JURIDISKT MEDDELANDE OCH PRIVATLIVSPOLITIK

Personuppgifter samlas in för specifika och bestämda ändamål. Din integritet är mycket viktig för oss. Vi som personuppgiftsansvarig förstår vikten av att förklara hur vi behandlar dina personuppgifter, hur dina uppgifter delas, hur vi skyddar dina uppgifter och att förklara dina rättigheter enligt dataskyddslagen. Läs vår integritetspolicy noggrant nedan.

KONTROLLEN ANSVARANDE FÖR PERSONUPPGIFTER

• Ägare: Energía Nórdica, Gas y Electricidad, SLU

• Skattkod (CIF): B90038886.

• Huvudkontor: C / La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651

• Officiell webbplats: www.energynordic.com

• Kontakt-e-post: [email protected]

• Handelsregister: Málaga, 3462, 165, 2ª MA-98547

Genom denna webbplats ger ENERGY NORDIC användarna tillgång till olika innehåll, kommersiella erbjudanden och kontakt- och rekryteringsuppgifter. Tillgång till webbplatsen är öppen och gratis. Användningen av vissa tjänster kan dock kräva förhandsautentisering genom införandet av ett användarnamn och lösenord.

ANVÄNDNINGEN AV DATA FÅNGAR FÖR ATT INKORPORERA DATA TILL MARKNADSLISTER ELLER LISTER FÖR ATT ATT TILLTRÄKA NYA KUNDER UTAN DET UTTRYCKLIGA INNEHÅLLET FÖR ENERGINORDISK FÖRBUD. DATABRUVNING OCH / ELLER WEBSKRAPNING ÄR UTTRYCKLIGT FÖRBUD.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA DATA

När syftet med behandlingen kräver ditt samtycke måste detta tillhandahållas genom din tydliga bekräftande åtgärd.
Behandlingen av dina uppgifter sker av olika skäl. Du kan läsa den rättsliga grunden för var och en av de bearbetningsaktiviteter som företaget utför i följande länk till register över behandlingsaktiviteter.

Telefonsamtal spelas in för utbildning och GDPR.

SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med insamlingen och automatiserad behandling av personuppgifter är att upprätthålla avtalsförhållandet, om tillämpligt, upprättat med ENERGY NORDIC genom att skicka ut förfrågningsblanketter, som användaren inte är skyldig att svara på ändå strävar ENERGY NORDIC efter att INTE SKICKA UT MARKNADSKOMMUNIKATION UTAN ATT IDENTIFIERA DEM SÅ SÅ, i enlighet med lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel. För detta ändamål ska all information som skickas till kunder från ENERGY NORDIC inte betraktas som marknadsföringskommunikation, förutsatt att syftet med informationen är att upprätthålla det befintliga avtalsförhållandet mellan kunden och ENERGY NORDIC, samt att utföra informationsuppgifter och andra marknadsföringsaktiviteter organiserade av ENERGY NORDIC.

Syftet med behandlingen av personuppgifter varierar för varje fil. Listan över bearbetningsaktiviteter som utförs i varje fil finns i följande länk till register över behandlingsaktiviteter.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER INSPELADE

De olika kategorierna av personuppgifter som vi registrerar och lagrar i varje fil kan hittas genom att följa länken till register över behandlingsaktiviteter.

Sociala nätverk: ENERGY NORDIC har en profil på de huvudsakliga webbplatserna för sociala nätverk på Internet (Facebook och Twitter), och i alla fall erkänner de sig själva som registeransvarig för uppgifterna om deras följare, fans, prenumeranter, kommentarer och andra användarprofiler ( 'anhängare'). De behandlingsaktiviteter som ENERGY NORDIC ska utföra med dessa data ska högst vara de som det sociala nätverket tillåter i företagsprofiler. Därför kan ENERGY NORDIC informera sina följare om nyheter, aktiviteter och kampanjer med valfri kanal som det sociala nätverket tillåter. I inget fall får ENERGY NORDIC extrahera data från de sociala nätverken såvida de inte får ett snabbt och uttryckligt samtycke från användaren för detta. När, på grund av karaktären av sociala nätverk, den effektiva utövandet av följarens rättigheter är beroende av ändringen av deras personliga profil, ska ENERGY NORDIC hjälpa och ge dem råd för detta ändamål inom ramen för deras möjligheter.

DATAÖVERFÖRINGAR OCH ÖVERFÖRINGAR

Genom att förse oss med din personliga information samtycker du till att din information, i elektroniskt och / eller tryckt format, behandlas, arkiveras, överförs eller tillhandahålls till en tredje part som ansvarar för behandlingen (PROCESSOR).
Om behandlingen av dina personuppgifter överförs av detta företag har ett skriftligt avtal undertecknats av PROCESSOR och CONTROLLER. PROCESSOR har implementerat nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten och behandlingen av personuppgifter.

Överföring av personuppgifter kommer att utföras om:

 • du, klienten, ägaren av uppgifterna, har entydigt gett ditt samtycke; eller
 • överföringen är nödvändig för genomförandet av ett avtal mellan kunden och företaget, eller
 • att vidta åtgärder som svar på en begäran från klienten, som är nödvändiga för att ingå ett kontrakt; eller
 • överföringen är nödvändig för att skydda kundens vitala intressen; eller
 • överföringen är av viktigt allmänintresse, eller
 • för att upprätta, utöva eller försvara lagen om någon rättighet.

Utlämnande av din personliga information

Vi kan lämna ut din personliga information till tredje part som är ansvarig för behandlingen och under de omständigheter som anges nedan:

 • De som arbetar med oss enligt kontrakt och våra tjänsteleverantörer som bidrar till vårt företags arbete.
 • Till en säljare eller potentiell köpare, om vi säljer eller förvärvar något företag eller vissa tillgångar.
 • Till en tredje part, om de förvärvar vårt företag eller våra tillgångar; I så fall skulle din personliga information vara en del av de överförda tillgångarna.
 • Om vi har en skyldighet att lämna ut eller dela din personliga information för att följa en rättslig skyldighet och att genomdriva eller tillämpa våra villkor och leveransvillkor

Om ENERGY NORDIC beslutar att överföra personuppgifter till tredje part ska detta scenario meddelas vederbörligen till användarna i formuläret för insamling av personuppgifter, tillsammans med identiteten på företaget som överför dem och tredje part, vilken typ av aktiviteter som de utför och syftet med överföringen. De tredje parter till vilka personuppgifterna kommer att överföras har sitt säte i Spanien. I vilket fall som helst garanterar ENERGY NORDIC att sekretessen och säker hantering av personuppgifterna kommer att upprätthållas inom nationella rörelser som kan härröra från dessa överföringar.

Du kan konsultera mottagarna för var och en av de bearbetningsaktiviteter som utförs av företaget i länken till register över behandlingsaktiviteter.

D.-ENERGY NORDIC strävar efter att INTE SKICKA UT MARKNADSKOMMUNIKATION UTAN ATT IDENTIFIERA DEM SÅ SÅ, i enlighet med lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel. För detta ändamål ska all information som skickas till PARTNARNA till ENERGY NORDIC / prenumeranter och anhängare inte betraktas som marknadsföringskommunikation, förutsatt att syftet med informationen är att upprätthålla det befintliga avtalsförhållandet eller anslutningen mellan PARTNER / medlem och ENERGY NORDIC, samt att utföra informationsuppgifter och andra aktiviteter i samband med den tjänst som föreningen tillhandahåller.

Internationella överföringar

Utbyte av data med länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Överföringar av personuppgifter till länder som garanterar en adekvat skyddsnivå utanför EES kommer endast att utföras med bearbetningsföretag som garanterar respekten för de principer för behandling av personuppgifter som fastställs i europeisk lagstiftning. Om du gör överföringar till ett land som inte har lämplig skyddsnivå kommer ett juridiskt tillstånd att begäras från den spanska myndigheten för dataskydd.
Du kan konsultera mottagarna för var och en av de bearbetningsaktiviteter som utförs av företaget i länken till register över behandlingsaktiviteter.

UPPBEVARING AV DATA

De tillhandahållna personuppgifterna kommer att sparas under den tid som är nödvändig för att uppfylla det syfte för vilket de samlas in och för att fastställa de eventuella skulder som kan uppstå till följd av ändamålet, utöver de perioder som anges i reglerna om filer och dokumentation. För information om lagring av data för varje fil, seRegistrering av bearbetningsaktiviteter.

Skaffa dina data från andra källor

Om du inte har lämnat dina personuppgifter till Energy Nordic och att dessa har erhållits från en annan källa, kommer vi att informera dig om nämnda insamling inom en månad från mottagandet av dessa uppgifter, i alla fall före första meddelandet, såvida du inte tidigare har informerats och samtyckt till denna överföring.

DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER

Du, som ägare av dina personuppgifter, kan fritt utöva din rätt till åtkomst, rättelse, radering och portabilitet av dina uppgifter, begränsning och invändning mot dess behandling, samt inte vara föremål för beslut som enbart baseras på automatiserad behandling av dina uppgifter, lämna in ett klagomål till Authority of Control (AEPD) Du kan utöva dina rättigheter genom att kommunicera med Energy Nordic på adressen: C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651 eller via e-post till[email protected] . 

Energy Nordic har en person som är ansvarig för dataskydd, utsedd och med lämplig kunskap för att utföra sina funktioner på ett tillförlitligt sätt. Tjänstemannen garanterar att reglerna för behandling av personuppgifter följs i enlighet med lagen.

HUR DU TRÄNER DIN RÄTTIGHETER

Energy Nordic har modeller tillgängliga för att begära att dina rättigheter utövas. Begär dem genom att skicka ett e-postmeddelande till:[email protected] .

Begäran om annullering, begränsning eller invändning eller korrigering kommer att meddelas alla ansvariga för filerna och till alla BEARBETARE till vilka personuppgifterna har tilldelats, i syfte att fortsätta att genomföra den åtgärd som vi har begärt inom den tidsfrist som fastställs i lag.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Invändningen utvärderas för att bedöma om den är motiverad. Om det är motiverat avslutas behandlingen av dina personuppgifter omedelbart. Om samtycket att använda dina uppgifter på det beskrivna sättet inte ges kommer dina data att raderas.

Om du har skickat oss en begäran om utövande av dina rättigheter och om din begäran inte besvaras inom den frist som anges i lagen eller om den är otillfredsställande, kan du lämna in motsvarande anspråk till den spanska dataskyddsmyndigheten (AEPD).

VÅRA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Energy Nordic förklarar att man har vidtagit alla nödvändiga och lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen som föreskrivs i den spanska dataskyddslagen (LOPD) och att man har fastställt adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder och säkerhetsmetoder inom sitt medel för att skydda de personuppgifter du tillhandahåller och för att förhindra dess förstörelse (avsiktlig), förlust, ändring, missbruk, avslöjande eller obehörig åtkomst, stöld och all olaglig behandling av personuppgifter.

Detta företag vid behandling av personuppgifter tillämpar alla principer som garanterar rättigheter vid behandling av personuppgifter, auktorisering av ägaren, informationsplikt, syfte, tillfällighet, frihet, åtkomst och begränsad cirkulation, säkerhet, öppenhet och sekretess och har övervägt:

 • Kostnaderna för att implementera informationssäkerhetssystem;
 • Riskerna i samband med bearbetning;
 • Arten av de personuppgifter som behandlas;
 • Säkerhet är en prioritet för vårt företag, men inget system kan någonsin garantera 100% säkerhet.

C.- ENERGY NORDIC ska sträva efter att INTE PUBLICERA MISLÄDA ANNONSER genom detta medium. För detta ändamål ska därför formella eller numeriska fel som finns i hela innehållet i de olika avsnitten på ENERGY NORDIC-webbplatsen, producerade som ett resultat av ofullständigt eller defekt underhåll och / eller uppdatering av informationen i dessa avsnitt, inte betraktas som vilseledande reklam. ENERGY NORDIC, som ett resultat av vad som anges i denna punkt, strävar efter att rätta till dessa fel så snart de har kännedom om dem. ENERGY NORDIC kan när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar och uppdateringar av informationen på deras webbplats eller i dess konfiguration eller presentation. ENERGY NORDIC gör allt för att informationen som tillhandahålls via deras webbsidor är tydlig, förståelig och lämplig för att så långt som möjligt undvika fel och, om detta inträffar, för att reparera eller uppdatera dem. ENERGY NORDIC kan dock inte garantera att det inte finns några fel eller att innehållet i informationen kommer att uppdateras permanent

Informationssäkerhet och ditt ansvar

Säkerheten och konfidentialiteten för din personliga information beror också på dig. Genom att registrera dig på denna webbplats får du ett användarnamn och lösenord. Enligt våra säkerhetsåtgärder har du ansvaret att behålla sekretessen för lösenordet och användarnamnet för att komma åt vår webbplats, liksom de åtgärder som utvecklats i den.

Vi har inget sätt att verifiera identiteten på dem som besöker webbplatsen, så vi ansvarar inte om ditt lösenord eller användarnamn används av en annan person. I detta fall vänligen skicka ett e-postmeddelande till [email protected] för att meddela oss om obehörig användning av ditt lösenord eller användarnamn. Vi har rätt att inaktivera användaridentifiering eller lösenord om du inte följer villkoren som anges här eller i villkoren på denna webbplats.

ANSÖKNINGAR OM JOBB, CV

Sökanden bemyndigar ENERGY NORDIC att analysera de dokument de skickar, allt innehåll som kan vara direkt tillgängligt via sökmotorer (till exempel Google), de profiler som de upprätthåller på professionella sociala nätverkssajter, såsom LinkedIn och liknande, de erhållna uppgifterna i inträdesproven och information som de lämnar ut under arbetsintervjun i syfte att bedöma deras kandidatur och, om tillämpligt, erbjuda dem en position. Om kandidaten inte väljs kan ENERGY NORDIC behålla sitt CV för att inkludera det i framtida anbud, såvida inte kandidaten uttrycker sina önskemål tvärtom.

När du skickar en jobbansökan eller ditt CV godkänner du att vi använder dina personuppgifter som du har tillhandahållit eller skickat till oss, inklusive din curriculum vitae, för att vi ska överväga, verifiera och utvärdera i förhållande till jobbmöjligheterna i vårt företag. Om du inte kvalificerar dig för jobbet tas dina data bort från vår databas.

DITT INFORMATIONS KONFIDENTLIGHET

Vi kommer inte att dela eller avslöja konfidentiell information med tredje part, såvida den inte har uttryckligt tillstånd från dataägarna, eller när det krävs av rättslig eller rättslig ordning, eller för att skydda företagets immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

Informerande minderåriga

TJÄNSTERNA som erbjuds i ENERGY NORDIC Portal är endast avsedda för de som är lagliga. I det fall ENERGY NORDIC organiserar marknadsföringsaktiviteter där insamling av personuppgifter som tillhör minderåriga kan förekomma, ska ENERGY NORDIC alltid begära föräldrarnas godkännande så att minderåriga kan få tillgång till tjänsternaoch så att deras personuppgifter kan behandlas automatiskt.

SMÅKAKOR

Webbplatsen använder cookies för att skilja dig från andra användare. Denna statistiska information identifierar dig inte personligen och används uteslutande för administrativa ändamål. Genom denna information kan vi känna till våra användares handlingar och webbläsningsmönster, vilket gör att vi kan förbättra vår webbplats. För att få tillgång till detaljerad information om de cookies som används på webbplatsen och de syften för vilka vi använder dem, se vårCookies Policy .

VÅR HEMSIDA OCH INTELLEKTUELL EGENDOM

Användning och / eller reproduktion av allt innehåll på denna webbsida, och i synnerhet kommersiella namn, handelsnamn, industriell design, mönster, texter, fotografier, grafik, logotyper, ikoner, programvara och andra tecken som är mottagliga för industriell och kommersiell användning, är förbjuden utan företagets uttryckliga medgivande.

Vi ansvarar inte för intrång i immateriell eller industriell egendom från tredje part som kan uppstå till följd av införandet på webbplatsen av varumärken, handelsnamn, industriell design, patent, mönster, texter, fotografier, grafik, logotyper, ikoner eller programvara som tillhör tredje parter som, när de inkluderas på webbplatsen, har förklarat att de är titelägare av samma.

Användaren förbinder sig att använda innehållet på webbplatsen på ett medvetet, korrekt och lagligt sätt och förbinder sig att:

 • Använd inte innehållet för ändamål eller effekter som strider mot lagen, allmän moral och god tull eller allmän ordning.
 • Att inte reproducera, kopiera, distribuera, tillåta allmänhetens tillgång på något sätt för allmän kommunikation, omvandla eller modifiera innehållet, såvida det inte har motsvarande auktorisation från ägaren till titeln.
 • Använd inte webbplatsens innehåll för att skicka reklam, kommunikation i syfte att sälja direkt eller för något annat kommersiellt syfte, oönskade meddelanden adresserade till ett flertal människor oavsett deras syfte, samt avstå från marknadsföring eller på något sätt avslöja sådana information.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION - TVISTER

Användning och kontraktering via denna webbplats regleras av spansk lag. För att lösa tvister som kan uppstå med avseende på dess giltighet, verkställande, efterlevnad eller lösning (helt eller delvis) ska ärenden underkastas domstolarna (Juzgados) i Fuengirola. Detta avtal anses vara det fullständiga och integrerade uttrycket för avtalet mellan ENERGY NORDIC och användaren. Användning av portalen ger status som 'användare' och betyder att du accepterar alla bestämmelser som ingår i denna sekretesspolicy och juridiska meddelande.

I händelse av oenighet kommer båda parter att försöka nå en överenskommelse i minnet. Om detta inte är möjligt kommer domstolarna i Malaga att ha förmåga att förena ärendet och parterna kommer inte att använda någon annan jurisdiktion för rättsliga åtgärder.

VARAKTIGHET OCH UPPSÄGNING - UPPDATERINGAR

Tillhandahållandet av portaltjänsterna och andra tjänster har i princip en obestämd varaktighet. ENERGY NORDIC har dock rätt att när som helst avbryta eller överväga att avsluta tillhandahållandet av portaltjänsten, utan att det påverkar vad som har fastställts med avseende på motsvarande särskilda villkor. När det är rimligt möjligt ska ENERGY NORDIC informera om upphörande eller upphävande av tillhandahållandet av portaltjänsten och de andra tjänsterna.

Villkoren i detta juridiska meddelande och sekretesspolicy kan ändras när som helst och dessa ändringar träder i kraft från det ögonblick de publiceras på denna webbplats. Om du använder denna webbsida efter publiceringen av någon ändring av denna juridiska information och sekretesspolicy, anses du ha accepterat villkoren i den modifierade juridiska informationen och sekretesspolicyn. Vi föreslår att du kontrollerar den här sidan regelbundet.

Uppdaterad mars 2021

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA DATA

Personuppgifter samlas in för specifika och bestämda ändamål. Din integritet är mycket viktig för oss. Vi som personuppgiftsansvarig förstår vikten av att förklara hur vi behandlar dina personuppgifter, hur dina uppgifter delas, hur vi skyddar dina uppgifter och att förklara dina rättigheter enligt dataskyddslagen. Läs vår integritetspolicy noggrant nedan.

1. KONTROLLEN ANSVARANDE FÖR PERSONUPPGIFTER

• Ägare: Energía Nórdica, Gas y Electricidad, SL

• Skattkod (CIF): B90038886.

• Huvudkontor: C / La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651

• Officiell webbplats: www.energynordic.com

• Kontaktadress: [email protected]

• Handelsregister: Málaga, 3462, 165, 2ª MA-98547

ENERGY NORDIC förklarar härmed att åtkomst till denna webbplats eller användning av den på något sätt innebär att du accepterar allt som anges i detta juridiska meddelande. ENERGY NORDIC förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta meddelande. Som ett resultat är det varje användares ansvar att läsa det gällande juridiska meddelandet varje gång de besöker denna webbplats, så att om de inte godkänner något av de villkor som förklaras härifrån, kan de avstå från att använda denna webbplats .

Genom denna webbplats ger ENERGY NORDIC användarna tillgång till olika innehåll, kommersiella erbjudanden och kontakt- och rekryteringsuppgifter. Tillgång till webbplatsen är öppen och gratis. Användningen av vissa tjänster kan dock kräva förhandsautentisering genom införandet av ett användarnamn och lösenord.

ANVÄNDNINGEN AV DATA FÅNGAR FÖR ATT INKORPORERA DATA TILL MARKNADSLISTER ELLER LISTER FÖR ATT ATT TILLTRÄKA NYA KUNDER UTAN DET UTTRYCKLIGA INNEHÅLLET FÖR ENERGINORDISK FÖRBUD. DATABRUVNING OCH / ELLER WEBSKRAPNING ÄR UTTRYCKLIGT FÖRBUD.

2. Immateriell egendom

Källkoden, grafiska mönster, logotyper, bilder, fotografier, ljud, animationer, programvara och text, samt information och innehåll som samlas in på denna webbplats, skyddas av den spanska lagen om immateriella och industriella äganderätt till förmån för ENERGY NORDIC och reproduktion och / eller publicering, vare sig helt eller delvis, och digital bearbetning, distribution, sändning, modifiering, omvandling eller dekompilering av webbplatsen, samt utförandet av andra rättigheter som lagligen erkänns som tillhörande ägaren, är inte tillåtna utan föregående och skriftligt medgivande från ENERGY NORDIC.

Användaren får enbart och uteslutande använda materialet som visas på denna webbplats för eget personligt och privat bruk, och användning av detta material för kommersiella ändamål eller för att begå olaglig verksamhet är förbjuden. ENERGY NORDIC® förbehåller sig uttryckligen alla rättigheter som härrör från immateriella rättigheter.

ENERGY NORDIC ska säkerställa att de tidigare villkoren följs när det gäller korrekt användning av innehållet som visas på deras webbsidor genom att utöva alla motsvarande civila och straffrättsliga åtgärder i händelse av att användaren bryter mot dessa rättigheter.

3. Skydd för personuppgifter

Vi meddelar härmed att ENERGY NORDIC ska säkerställa säkerheten och integriteten för dina uppgifter och är ägare till olika filer som är vederbörligen registrerade hos den spanska dataskyddsbyrån, och att ENERGY NORDIC följer de säkerhetsåtgärder som krävs enligt Organic Law 3 / 2018 av den 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter. De personuppgifter som ingår i någon av filerna som tillhör ENERGY NORDIC ska behandlas med största konfidentialitet och säkerhet. Ägaren av ovannämnda fil kan skicka marknadsföringsinformation om samarbeten, nyheter och nyhetsbrev som skapats av ENERGY NORDIC. I detta fall ska avsändaren sträva efter att ange reklam eller informativt syfte när den skickar informationen och att samordna ett enkelt, tydligt och gratis system om du vill sluta ta emot denna information.

Den registrerade kommer att kunna utöva sina rättigheter som erkänns i lagen, och i synnerhet rättigheterna till åtkomst, till rättelse eller radering av uppgifterna och motsätta sig, om tillämpligt, samt rätten att återkalla sitt samtycke som gavs till ta emot marknadsföringskommunikation från ENERGY NORDIC. Dessa rättigheter kan utföras av användaren genom en skriftlig och signerad begäran, som bifogar en kopia av deras spanska skattenummer (NIF), adresserad till ägaren av datafilen på följande adress: Calle San Pancracio Nº 18, CP 20640 , Fuengirola, MALAGA, eller om du föredrar, via e-post till följande e-postadress: [email protected].

Fälten i någon av kontakt- / registreringsblanketterna som är markerade (*) / obligatoriska är strikt nödvändiga för att förse dig med den begärda informationen, inkludering av data i de återstående fälten är frivillig. Bristande efterlevnad eller delvis efterlevnad av begäran om personuppgifter i de obligatoriska fälten kan innebära att ENERGY NORDIC inte kommer att kunna hantera din begäran.

4. Diverse

A.- ENERGY NORDIC använder cookies som hjälper dig att optimera ditt besök. Om du fortsätter att surfa på denna webbplats kommer vi att anse att du har accepterat användningen av kakor som meddelats i det auktoriserade meddelandet på webbplatsen. Cookies är små filer som vår dator skickar till din, men den ger oss inte information om ditt namn eller någon annan del av dina personuppgifter. När användaren surfar på ENERGY NORDIC-webbsidorna känner värdservern automatiskt igen datorns IP-adress, dagen och tiden då besöket började och slutade och information om de olika sektionerna som besökts. Trots detta reglerar integritetspolicyn användningen av kakor av ENERGY NORDIC, vilket ålägger ägaren av webbplatsen att meddela användaren i förväg om kakorna så att den senare kan acceptera användningen av kakor och att tillhandahålla information om dessa kakor. och processen för att avaktivera dem.

B.- ENERGY NORDIC kan ändra, utan föregående meddelande, informationen på deras webbplats, liksom dess konfiguration och presentation.

C.- ENERGY NORDIC ska sträva efter att INTE PUBLICERA FELFÖRANDE ANNONSER genom detta medium. För detta ändamål ska därför formella eller numeriska fel som finns i hela innehållet i de olika avsnitten på ENERGY NORDIC-webbplatsen, framställda som ett resultat av ofullständigt eller defekt underhåll och / eller uppdatering av informationen i dessa avsnitt, inte betraktas som vilseledande reklam. ENERGY NORDIC, som ett resultat av vad som anges i denna paragraf, strävar efter att rätta till dessa fel så snart de känner till dem. ENERGY NORDIC kan när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar och uppdateringar av informationen på deras webbplats eller i dess konfiguration eller presentation. ENERGY NORDIC gör allt för att informationen som tillhandahålls via deras webbsidor är tydlig, förståelig och lämplig för att så långt som möjligt undvika fel och, om detta inträffar, för att reparera eller uppdatera dem. ENERGY NORDIC kan dock inte garantera att det inte finns några fel eller att innehållet i informationen kommer att hållas uppdaterat permanent.

D.- ENERGY NORDIC strävar efter att INTE SKICKA UT MARKNADSKOMMUNIKATION UTAN ATT IDENTIFIERA DEM SÅ SÅ, i enlighet med lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel. För detta ändamål ska all information som skickas till PARTNARNA till ENERGY NORDIC / prenumeranter och anhängare inte betraktas som marknadsföringskommunikation, förutsatt att syftet med informationen är att upprätthålla det befintliga avtalsförhållandet eller anslutningen mellan PARTNER / medlem och ENERGY NORDIC, samt att utföra informationsuppgifter och andra aktiviteter i samband med den tjänst som föreningen tillhandahåller.

E.- ENERGY NORDIC ansvarar inte för bristande efterlevnad av någon tillämplig norm som användaren kan ådra sig när han besöker denna webbplats och / eller när den använder informationen i den.

F.- ENERGY NORDIC ansvarar inte för skada eller fördomar som orsakats eller som kan orsakas, oavsett dess karaktär, som härrör från användningen av informationen och materialet på denna webbplats och de program som den innehåller. Länkar och hypertext som via denna webbplats gör det möjligt för användaren att få tillgång till fördelar och tjänster som erbjuds av tredje part tillhör inte heller och de faller inte under ENERGY NORDICs kontroll; denna enhet är inte ansvarig för informationen i den eller för några effekter som kan härröra från denna information.

G.- ENERGY NORDIC ansvarar inte för olaglig användning som tredje part kan utföra på varumärken, produktnamn eller kommersiella varumärken som, inte tillhör denna enhet, visas på denna webbplats. ENERGY NORDIC ansvarar inte heller för innehållets integritet, riktighet och laglighet i länkarna till webbplatserna som kan nås från denna webbplats. ENERGY NORDIC förbehåller sig rätten att vidta alla rättsliga åtgärder som de anser vara lämpliga som härrör från olaglig användning av tredje part på innehållet på deras webbplats.

H.- Sammanfattningsvis är användaren den enda part som ansvarar för deras användning av tjänster, innehåll, länkar och hypertext som ingår i denna webbplats.

I.- VARAKT OCH UPPSÄGNING: Tillhandahållandet av portaltjänsterna och andra tjänster har i princip en obestämd varaktighet. ENERGY NORDIC har dock rätt att avbryta eller överväga att avsluta tillhandahållandet av portaltjänsten när som helst, utan att det påverkar vad som har fastställts med avseende på motsvarande särskilda villkor. När det är rimligt möjligt ska ENERGY NORDIC informera om upphörandet eller upphävandet av tillhandahållandet av portaltjänsten och andra tjänster.

J.- TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION: Användning och kontrakt med denna webbplats regleras av spansk lag. För att lösa eventuella tvister som kan uppstå med avseende på dess giltighet, verkställande, efterlevnad eller lösning (helt eller delvis) ska ärenden underkastas domstolarna (Juzgados) i Fuengirola. Detta avtal anses vara det fullständiga och integrerade uttrycket för avtalet mellan ENERGY NORDIC och användaren. Användning av portalen ger status som 'användare' och betyder att du accepterar fullständigt och utan förbehåll för alla bestämmelser som ingår i detta juridiska meddelande. Rättsligt meddelande Uppdaterat den 1 juni 2020.

—————————————————

'PRIVATPOLITIK OCH ANVÄNDNING AV COOKIES'

Genom detta meddelande informerar Energía Nórdica, Gas y Electricidad, SL, med skattekod (CIF) B90038886, som ägare till denna portal, användarna av Internetportalen i deras besittning (nedan kallad 'Användarna' och "Portalen") för deras policy för skydd av personuppgifter (nedan "personuppgifterna") så att användarna fritt och frivilligt kan avgöra om de vill förse ENERGY NORDIC med de personuppgifter som kan krävas av dem eller som kan erhållas från användarna under fall av avtal, prenumeration eller medlemskap i något av våra informativa nyhetsbrev, förfrågningar om information om fördelarna med att ansluta sig till ENERGY NORDIC eller de avtal som nåtts.

ENERGY NORDIC förbehåller sig rätten att ändra denna policy för att anpassa den till lagstiftning eller juridisk uppdatering samt nyheter om branschpraxis. I dessa fall ska ENERGY NORDIC meddela de ändringar som införts på denna sida med rimligt varsel innan ändringarna genomförs. Vissa tillhandahållna / erbjudna tjänster i portalen kan innehålla särskilda villkor med specifika bestämmelser när det gäller skydd av personuppgifter.

Uppgifterna som samlas in av någon av de auktoriserade kontaktformulärerna på denna webbsida, eller genom någon annan metod eller kontakt, ska införlivas, beroende på dess syfte och skäl för samrådet / kontakten, i olika filer registrerade hos den spanska dataskyddsbyrån. Ovan nämnda filer finns registrerade hos den spanska dataskyddsbyrån (se registret).

De personuppgifter som ingår i någon av de ovannämnda filerna ska behandlas med största konfidentialitet och säkerhet. Ägaren av ovannämnda fil kan skicka marknadsföringsinformation om fördelarna och tjänsterna som föreningen erbjuder till sina medlemmar / partners / följare och vänner, eller information om nyheter eller kampanjer / aktiviteter som organiseras av ENERGY NORDIC. I det här fallet försöker avsändaren att ange reklamändamålet när informationen skickas och att samordna ett enkelt, tydligt och gratis system om du vill sluta ta emot denna information. Den registrerade kommer att kunna utöva sina rättigheter enligt lag, och i synnerhet rättigheterna till åtkomst, till rättelse eller radering av uppgifterna och motsätta sig, om tillämpligt, samt rätten att återkalla det samtycke som gavs till ta emot marknadsföringskommunikation från ENERGY NORDIC. Dessa rättigheter kan utövas av användaren genom en skriftlig och undertecknad begäran, som bifogar en kopia av deras spanska skatteidentifikationsnummer (NIF), adresserat till filens ägare på följande adress: Calle San Pancracio Nº 18, CP 20640 , Fuengirola, MALAGA, eller om du föredrar, via e-post till följande e-postadress: [email protected].

LAGRADE DATA UNDER DIN BESÖK:

När du besöker vår webbplats lagrar våra webbservrar i allmänhet bland annat information om webbläsaren och operativsystemet du använder, den webbsida som du besöker oss från, de sidor du besöker på vår webbplats och datumet för din besök. Av säkerhetsskäl - till exempel för att kunna upptäcka eventuella attacker på vår webbsida - sparas också IP-adressen som din internetleverantör tilldelade dig under sju dagar. Med undantag för IP-adressen lagras personuppgifter endast om du förser oss med denna information, till exempel under registrering, en förfrågan, en offertförfrågan, användarregistrering, när du skickar ditt CV eller en marknadsföringsfrämjande etc. ENERGY NORDIC använder dina personuppgifter för teknisk administration av webbsidorna, ledning av medlemmar, för att utföra förfrågningar och för marknadsföringsuppgifter, endast efter behov, och alltid efter föregående meddelande till användaren och den registrerade.

TECKNING TILL NYHETSBREVEN:

Om du prenumererar på våra nuvarande och framtida informativa nyhetsbrevtjänster, som beskrivs, ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter används för att skicka ut annonser eller för att utföra andra marknadsföringsuppgifter. Uppgifterna ska lagras och användas kontinuerligt för dessa ändamål, såsom att skicka ut de ovannämnda nyhetsbrev eller inbjudningar att delta i tävlingar eller utlottningar, via kommunikationskanaler som e-post, post eller någon annan kanal som du godkänner. Vi kan använda dina uppgifter för att skapa och hålla uppdatera din användarprofil och därför skicka dig personlig information om marknadsföringsevenemang eller kampanjer. På samma sätt kan vi använda de uppgifter som du tillhandahåller oss för att analysera och förbättra effektiviteten hos våra webbtjänster, reklam, marknadsföring, marknadsundersökningar och försäljningsaktiviteter.

SÖKANDE SOM SÄNDER OSS DINA CV:

Sökanden bemyndigar ENERGY NORDIC att analysera de dokument de skickar, allt innehåll som kan vara direkt tillgängligt via sökmotorer (till exempel Google), de profiler som de upprätthåller på professionella sociala nätverkssajter, såsom LinkedIn och liknande, de erhållna uppgifterna i inträdesproven och information som de lämnar ut under arbetsintervjun i syfte att bedöma deras kandidatur och, om tillämpligt, erbjuda dem en position. Om kandidaten inte väljs kan ENERGY NORDIC behålla sitt CV för att inkludera det i framtida anbud, såvida inte kandidaten uttrycker sina önskemål tvärtom.

Som tidigare beskrivits är syftet med insamlingen och den automatiska behandlingen av personuppgifter att upprätthålla avtalsförhållandet, om tillämpligt, upprättat med ENERGY NORDIC genom att skicka ut förfrågningsblanketter, som användaren inte är skyldig att svara på; ändå strävar ENERGY NORDIC efter att INTE SKICKA UT MARKNADSKOMMUNIKATION UTAN ATT IDENTIFIERA DEM SÅ SÅ, i enlighet med lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel. För detta ändamål ska all information som skickas till kunder från ENERGY NORDIC inte betraktas som marknadsföringskommunikation, förutsatt att syftet med informationen är att upprätthålla det befintliga avtalsförhållandet mellan kunden och ENERGY NORDIC, samt att utföra informationsuppgifter och andra marknadsföringsaktiviteter organiserade av ENERGY NORDIC.

TJÄNSTERNA som erbjuds i ENERGY NORDIC Portal är endast avsedda för de som är myndiga. I det fall ENERGY NORDIC organiserar marknadsföringsaktiviteter där insamling av personuppgifter som tillhör minderåriga kan förekomma, ska ENERGY NORDIC alltid begära föräldrarnas godkännande så att minderåriga kan få tillgång till tjänsterna och så att deras personuppgifter kan bli föremål för automatisk behandling enligt detta meddelande om dataskyddspolicyn.

Som tidigare beskrivits är syftet med insamlingen och den automatiska behandlingen av personuppgifter att upprätthålla avtalsförhållandet, om tillämpligt, upprättat med ENERGY NORDIC genom att skicka ut förfrågningsblanketter, som användaren inte är skyldig att svara på; ändå strävar ENERGY NORDIC efter att INTE SKICKA UT MARKNADSKOMMUNIKATION UTAN ATT IDENTIFIERA DEM SÅ SÅ, i enlighet med lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel. För detta ändamål ska all information som skickas till kunder / användare från ENERGY NORDIC inte betraktas som marknadsföringskommunikation, förutsatt att syftet med informationen är att upprätthålla det befintliga avtalsförhållandet mellan kunden och ENERGY NORDIC, samt att utföra information uppgifter och andra marknadsföringsaktiviteter organiserade av ENERGY NORDIC.

ENERGY NORDIC har antagit de lagligt krävda säkerhetsnivåerna för skydd av personuppgifter och har infört alla tekniska medel och åtgärder som de har till förfogande för att undvika förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av de personuppgifter som tillhandahålls av den registrerade till ENERGY NORDIC. Trots detta måste användaren vara medveten om att säkerhetsåtgärder på Internet inte är ogenomträngliga.

I vissa fall kan ENERGY NORDIC besluta att överföra personuppgifter till tredje part. När detta inträffar ska detta scenario vederbörligen meddelas användarna i formuläret för insamling av personuppgifter, tillsammans med identiteten på företaget som överför dem och tredje part, vilken typ av aktiviteter de utför och syftet med överföringen. De tredje parter till vilka personuppgifterna kommer att överföras har sitt säte i Spanien. I vilket fall som helst garanterar ENERGY NORDIC att sekretessen och säker hantering av personuppgifterna kommer att upprätthållas inom nationella rörelser som kan härröra från dessa överföringar.

Sociala nätverk: ENERGY NORDIC har en profil på de främsta sociala nätverkssajterna på Internet (Facebook och Twitter), och i varje fall erkänner de sig själva som registeransvarige för uppgifterna om deras följare, fans, prenumeranter, kommentatorer och andra användarprofiler (nedan 'anhängare'). De behandlingsaktiviteter som ENERGY NORDIC ska utföra med dessa data ska högst vara de som det sociala nätverket tillåter i företagsprofiler. Därför kan ENERGY NORDIC informera sina följare om nyheter, aktiviteter och kampanjer med vilken kanal som helst som det sociala nätverket tillåter. I inget fall får ENERGY NORDIC extrahera data från de sociala nätverken såvida de inte får snabb och uttrycklig samtycke från användaren för detta. När, på grund av karaktären av sociala nätverk, den effektiva utövandet av anhängarens rättigheter är beroende av ändringen av deras personliga profil, ska ENERGY NORDIC hjälpa och ge dem råd för detta ändamål inom ramen för deras möjligheter.

INFORMATION OM ANVÄNDNING AV COOKIES MED ENERGY NORDIC

1. Cookies policy:

1.1. ENERGY NORDIC informerar dig härmed om att denna webbplats använder cookies som hjälper dig att optimera ditt besök. Om du fortsätter att surfa på denna webbplats kommer vi att anse att du har accepterat användningen av kakor som meddelats i det auktoriserade meddelandet på webbplatsen.

1.2. En cookie är en fil som laddas ner till din dator när du öppnar vissa webbsidor. Cookies tillåter en webbplats bland annat att lagra och återställa information om en användares eller deras systems surfvanor, och beroende på vilken information de innehåller och hur systemet använder dem kan de användas för att känna igen Användare.

1.3. ENERGY NORDIC är skyldigt enligt kungligt dekret - lag 13/2012, som ändrar lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, att informera och få samtycke från användaren om användningen av cookies på denna webbplats.

2. Typer av kakor:

2.1. Beroende på den enhet som hanterar domänen från vilken kakorna skickas och hanterar de erhållna uppgifterna kan man skilja på två typer av kakor: förstapartscookies och tredjepartscookies. 2.2. Det finns också en andra klassificering efter den tidsperiod under vilken kakorna förblir lagrade i kundens webbläsare, som består av sessionskakor och ihållande kakor.

2.3. Slutligen finns det en annan klassificering som består av fem typer av kakor i enlighet med det syfte för vilket de behandlar erhållna data: tekniska kakor, personaliseringscookies, analyscookies, marknadsföringscookies och beteende-reklamcookies.

3. Kakor som används på denna webbplats.

3.1. Kakorna som används på denna webbplats, liksom deras typ och funktion, anges nedan.

3.2. ENERGY NORDIC använder Google Analytics, en webbanalystjänst som utvecklats av Google som möjliggör mätning och analys av webbsidor. I din webbläsare kommer du att märka fyra kakor från den här tjänsten (__utma, __utmb, __utmv, __utmc och __utmz). Enligt de ovan nämnda klassificeringsbeskrivningarna är det förstaparts-, session- och analyscookies. Du kan hitta mer information om detta och inaktivera användningen av dessa cookies genom att klicka här. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc., ett företag från Delaware vars huvudkontor ligger i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornien), CA 94043, USA ('Google'). Google associerar inte din IP-adress med andra uppgifter som de kan ha. Du kan avvisa behandlingen av data eller information genom att avvisa användningen av cookies genom att välja lämplig konfiguration i din webbläsare. Du måste dock veta att om du gör detta kanske du inte kan njuta av funktionaliteten på denna webbplats. När du använder denna webbplats godkänner du att Google behandlar information om dig på det sätt och för de ändamål som beskrivs ovan.

3.3. Information om användarnas personuppgifter erhålls inte via webbanalys, vilket säkerställer att din integritet skyddas. Den erhållna informationen är relaterad till antalet användare som besöker webbplatsen, antalet besökta sidor, frekvensen och upprepningen av besöken, deras varaktighet, webbläsaren som används, operatören som tillhandahåller tjänsten, språket, terminalen som används eller den stad som din IP-adress tilldelas. Detta är information som kan leda till en bättre och mer lämplig tjänst från denna webbplats.

• Google, som leverantör associerad med [namn på webbplatsen], använder cookies för att publicera annonser på denna webbplats. Användaren kan inaktivera användningen av dessa cookies genom att följa instruktionerna som beskrivs i reklamavsnittet i Googles sekretesspolicy. Google använder associerade marknadsföringsföretag för att publicera annonser när du besöker vår webbplats. Det är möjligt att dessa företag använder informationen som de får från dina besök på denna och andra webbplatser (utan att ange ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) för att erbjuda dig annonser om produkter och tjänster som kan vara av intresse för du. Om du vill få mer information om denna praxis och ta reda på dina alternativ för att förhindra att dessa företag använder den här informationen, vänligen se föregående länk.

3.4. När användaren kommer åt ENERGY NORDIC-profilerna i de olika sociala nätverken, accepterar de användningen av cookies av dessa nätverk.

• För mer information om Facebook, klicka här.

• För mer information om Twitter, klicka här.

3.5. Med tanke på Internetens egenskaper har vi inte alltid information om de cookies som tredje part kan ställa in via denna webbplats. Som ett resultat, om du stöter på den här typen av kakor på den här webbplatsen och de inte beskrivs här, ber vi om du kan berätta för oss. Du kan också komma i kontakt med tredje part direkt för att be dem om information om de cookies som de har ställt in, syftet och varaktigheten för cookien och hur de garanterar användarnas integritet.

4. Ändra cookie-konfiguration. I vilket fall som helst kan användaren konfigurera sin webbläsare så att den accepterar eller inte accepterar cookies som de får eller så att webbläsaren meddelar dem när webbservern vill lagra en cookie. Du kan hitta information om hur du gör detta nedan, beroende på vilken webbläsare du använder:

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

• Utforskaren: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

För närvarande är de flesta webbläsare konfigurerade som standard för att blockera installationen av marknadsföringscookies eller cookies från tredje part i deras system. Användaren kan öka ursprungsbegränsningarna, vilket hindrar ingången till vilken typ av kaka som helst, eller å andra sidan kan de också eliminera dessa begränsningar och accepterar därför ingången till vilken typ av kaka som helst. Om användaren frivilligt har ändrat webbläsarens konfiguration för att godkänna marknadsföring och cookies från tredje part, innebär denna åtgärd att de ger sitt samtycke till behandlingen av sina uppgifter för marknadsföringsändamål. 5. Guide om användning av kakor.

Du kan ta reda på mer information om användningen av cookies i guiden som skapats av den spanska dataskyddsbyrån genom att klicka på följande länk: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies. pdf

KONTAKT: Om du har några frågor om denna integritetspolicy, kontakta oss via: [email protected]

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA DATA

Personuppgifter samlas in för specifika och bestämda ändamål. Din integritet är mycket viktig för oss. Vi som personuppgiftsansvarig förstår vikten av att förklara hur vi behandlar dina personuppgifter, hur dina uppgifter delas, hur vi skyddar dina uppgifter och att förklara dina rättigheter enligt dataskyddslagen. Läs vår integritetspolicy noggrant nedan.

1. KONTROLLEN ANSVARANDE FÖR PERSONUPPGIFTER

• Ägare: Energía Nórdica, Gas y Electricidad, SL

• Skattkod (CIF): B90038886.

• Huvudkontor: Calle San Pancracio Nº 18, CP 20640, Fuengirola, MALAGA.

• Officiell webbplats: www.energynordic.com

• Kontaktadress: [email protected]

• Handelsregister: Málaga, 3462, 165, 2ª MA-98547

ENERGY NORDIC förklarar härmed att åtkomst till denna webbplats eller användning av den på något sätt innebär att du accepterar allt som anges i detta juridiska meddelande. ENERGY NORDIC förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta meddelande. Som ett resultat är det varje användares ansvar att läsa det gällande juridiska meddelandet varje gång de besöker denna webbplats, så att om de inte godkänner något av de villkor som förklaras härifrån, kan de avstå från att använda denna webbplats .

Genom denna webbplats ger ENERGY NORDIC användarna tillgång till olika innehåll, kommersiella erbjudanden och kontakt- och rekryteringsuppgifter. Tillgång till webbplatsen är öppen och gratis. Användningen av vissa tjänster kan dock kräva förhandsautentisering genom införandet av ett användarnamn och lösenord.

ANVÄNDNINGEN AV DATA FÅNGAR FÖR ATT INKORPORERA DATA TILL MARKNADSLISTER ELLER LISTER FÖR ATT ATT TILLTRÄKA NYA KUNDER UTAN DET UTTRYCKLIGA INNEHÅLLET FÖR ENERGINORDISK FÖRBUD. DATABRUVNING OCH / ELLER WEBSKRAPNING ÄR UTTRYCKLIGT FÖRBUD.

2. Immateriell egendom

Källkoden, grafiska mönster, logotyper, bilder, fotografier, ljud, animationer, programvara och text, samt information och innehåll som samlas in på denna webbplats, skyddas av den spanska lagen om immateriella och industriella äganderätt till förmån för ENERGY NORDIC och reproduktion och / eller publicering, vare sig helt eller delvis, och digital bearbetning, distribution, sändning, modifiering, omvandling eller dekompilering av webbplatsen, samt utförandet av andra rättigheter som lagligen erkänns som tillhörande ägaren, är inte tillåtna utan föregående och skriftligt medgivande från ENERGY NORDIC.

Användaren får enbart och uteslutande använda materialet som visas på denna webbplats för eget personligt och privat bruk, och användning av detta material för kommersiella ändamål eller för att begå olaglig verksamhet är förbjuden. ENERGY NORDIC® förbehåller sig uttryckligen alla rättigheter som härrör från immateriella rättigheter.

ENERGY NORDIC ska säkerställa att de tidigare villkoren följs när det gäller korrekt användning av innehållet som visas på deras webbsidor genom att utöva alla motsvarande civila och straffrättsliga åtgärder i händelse av att användaren bryter mot dessa rättigheter.

3. Skydd för personuppgifter

Vi meddelar härmed att ENERGY NORDIC ska säkerställa säkerheten och integriteten för dina uppgifter och är ägare till olika filer som är vederbörligen registrerade hos den spanska dataskyddsbyrån, och att ENERGY NORDIC följer de säkerhetsåtgärder som krävs enligt Organic Law 3 / 2018 av den 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter. De personuppgifter som ingår i någon av filerna som tillhör ENERGY NORDIC ska behandlas med största konfidentialitet och säkerhet. Ägaren av ovannämnda fil kan skicka marknadsföringsinformation om samarbeten, nyheter och nyhetsbrev som skapats av ENERGY NORDIC. I detta fall ska avsändaren sträva efter att ange reklam eller informativt syfte när den skickar informationen och att samordna ett enkelt, tydligt och gratis system om du vill sluta ta emot denna information.

Den registrerade kommer att kunna utöva sina rättigheter som erkänns i lagen, och i synnerhet rättigheterna till åtkomst, till rättelse eller radering av uppgifterna och motsätta sig, om tillämpligt, samt rätten att återkalla sitt samtycke som gavs till ta emot marknadsföringskommunikation från ENERGY NORDIC. Dessa rättigheter kan utföras av användaren genom en skriftlig och signerad begäran, som bifogar en kopia av deras spanska skattenummer (NIF), adresserad till ägaren av datafilen på följande adress: Calle San Pancracio Nº 18, CP 20640 , Fuengirola, MALAGA, eller om du föredrar, via e-post till följande e-postadress: [email protected].

Fälten i någon av kontakt- / registreringsblanketterna som är markerade (*) / obligatoriska är strikt nödvändiga för att förse dig med den begärda informationen, inkludering av data i de återstående fälten är frivillig. Bristande efterlevnad eller delvis efterlevnad av begäran om personuppgifter i de obligatoriska fälten kan innebära att ENERGY NORDIC inte kommer att kunna hantera din begäran.

4. Diverse

A.- ENERGY NORDIC använder cookies som hjälper dig att optimera ditt besök. Om du fortsätter att surfa på denna webbplats kommer vi att anse att du har accepterat användningen av kakor som meddelats i det auktoriserade meddelandet på webbplatsen. Cookies är små filer som vår dator skickar till din, men den ger oss inte information om ditt namn eller någon annan del av dina personuppgifter. När användaren surfar på ENERGY NORDIC-webbsidorna känner värdservern automatiskt igen datorns IP-adress, dagen och tiden då besöket började och slutade och information om de olika sektionerna som besökts. Trots detta reglerar integritetspolicyn användningen av kakor av ENERGY NORDIC, vilket ålägger ägaren av webbplatsen att meddela användaren i förväg om kakorna så att den senare kan acceptera användningen av kakor och att tillhandahålla information om dessa kakor. och processen för att avaktivera dem.

B.- ENERGY NORDIC kan ändra, utan föregående meddelande, informationen på deras webbplats, liksom dess konfiguration och presentation.

C.- ENERGY NORDIC ska sträva efter att INTE PUBLICERA FELFÖRANDE ANNONSER genom detta medium. För detta ändamål ska därför formella eller numeriska fel som finns i hela innehållet i de olika avsnitten på ENERGY NORDIC-webbplatsen, framställda som ett resultat av ofullständigt eller defekt underhåll och / eller uppdatering av informationen i dessa avsnitt, inte betraktas som vilseledande reklam. ENERGY NORDIC, som ett resultat av vad som anges i denna paragraf, strävar efter att rätta till dessa fel så snart de känner till dem. ENERGY NORDIC kan när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar och uppdateringar av informationen på deras webbplats eller i dess konfiguration eller presentation. ENERGY NORDIC gör allt för att informationen som tillhandahålls via deras webbsidor är tydlig, förståelig och lämplig för att så långt som möjligt undvika fel och, om detta inträffar, för att reparera eller uppdatera dem. ENERGY NORDIC kan dock inte garantera att det inte finns några fel eller att innehållet i informationen kommer att hållas uppdaterat permanent.

D.- ENERGY NORDIC strävar efter att INTE SKICKA UT MARKNADSKOMMUNIKATION UTAN ATT IDENTIFIERA DEM SÅ SÅ, i enlighet med lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel. För detta ändamål ska all information som skickas till PARTNARNA till ENERGY NORDIC / prenumeranter och anhängare inte betraktas som marknadsföringskommunikation, förutsatt att syftet med informationen är att upprätthålla det befintliga avtalsförhållandet eller anslutningen mellan PARTNER / medlem och ENERGY NORDIC, samt att utföra informationsuppgifter och andra aktiviteter i samband med den tjänst som föreningen tillhandahåller.

E.- ENERGY NORDIC ansvarar inte för bristande efterlevnad av någon tillämplig norm som användaren kan ådra sig när han besöker denna webbplats och / eller när den använder informationen i den.

F.- ENERGY NORDIC ansvarar inte för skada eller fördomar som orsakats eller som kan orsakas, oavsett dess karaktär, som härrör från användningen av informationen och materialet på denna webbplats och de program som den innehåller. Länkar och hypertext som via denna webbplats gör det möjligt för användaren att få tillgång till fördelar och tjänster som erbjuds av tredje part tillhör inte heller och de faller inte under ENERGY NORDICs kontroll; denna enhet är inte ansvarig för informationen i den eller för några effekter som kan härröra från denna information.

G.- ENERGY NORDIC ansvarar inte för olaglig användning som tredje part kan utföra på varumärken, produktnamn eller kommersiella varumärken som, inte tillhör denna enhet, visas på denna webbplats. ENERGY NORDIC ansvarar inte heller för innehållets integritet, riktighet och laglighet i länkarna till webbplatserna som kan nås från denna webbplats. ENERGY NORDIC förbehåller sig rätten att vidta alla rättsliga åtgärder som de anser vara lämpliga som härrör från olaglig användning av tredje part på innehållet på deras webbplats.

H.- Sammanfattningsvis är användaren den enda part som ansvarar för deras användning av tjänster, innehåll, länkar och hypertext som ingår i denna webbplats.

I.- VARAKT OCH UPPSÄGNING: Tillhandahållandet av portaltjänsterna och andra tjänster har i princip en obestämd varaktighet. ENERGY NORDIC har dock rätt att avbryta eller överväga att avsluta tillhandahållandet av portaltjänsten när som helst, utan att det påverkar vad som har fastställts med avseende på motsvarande särskilda villkor. När det är rimligt möjligt ska ENERGY NORDIC informera om upphörandet eller upphävandet av tillhandahållandet av portaltjänsten och andra tjänster.

J.- TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION: Användning och kontrakt med denna webbplats regleras av spansk lag. För att lösa eventuella tvister som kan uppstå med avseende på dess giltighet, verkställande, efterlevnad eller lösning (helt eller delvis) ska ärenden underkastas domstolarna (Juzgados) i Fuengirola. Detta avtal anses vara det fullständiga och integrerade uttrycket för avtalet mellan ENERGY NORDIC och användaren. Användning av portalen ger status som 'användare' och betyder att du accepterar fullständigt och utan förbehåll för alla bestämmelser som ingår i detta juridiska meddelande. Rättsligt meddelande Uppdaterat den 1 juni 2020.

—————————————————

'PRIVATPOLITIK OCH ANVÄNDNING AV COOKIES'

Genom detta meddelande informerar Energía Nórdica, Gas y Electricidad, SL, med skattekod (CIF) B90038886, som ägare till denna portal, användarna av Internetportalen i deras besittning (nedan kallad 'Användarna' och "Portalen") för deras policy för skydd av personuppgifter (nedan "personuppgifterna") så att användarna fritt och frivilligt kan avgöra om de vill förse ENERGY NORDIC med de personuppgifter som kan krävas av dem eller som kan erhållas från användarna under fall av avtal, prenumeration eller medlemskap i något av våra informativa nyhetsbrev, förfrågningar om information om fördelarna med att ansluta sig till ENERGY NORDIC eller de avtal som nåtts.

ENERGY NORDIC förbehåller sig rätten att ändra denna policy för att anpassa den till lagstiftning eller juridisk uppdatering samt nyheter om branschpraxis. I dessa fall ska ENERGY NORDIC meddela de ändringar som införts på denna sida med rimligt varsel innan ändringarna genomförs. Vissa tillhandahållna / erbjudna tjänster i portalen kan innehålla särskilda villkor med specifika bestämmelser när det gäller skydd av personuppgifter.

Uppgifterna som samlas in av någon av de auktoriserade kontaktformulärerna på denna webbsida, eller genom någon annan metod eller kontakt, ska införlivas, beroende på dess syfte och skäl för samrådet / kontakten, i olika filer registrerade hos den spanska dataskyddsbyrån. Ovan nämnda filer finns registrerade hos den spanska dataskyddsbyrån (se registret).

De personuppgifter som ingår i någon av de ovannämnda filerna ska behandlas med största konfidentialitet och säkerhet. Ägaren av ovannämnda fil kan skicka marknadsföringsinformation om fördelarna och tjänsterna som föreningen erbjuder till sina medlemmar / partners / följare och vänner, eller information om nyheter eller kampanjer / aktiviteter som organiseras av ENERGY NORDIC. I det här fallet försöker avsändaren att ange reklamändamålet när informationen skickas och att samordna ett enkelt, tydligt och gratis system om du vill sluta ta emot denna information. Den registrerade kommer att kunna utöva sina rättigheter enligt lag, och i synnerhet rättigheterna till åtkomst, till rättelse eller radering av uppgifterna och motsätta sig, om tillämpligt, samt rätten att återkalla det samtycke som gavs till ta emot marknadsföringskommunikation från ENERGY NORDIC. Dessa rättigheter kan utövas av användaren genom en skriftlig och undertecknad begäran, som bifogar en kopia av deras spanska skatteidentifikationsnummer (NIF), adresserat till filens ägare på följande adress: Calle San Pancracio Nº 18, CP 20640 , Fuengirola, MALAGA, eller om du föredrar, via e-post till följande e-postadress: [email protected].

LAGRADE DATA UNDER DIN BESÖK:

När du besöker vår webbplats lagrar våra webbservrar i allmänhet bland annat information om webbläsaren och operativsystemet du använder, den webbsida som du besöker oss från, de sidor du besöker på vår webbplats och datumet för din besök. Av säkerhetsskäl - till exempel för att kunna upptäcka eventuella attacker på vår webbsida - sparas också IP-adressen som din internetleverantör tilldelade dig under sju dagar. Med undantag för IP-adressen lagras personuppgifter endast om du förser oss med denna information, till exempel under registrering, en förfrågan, en offertförfrågan, användarregistrering, när du skickar ditt CV eller en marknadsföringsfrämjande etc. ENERGY NORDIC använder dina personuppgifter för teknisk administration av webbsidorna, ledning av medlemmar, för att utföra förfrågningar och för marknadsföringsuppgifter, endast efter behov, och alltid efter föregående meddelande till användaren och den registrerade.

TECKNING TILL NYHETSBREVEN:

Om du prenumererar på våra nuvarande och framtida informativa nyhetsbrevtjänster, som beskrivs, ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter används för att skicka ut annonser eller för att utföra andra marknadsföringsuppgifter. Uppgifterna ska lagras och användas kontinuerligt för dessa ändamål, såsom att skicka ut de ovannämnda nyhetsbrev eller inbjudningar att delta i tävlingar eller utlottningar, via kommunikationskanaler som e-post, post eller någon annan kanal som du godkänner. Vi kan använda dina uppgifter för att skapa och hålla uppdatera din användarprofil och därför skicka dig personlig information om marknadsföringsevenemang eller kampanjer. På samma sätt kan vi använda de uppgifter som du tillhandahåller oss för att analysera och förbättra effektiviteten hos våra webbtjänster, reklam, marknadsföring, marknadsundersökningar och försäljningsaktiviteter.

SÖKANDE SOM SÄNDER OSS DINA CV:

Sökanden bemyndigar ENERGY NORDIC att analysera de dokument de skickar, allt innehåll som kan vara direkt tillgängligt via sökmotorer (till exempel Google), de profiler som de upprätthåller på professionella sociala nätverkssajter, såsom LinkedIn och liknande, de erhållna uppgifterna i inträdesproven och information som de lämnar ut under arbetsintervjun i syfte att bedöma deras kandidatur och, om tillämpligt, erbjuda dem en position. Om kandidaten inte väljs kan ENERGY NORDIC behålla sitt CV för att inkludera det i framtida anbud, såvida inte kandidaten uttrycker sina önskemål tvärtom.

Som tidigare beskrivits är syftet med insamlingen och den automatiska behandlingen av personuppgifter att upprätthålla avtalsförhållandet, om tillämpligt, upprättat med ENERGY NORDIC genom att skicka ut förfrågningsblanketter, som användaren inte är skyldig att svara på; ändå strävar ENERGY NORDIC efter att INTE SKICKA UT MARKNADSKOMMUNIKATION UTAN ATT IDENTIFIERA DEM SÅ SÅ, i enlighet med lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel. För detta ändamål ska all information som skickas till kunder från ENERGY NORDIC inte betraktas som marknadsföringskommunikation, förutsatt att syftet med informationen är att upprätthålla det befintliga avtalsförhållandet mellan kunden och ENERGY NORDIC, samt att utföra informationsuppgifter och andra marknadsföringsaktiviteter organiserade av ENERGY NORDIC.

TJÄNSTERNA som erbjuds i ENERGY NORDIC Portal är endast avsedda för de som är myndiga. I det fall ENERGY NORDIC organiserar marknadsföringsaktiviteter där insamling av personuppgifter som tillhör minderåriga kan förekomma, ska ENERGY NORDIC alltid begära föräldrarnas godkännande så att minderåriga kan få tillgång till tjänsterna och så att deras personuppgifter kan bli föremål för automatisk behandling enligt detta meddelande om dataskyddspolicyn.

Som tidigare beskrivits är syftet med insamlingen och den automatiska behandlingen av personuppgifter att upprätthålla avtalsförhållandet, om tillämpligt, upprättat med ENERGY NORDIC genom att skicka ut förfrågningsblanketter, som användaren inte är skyldig att svara på; ändå strävar ENERGY NORDIC efter att INTE SKICKA UT MARKNADSKOMMUNIKATION UTAN ATT IDENTIFIERA DEM SÅ SÅ, i enlighet med lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel. För detta ändamål ska all information som skickas till kunder / användare från ENERGY NORDIC inte betraktas som marknadsföringskommunikation, förutsatt att syftet med informationen är att upprätthålla det befintliga avtalsförhållandet mellan kunden och ENERGY NORDIC, samt att utföra information uppgifter och andra marknadsföringsaktiviteter organiserade av ENERGY NORDIC.

ENERGY NORDIC har antagit de lagligt krävda säkerhetsnivåerna för skydd av personuppgifter och har infört alla tekniska medel och åtgärder som de har till förfogande för att undvika förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av de personuppgifter som tillhandahålls av den registrerade till ENERGY NORDIC. Trots detta måste användaren vara medveten om att säkerhetsåtgärder på Internet inte är ogenomträngliga.

I vissa fall kan ENERGY NORDIC besluta att överföra personuppgifter till tredje part. När detta inträffar ska detta scenario vederbörligen meddelas användarna i formuläret för insamling av personuppgifter, tillsammans med identiteten på företaget som överför dem och tredje part, vilken typ av aktiviteter de utför och syftet med överföringen. De tredje parter till vilka personuppgifterna kommer att överföras har sitt säte i Spanien. I vilket fall som helst garanterar ENERGY NORDIC att sekretessen och säker hantering av personuppgifterna kommer att upprätthållas inom nationella rörelser som kan härröra från dessa överföringar.

Sociala nätverk: ENERGY NORDIC har en profil på de främsta sociala nätverkssajterna på Internet (Facebook och Twitter), och i varje fall erkänner de sig själva som registeransvarige för uppgifterna om deras följare, fans, prenumeranter, kommentatorer och andra användarprofiler (nedan 'anhängare'). De behandlingsaktiviteter som ENERGY NORDIC ska utföra med dessa data ska högst vara de som det sociala nätverket tillåter i företagsprofiler. Därför kan ENERGY NORDIC informera sina följare om nyheter, aktiviteter och kampanjer med vilken kanal som helst som det sociala nätverket tillåter. I inget fall får ENERGY NORDIC extrahera data från de sociala nätverken såvida de inte får snabb och uttrycklig samtycke från användaren för detta. När, på grund av karaktären av sociala nätverk, den effektiva utövandet av anhängarens rättigheter är beroende av ändringen av deras personliga profil, ska ENERGY NORDIC hjälpa och ge dem råd för detta ändamål inom ramen för deras möjligheter.

INFORMATION OM ANVÄNDNING AV COOKIES MED ENERGY NORDIC

1. Cookies policy:

1.1. ENERGY NORDIC informerar dig härmed om att denna webbplats använder cookies som hjälper dig att optimera ditt besök. Om du fortsätter att surfa på denna webbplats kommer vi att anse att du har accepterat användningen av kakor som meddelats i det auktoriserade meddelandet på webbplatsen.

1.2. En cookie är en fil som laddas ner till din dator när du öppnar vissa webbsidor. Cookies tillåter en webbplats bland annat att lagra och återställa information om en användares eller deras systems surfvanor, och beroende på vilken information de innehåller och hur systemet använder dem kan de användas för att känna igen Användare.

1.3. ENERGY NORDIC är skyldigt enligt kungligt dekret - lag 13/2012, som ändrar lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, att informera och få samtycke från användaren om användningen av cookies på denna webbplats.

2. Typer av kakor:

2.1. Beroende på den enhet som hanterar domänen från vilken kakorna skickas och hanterar de erhållna uppgifterna kan man skilja på två typer av kakor: förstapartscookies och tredjepartscookies. 2.2. Det finns också en andra klassificering efter den tidsperiod under vilken kakorna förblir lagrade i kundens webbläsare, som består av sessionskakor och ihållande kakor.

2.3. Slutligen finns det en annan klassificering som består av fem typer av kakor i enlighet med det syfte för vilket de behandlar erhållna data: tekniska kakor, personaliseringscookies, analyscookies, marknadsföringscookies och beteende-reklamcookies.

3. Kakor som används på denna webbplats.

3.1. Kakorna som används på denna webbplats, liksom deras typ och funktion, anges nedan.

3.2. ENERGY NORDIC använder Google Analytics, en webbanalystjänst som utvecklats av Google som möjliggör mätning och analys av webbsidor. I din webbläsare kommer du att märka fyra kakor från den här tjänsten (__utma, __utmb, __utmv, __utmc och __utmz). Enligt de ovan nämnda klassificeringsbeskrivningarna är det förstaparts-, session- och analyscookies. Du kan hitta mer information om detta och inaktivera användningen av dessa cookies genom att klicka här. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc., ett företag från Delaware vars huvudkontor ligger i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornien), CA 94043, USA ('Google'). Google associerar inte din IP-adress med andra uppgifter som de kan ha. Du kan avvisa behandlingen av data eller information genom att avvisa användningen av cookies genom att välja lämplig konfiguration i din webbläsare. Du måste dock veta att om du gör detta kanske du inte kan njuta av funktionaliteten på denna webbplats. När du använder denna webbplats godkänner du att Google behandlar information om dig på det sätt och för de ändamål som beskrivs ovan.

3.3. Information om användarnas personuppgifter erhålls inte via webbanalys, vilket säkerställer att din integritet skyddas. Den erhållna informationen är relaterad till antalet användare som besöker webbplatsen, antalet besökta sidor, frekvensen och upprepningen av besöken, deras varaktighet, webbläsaren som används, operatören som tillhandahåller tjänsten, språket, terminalen som används eller den stad som din IP-adress tilldelas. Detta är information som kan leda till en bättre och mer lämplig tjänst från denna webbplats.

• Google, som leverantör associerad med [namn på webbplatsen], använder cookies för att publicera annonser på denna webbplats. Användaren kan inaktivera användningen av dessa cookies genom att följa instruktionerna som beskrivs i reklamavsnittet i Googles sekretesspolicy. Google använder associerade marknadsföringsföretag för att publicera annonser när du besöker vår webbplats. Det är möjligt att dessa företag använder informationen som de får från dina besök på denna och andra webbplatser (utan att ange ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) för att erbjuda dig annonser om produkter och tjänster som kan vara av intresse för du. Om du vill få mer information om denna praxis och ta reda på dina alternativ för att förhindra att dessa företag använder den här informationen, vänligen se föregående länk.

3.4. När användaren kommer åt ENERGY NORDIC-profilerna i de olika sociala nätverken, accepterar de användningen av cookies av dessa nätverk.

• För mer information om Facebook, klicka här.

• För mer information om Twitter, klicka här.

3.5. Med tanke på Internetens egenskaper har vi inte alltid information om de cookies som tredje part kan ställa in via denna webbplats. Som ett resultat, om du stöter på den här typen av kakor på den här webbplatsen och de inte beskrivs här, ber vi om du kan berätta för oss. Du kan också komma i kontakt med tredje part direkt för att be dem om information om de cookies som de har ställt in, syftet och varaktigheten för cookien och hur de garanterar användarnas integritet.

4. Ändra cookie-konfiguration. I vilket fall som helst kan användaren konfigurera sin webbläsare så att den accepterar eller inte accepterar cookies som de får eller så att webbläsaren meddelar dem när webbservern vill lagra en cookie. Du kan hitta information om hur du gör detta nedan, beroende på vilken webbläsare du använder:

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

• Utforskaren: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

För närvarande är de flesta webbläsare konfigurerade som standard för att blockera installationen av marknadsföringscookies eller cookies från tredje part i deras system. Användaren kan öka ursprungsbegränsningarna, vilket hindrar ingången till vilken typ av kaka som helst, eller å andra sidan kan de också eliminera dessa begränsningar och accepterar därför ingången till vilken typ av kaka som helst. Om användaren frivilligt har ändrat webbläsarens konfiguration för att godkänna marknadsföring och cookies från tredje part, innebär denna åtgärd att de ger sitt samtycke till behandlingen av sina uppgifter för marknadsföringsändamål. 5. Guide om användning av kakor.

Du kan ta reda på mer information om användningen av cookies i guiden som skapats av den spanska dataskyddsbyrån genom att klicka på följande länk: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies. pdf

KONTAKT: Om du har några frågor om denna integritetspolicy, kontakta oss via: [email protected]