göra tillgängligt, av hela eller delar av innehållet, såsom texter, fotografier, grafik, bilder, ikoner, teknik, programvara, såväl som dess grafiska design och källkoder, på denna webbplats, för kommersiella ändamål, i

All support och med alla tekniska medel, utan tillstånd från webbägaren. Allt innehåll på webbplatsen utgör ett verk vars egendom tillhör webbens ägare, utan att uppfattas som användaren av någon av de nyttjanderättigheter som inte är nödvändiga för korrekt användning av webben.

Kort sagt, användare som besöker denna webbplats kan visualisera innehållet och i förekommande fall göra auktoriserade privata kopior förutsatt att de reproducerade elementen inte senare överförs till tredje part, inte heller installeras på servrar som är anslutna till nätverk, och de är inte heller föremål för kommersiellt utnyttjande.

På samma sätt ägs alla varumärken, kommersiella namn eller särskiljande tecken av något slag som visas på webbplatsen av webbägaren, utan att det är underförstått att användningen eller tillgången till samma ger användaren någon rätt på dem.

Etableringen av en hyperlace innebär inte i något fall att det finns relationer mellan ägaren av webbplatsen och ägaren av den webbplats där den är etablerad, och inte heller att ägaren av webbplatsen accepterar och godkänner dess innehåll eller tjänster. De som har för avsikt att etablera en hyperlace måste först begära skriftligt tillstånd från ägaren av webbplatsen. I vilket fall som helst kommer hyperlace endast att tillåta åtkomst till hemsidan eller hemsidan på vår webbplats, den måste också avstå från att göra falska, felaktiga eller felaktiga manifestationer eller indikationer om ägaren av webben, eller inkludera olagligt innehåll, i strid med god sed och allmän ordning. Webbägaren är inte ansvarig för den användning som varje användare ger av det material som görs tillgängligt på denna webbplats eller de åtgärder som utförs baserat på dem.

6) Undantag från garantier och ansvar.

Innehållet på denna webbplats är av allmän karaktär och har endast ett informativt syfte, utan att helt garantera tillgång till allt innehåll, eller dess fullständighet, korrigering, giltighet eller aktualitet, eller dess lämplighet eller användbarhet för ett specifikt mål.

Webbägaren utesluter, i den mån rättssystemet tillåter allt ansvar för skador av något slag som härrör från:

till. Omöjligheten att komma åt webbplatsen eller bristen på sanningsenlighet, noggrannhet, fullständighet och/eller aktuellt innehåll, samt förekomsten av laster och defekter av alla typer av innehåll som överförs, sprids, lagras, görs tillgängligt till vilket det har nåtts via webbplatsen eller de tjänster som erbjuds.
b. Förekomsten av virus eller andra element i innehållet som kan orsaka ändringar i datorsystem, elektroniska dokument eller användardata.
c. Underlåtenhet att följa lagar, god tro, allmän ordning, trafikanvändning och

presentera rättsligt meddelande som en följd av felaktig användning av webbplatsen. I synnerhet, och som ett exempel på detta, är webbplatsens ägare inte ansvarig för tredje parts handlingar som kränker immateriella och industriella rättigheter, affärshemligheter, rätten till ära, personlig integritet, familje- och bildintegritet i sig, samt bestämmelserna om illojal konkurrens och olaglig reklam.

7) Ändring av dessa villkor och varaktighet.

Webbägaren kan när som helst ändra de villkor som fastställs här, och publiceras på det sätt som visas här. Giltigheten av de ovan nämnda villkoren kommer att baseras på deras exponering och kommer att vara i kraft tills de ändras av andra vederbörligen offentliggjorda.

8) Länkar.

Webbägaren frånsäger sig allt ansvar för den information som finns utanför denna webbplats och som inte hanteras direkt av vår webbansvariga. Funktionen hos länkarna som visas på denna webbplats, uteslutande för att informera användaren om förekomsten av andra källor som sannolikt kommer att utöka innehållet som erbjuds av denna webbplats. Webbägaren garanterar inte och ansvarar inte för driften eller tillgängligheten av länkade webbplatser. Ingen av dem föreslår, bjuder in eller rekommenderar att besöka dem, så han kommer inte att vara ansvarig för det erhållna resultatet. Webbägaren är inte ansvarig för upprättandet av hyperlänkar av tredje part.

9) Rätt till uteslutning.

Webbplatsens ägare förbehåller sig rätten att neka eller återkalla åtkomst till portalen och/eller de tjänster som erbjuds utan behov av egen instans eller en tredje part, till de användare som inte följer dessa allmänna villkor för användning av portalen.

10) Allmänt.

I händelse av att någon användare eller tredje anser att det finns fakta eller omständigheter som avslöjar den olagliga karaktären av användningen av något innehåll och/eller utförandet av någon aktivitet på webbsidorna som ingår eller är tillgängliga via webbplatsen, måste den skicka ett meddelande till webbägaren, identifiera ordentligt, specificera de påstådda överträdelserna och uttryckligen förklara och under sitt ansvar att informationen som tillhandahålls i meddelandet är exakt.

11) Publikationer.

Den administrativa information som tillhandahålls via webbplatsen ersätter inte den rättsliga annonseringen av lagar, förordningar, planer, allmänna bestämmelser och lagar som formellt måste offentliggöras i de offentliga förvaltningarnas officiella tidningar, som

De utgör det enda instrument som intygar dess äkthet och innehåll. Den information som finns tillgänglig på denna webbplats ska ses som en vägledning.

12) Tillämplig lag och jurisdiktion.

Dessa villkor kommer att styras eller tolkas i enlighet med spansk lagstiftning i vad som inte uttryckligen fastställs. Leverantören och användaren är överens om att hänskjuta eventuella kontroverser som kan uppstå vid tillhandahållandet av de produkter eller tjänster som omfattas av dessa villkor till domstolar och domstolar i användarens hem.

I händelse av att användaren har sin hemvist utanför Spanien, avstår leverantören och användaren uttryckligen från något annat forum och underkastar sig domstolarna och domstolarna i webbägarens hemvist.