Energy Nordic Regler & villkor

Dessa villkor (villkoren) (tillsammans med de dokument som det hänvisas till i dem) är de användarvillkor som du kan använda för att använda denna webbplats https://energynordic.com (webbplatsen), oavsett om du är gäst eller registrerad användare. Användning av webbplatsen inkluderar åtkomst, surfning eller registrering för att använda webbplatsen eller någon av dess underdomäner, inklusive innehåll, funktionalitet eller tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen. Läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen, eftersom dessa kommer att gälla för din användning av webbplatsen.

Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar dessa villkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa villkor måste du lämna webbplatsen omedelbart och avstå från att använda den.

Andra tillämpliga villkor

Dessa villkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller för din användning av webbplatsen:

Vår integritetspolicy, som anger villkoren för behandling av personuppgifter som samlas in från dig eller som du tillhandahåller. Du måste läsa vår integritetspolicy, som innehåller viktig information om användningen av dina personuppgifter, annan information om din integritet och våra säkerhetsprocesser och policyer. Genom att använda webbplatsen samtycker du till sådan behandling och du garanterar att alla sådana uppgifter som du tillhandahåller är korrekta.

Vår cookiepolicy, som innehåller information om cookies på webbplatsen.

All användning av webbplatsen som inte uttryckligen tillåts enligt dessa villkor är ett brott mot dessa villkor och kan också bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra lagar. I händelse av att du bryter mot dessa villkor upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av det material du har gjort eller erhållit från denna webbplats.

Information om oss

Webbplatsen, dess domännamn och tillhörande underdomäner drivs av
Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU – CIF: B90038886
Adress: C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, 29651 Málaga

Avgiftsfri telefon: +34 900 696 820 E-post: [email protected]

Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer på webbplatsen, skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Ändringar av dessa villkor

Vi kan när som helst revidera och uppdatera dessa villkor genom att ändra den här sidan. Alla sådana ändringar träder i kraft när de har publicerats på webbplatsen. Kontrollera den här sidan då och då för att ta del av eventuella ändringar som vi har gjort, eftersom de är bindande för dig. Din fortsatta användning av webbplatsen efter publicering av eventuella reviderade villkor innebär att du accepterar och samtycker till ändringarna.

Ändringar på webbplatsen

Vi letar ständigt efter sätt att förbättra webbplatsen. Därför kan vi när som helst uppdatera och ändra innehållet på webbplatsen. Observera dock att en del innehåll på webbplatsen kan vara inaktuellt när som helst och att vi, förutom vad som krävs enligt lag, inte har någon skyldighet att uppdatera det.

Förtroende för information

Allt innehåll på webbplatsen tillhandahålls “i befintligt skick” och “i mån av tillgång”. Vi gör inga utfästelser eller ger några löften (vare sig uttryckliga eller underförstådda) med avseende på webbplatsen eller dess innehåll, inklusive, utan begränsning, dess riktighet eller fullständighet eller några råd som ges och uttalanden som görs på eller via webbplatsen eller några framåtblickande uttalanden. Därför frånsäger vi oss, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, allt ansvar som uppstår till följd av att du eller någon besökare på webbplatsen, eller någon som kan vara informerad om något av dess innehåll, förlitar sig på sådant material. Alla beslut eller åtgärder som vidtas av dig på grundval av information som tillhandahålls på eller via webbplatsen sker efter eget gottfinnande och på egen risk och du bör vid behov få professionell rådgivning eller specialistrådgivning. Ingenting i denna paragraf ska begränsa dina lagstadgade rättigheter (inklusive dina rättigheter att få en rimlig servicestandard).

Åtkomst till webbplatsen

Webbplatsen erbjuds som en tjänst till dig och din åtkomst är tillåten på tillfällig basis. Vi förbehåller oss rätten att avbryta, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller delar av webbplatsen utan att meddela dig.

Även om vi gör alla rimliga ansträngningar för att korrigera eventuella fel eller utelämnanden så snart som möjligt efter att de har kommit till vår kännedom, representerar eller garanterar vi inte att webbplatsen, eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgänglig eller vara oavbruten eller fri från fel eller utelämnanden.

Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra virus och skadlig kod på webbplatsen. Du är dock ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för att få tillgång till webbplatsen. Du bör använda ditt eget antivirusprogram och du är ansvarig för att se till att allt som laddas ner från webbplatsen är lämpligt för användning på din dator och är fritt från virus och skadlig kod. Följaktligen utesluter vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, allt ansvar som kan uppstå i samband med eller till följd av underlåtenhet att göra det.

Åtkomst till webbplatsen kan stängas av tillfälligt och utan förvarning i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av skäl som rimligen ligger utanför vår kontroll.

Vi kommer inte att vara ansvariga om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period. Du är ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att du ska få tillgång till webbplatsen. Du är också fullt ansvarig för att se till att alla personer som har tillgång till webbplatsen via din internetanslutning är medvetna om dessa villkor och att de följer dem.

Du kan komma åt de flesta delar av webbplatsen utan att registrera dig. Vi kan dock efter eget gottfinnande begränsa åtkomsten till hela eller vissa delar av webbplatsen till begränsade grupper av användare, t.ex. användare som har registrerat sig hos oss.

Registrering och kontosäkerhet

För att få tillgång till begränsade områden på webbplatsen kan du bli ombedd att ange vissa registreringsuppgifter eller annan information. Om du väljer, eller får tillgång till, ett användarnamn, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information som konfidentiell. Du får inte avslöja det för någon tredje part. Det är ett villkor för din användning av webbplatsen att all information du lämnar på webbplatsen är korrekt, aktuell och fullständig.
Om du vet eller misstänker att någon annan än du känner till din användar-ID-kod eller ditt lösenord, eller om du blir medveten om obehörig användning av ditt användarnamn eller lösenord eller något annat brott mot säkerheten, måste du omedelbart meddela oss på [email protected]. Du bör se till att du loggar ut från ditt konto i slutet av varje session och du bör vara särskilt försiktig när du loggar in på ditt konto från en offentlig eller delad dator så att andra inte kan se eller registrera ditt lösenord eller annan personlig information.

Vi har rätt att när som helst inaktivera användar-ID-koder eller lösenord, oavsett om de har valts av dig eller tilldelats av oss, om du, enligt vår rimliga uppfattning, har underlåtit att följa någon av bestämmelserna i dessa villkor.

Immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter på hela webbplatsen (inklusive, utan begränsning, upphovsrätt och databasrättigheter (inklusive programvara) och alla logotyper eller varumärken (oavsett om de är registrerade eller oregistrerade)) och i det material som publiceras på den, inklusive, utan begränsning, logotyper, grafik, fotografier, animationer, skyltar, livré, utstyrsel, videor, ljud, brevpapper, publikationer, rapporter och text). Dessa verk skyddas av Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU och internationella lagar om upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter eller äganderätter runt om i världen.
Din användning av webbplatsen och dess innehåll ger dig inga rättigheter till vår immateriella egendom eller tredje parts immateriella rättigheter på webbplatsen och dess innehåll.

Om inget annat anges behåller tredje part (t.ex. affärspartners, kunder och samarbetspartners) som publicerar sitt innehåll på webbplatsen full upphovsrätt till sitt material.

Förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor får du inte kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, posta, sända, spela in, överföra, kommersiellt utnyttja, redigera, kommunicera till allmänheten eller på något sätt distribuera tjänsterna, webbsidorna eller materialet på webbplatsen eller datorkoderna för element som utgör webbplatsen.
Du får ladda ner eller skriva ut oväsentliga utdrag av innehållet på webbplatsen till din hårddisk endast i syfte att visa det. När du laddar ner eller skriver ut något innehåll från webbplatsen får du inte ta bort eller ändra något varumärke, upphovsrättsmeddelande eller annat äganderättsmeddelande, förklaring eller begränsning, inklusive produktidentifieringsinformation, från något av det material eller den information som finns på sidorna på webbplatsen. Dessutom får du inte på något sätt ändra papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner.

Du får inte använda någon del av materialet på webbplatsen för kommersiella ändamål utan att erhålla en licens för att göra det från oss eller våra licensgivare. Du får inte kopiera eller återpublicera sådan information på något annat sätt utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

All annan användning än den som är tillåten enligt detta avsnitt får endast utföras med vårt uttryckliga förhandstillstånd.

Varumärken

är ett registrerat varumärke som tillhör Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU Dessutom kan vissa ord, fraser, logotyper, ikoner, grafik eller design som används på webbplatsens sidor utgöra handelsnamn eller registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör oss eller våra dotterbolag. Visningen av handelsnamn eller varumärken på webbplatsen innebär inte att någon licens har beviljats dig.

Alla produkt- eller företagsnamn, enheter, logotyper, ikoner, grafik eller design från tredje part som hänvisas till på webbplatsen är eller kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare och visas i god tro och på ett sådant sätt som är avsett att vara till förmån för sådana varumärkesägare. Vi ger inte tillstånd för någon annan person att använda dem med samtycke från deras ägare. All sådan användning utan samtycke kan utgöra ett intrång i ägarens rättigheter. Förekomsten eller frånvaron av produkter, tjänster, företag, organisationer, hemsidor eller andra webbplatser från tredje part på webbplatsen innebär inte något godkännande eller icke-godkännande från oss.

Ditt uppförande och din användning av webbplatsen

Du får endast använda webbplatsen för lagliga ändamål och i enlighet med dessa villkor. Du samtycker till att använda webbplatsen (eller någon del av den) i enlighet med alla tillämpliga lagar som är relevanta för den jurisdiktion från vilken du får tillgång till webbplatsen.

Du samtycker till att när du använder webbplatsen (eller någon del därav) kommer du inte att:

 • använda webbplatsen på något sätt som kan leda till uppmuntran, upphandling eller utförande av kriminell eller annan verksamhet som bryter mot tillämpliga lokala och internationella lagar eller förordningar;
 • använda webbplatsen på ett sätt som kränker en annan persons, firmas eller företags rättigheter (inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter, sekretessrättigheter eller integritetsrättigheter);
 • introducera eller överföra via webbplatsen material som är ärekränkande, ärekränkande, obscent, stötande, hotfullt, hotfullt eller hädiskt, eller material som kan orsaka irritation, besvär eller onödig oro;
 • använda webbplatsen för att utge sig för att vara eller försöka utge sig för att vara oss eller någon av våra anställda, en annan användare eller person eller enhet (detta inkluderar, utan begränsning, användning av e-postadresser som är associerade med något av ovanstående);
 • delta i beteende som begränsar eller hämmar någons användning eller njutning av webbplatsen, enligt vad som bestäms av oss, kan skada oss eller användare av webbplatsen eller utsätta dem för ansvar;
 • överföra filer till eller via webbplatsen som innehåller virus, trojaner, maskar eller något annat som är skadligt eller tekniskt skadligt eller som kan störa, avbryta eller störa den normala driften av webbplatsen;
 • använda webbplatsen på ett sätt som gör att den avbryts, överbelastas, skadas, görs mindre effektiv eller på ett sätt så att webbplatsens effektivitet eller funktionalitet försämras;
 • använda webbplatsen för att skicka oönskad reklam eller annat marknadsföringsmaterial eller någon form av värvning via e-post eller på något annat sätt;
  göra något som skulle försöka kringgå eller störa några säkerhetsfunktioner på webbplatsen, eller störa någon av våra (eller våra dotterbolag) webbplatser, servrar eller nätverk;
 • använda någon robot, spindel eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt webbplatsen;
 • använda någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på webbplatsen, eller för något obehörigt ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande;
  försöka få obehörig åtkomst till någon del eller komponent av webbplatsen, servern där webbplatsen är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen;
 • attackera webbplatsen via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack;
 • ladda upp filer som innehåller en aktiv hypertextlänk till en annan webbplats; och
 • tillåta eller anskaffa någon tredje part att göra något av ovanstående. I händelse av att du har ett anspråk mot en annan användare av webbplatsen som härrör från den användarens användning av webbplatsen, samtycker du till att driva en sådan rättighet, anspråk eller åtgärd oberoende av och utan att vända dig till oss.
Dina juridiska skyldigheter/dina löften till oss

Du bekräftar att:

all information och alla uppgifter som du lämnar till oss (inklusive vid registrering, om tillämpligt) är sanna, korrekta och uppdaterade i alla avseenden och hela tiden;
Du kommer att följa de begränsningar för din användning av webbplatsen som anges i avsnittet “Uppförande och användning av webbplatsen” ovan och som anges på andra ställen i dessa villkor; och

i förhållande till allt material som skickas till webbplatsen har du rätt att göra det och har erhållit alla nödvändiga licenser och/eller godkännanden.

Du samtycker till att kompensera oss fullt ut för alla anspråk eller skador (inklusive eventuella juridiska avgifter i samband med sådana anspråk eller skador) som görs av en tredje part med avseende på alla frågor i samband med eller till följd av din användning av webbplatsen, inklusive eventuella brott eller misstänkta brott mot dessa villkor eller ditt brott mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.

Skadestånd

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss, våra dotterbolag och licensgivare och deras respektive tjänstemän, chefer, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare och leverantörer skadeslösa från och mot alla anspråk, ansvar, skador, förluster, kostnader och utgifter (inklusive juridiska avgifter) som uppstår till följd av att du bryter mot villkoren (inklusive i samband med material som du har skickat in) eller andra skyldigheter som uppstår till följd av din användning av webbplatsen på annat sätt än vad som uttryckligen godkänts i dessa villkor eller din användning av information som erhållits från webbplatsen eller användning av någon annan person som går in på webbplatsen med ditt internetkonto.

Våra juridiska skyldigheter och ansvarsbegränsningar

Ingenting i dessa villkor ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för bedrägligt vilseledande eller för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet eller vårdslöshet, varken av våra anställda eller agenter eller för något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Vi tar inget ansvar för:

 • skada på ditt datorsystem eller förlust av data eller annat proprietärt material som är ett resultat av din användning av webbplatsen eller i samband med din nedladdning av material som publiceras på den, eller på någon webbplats som är länkad till den, såvida inte sådan skada beror på vår försumlighet; och
 • förlust, skada, utgift, kostnader, försening eller annat ansvar (inklusive men inte begränsat till ekonomiska förluster, t.ex. utebliven vinst) som du kan ådra dig till följd av en händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll (inklusive men inte begränsat till överförings-, kommunikations-, dator- eller andra faciliteter eller din oförmåga att komma åt webbplatsen av någon anledning eller något fel, fel eller försening i sändning eller mottagande av ett meddelande, kommunikation eller instruktion via post eller något elektroniskt medium).

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag utesluter vi och våra dotterbolag härmed uttryckligen:

 • alla villkor, garantier och andra villkor som annars kan vara underförstådda enligt lag, sedvanerätt eller billighetsrätt; inklusive, men inte begränsat till, garantier om säljbarhet, icke-intrång och lämplighet för ett visst ändamål;
 • något ansvar för direkta, indirekta eller följdförluster eller skador som du ådrar dig i samband med webbplatsen eller i samband med användning, oförmåga att använda eller resultat av användningen av webbplatsen, alla webbplatser som är länkade till den och allt material som publiceras på den, inklusive, utan begränsning, allt ansvar för i) Förlust av inkomst eller intäkt. (ii) förlust av affärer; iii) utebliven vinst eller uteblivna kontrakt, iv) förlust av förväntade besparingar, (v) förlust av data; vi) förlust av goodwill, vii) Slöseri med lednings- eller kontorstid. viii) Fel på datorn. och (ix) för någon annan förlust eller skada av något slag, oavsett hur den uppstår och oavsett om den orsakas av skadestånd (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller på annat sätt, även om det är förutsebart.

Vi kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av ett virus, distribuerad denial-of-service-attack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av webbplatsen eller din nedladdning av innehåll på den, eller på någon webbplats som är länkad till den.

Länka till webbplatsen

Du kan skapa en länk till webbplatsen förutsatt att:

 • Du länkar endast till webbplatsens startsida;
 • Länken går till en webbplats som ägs av dig.
 • länken är rättvis och laglig och skadar inte vårt rykte eller drar fördel av det;
 • Länken antyder inte någon form av förening, godkännande eller stöd från vår sida där det inte finns någon;
 • Du får inte ta bort eller dölja annonser, upphovsrättsmeddelanden eller andra äganderätts-, juridiska eller varumärkesmeddelanden på webbplatsen; och
  webbplatsen inte är inramad på någon annan webbplats.

För att skapa en länk till webbplatsen ger du oss ett skriftligt meddelande i förväg om en sådan länk genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected]

Vi förbehåller oss rätten att återkalla ditt länkningstillstånd utan föregående meddelande och du måste omedelbart sluta tillhandahålla länkar till webbplatsen om du meddelas av oss.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser från tid till annan (via reklam eller på annat sätt). Vi tillhandahåller inte ömsesidiga länkar till tredje parts webbplatser enbart på grund av att de har länkat till oss. Dessa länkar tillhandahålls endast för att underlätta referens och information. Vi kontrollerar inte sådana webbplatser från tredje part och är inte ansvariga för deras innehåll. Vår inkludering av länkar innebär inte något godkännande av det material som finns på sådana webbplatser eller någon koppling till deras operatörer.

Om du bestämmer dig för att gå in på någon av de tredjepartswebbplatser som är länkade till denna webbplats, gör du det helt på egen risk och med förbehåll för användarvillkoren för sådana webbplatser. Du bekräftar att vi inte kommer att vara part i någon transaktion eller något avtal med en tredje part som du kan ingå och att vi inte kommer att göra det, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, vara ansvarig gentemot dig för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av genom att använda dessa webbplatser. Du samtycker till att du inte kommer att involvera oss i någon tvist mellan dig och den tredje parten.

Säkerhet

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning, hänvisning till brottsbekämpande myndigheter, för olaglig eller obehörig användning av webbplatsen. Vi förbehåller oss också rätten att vidta alla åtgärder för att förhindra obehörig användning av våra immateriella rättigheter.

Vi kan samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller beordrar oss att avslöja identiteten på eller lokalisera någon som bryter mot eller bryter mot avsnittet Uppförande och användning av webbplatsen ovan eller på annat sätt för att förhindra eller upptäcka brott eller gripande eller åtal av lagöverträdare. Det kan finnas andra omständigheter under vilka vi enligt lag kan vara skyldiga att lämna ut information om dig eller din användning av webbplatsen. Du avstår från och håller oss skadeslösa från alla anspråk som härrör från åtgärder som vidtagits av oss under eller som ett resultat av dess undersökningar och från alla åtgärder som vidtagits till följd av utredningar av antingen oss eller brottsbekämpande myndigheter.

Vi kan undersöka alla rapporterade brott mot dessa villkor eller klagomål och vidta alla åtgärder som vi anser lämpliga (vilket kan inkludera, utan begränsning, att ta bort någon av dina uppgifter, utfärda varningar, stänga av, begränsa eller avsluta din åtkomst till och/eller ta bort material från webbplatsen. Vi förbehåller oss också rätten att efter eget gottfinnande stänga av, begränsa eller avsluta din åtkomst till denna webbplats när som helst utan föregående meddelande om vi har rimliga skäl att tro att du har brutit mot någon av restriktionerna i avsnittet Uppförande och användning av webbplatsen ovan.

Avgångsvederlag och avstående

Om någon bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller en tillsynsmyndighet befinns vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, ska en sådan bestämmelse elimineras eller begränsas i minsta möjliga utsträckning så att de återstående bestämmelserna ska fortsätta att gälla.

Inget avstående från dessa villkor av oss ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från ett sådant villkor eller något annat villkor, och underlåtenhet av oss att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Tillämplig lag och jurisdiktion

I händelse av tvist mellan dig och oss angående dessa villkor eller något anspråk som härrör från eller är relaterat till ett besök på webbplatsen, kommer lagarna i Spanien att gälla utan att ge verkan åt något val eller konflikt med lagbestämmelser eller regler. Om du vill vidta rättsliga åtgärder mot oss måste du göra det uteslutande i domstolarna i Málaga, Spanien. Vi förbehåller oss dock rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i ditt hemland eller något annat relevant land. Du samtycker till att avstå från alla invändningar mot utövandet av jurisdiktion över dig av sådana domstolar och till plats i sådana domstolar.

Dina bekymmer

Webbplatsen kontrolleras och drivs av Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU. Vi gör inga utfästelser om att material på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser. De som väljer att gå in på webbplatsen från andra platser gör det på egen risk och är ansvariga för att följa alla lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Om du anser att det har skett något intrång i dina immateriella rättigheter eller att du har blivit föremål för ett ärekränkande uttalande, vänligen meddela oss omedelbart på adressen nedan och ge oss följande information: (i) skriftlig och verifierbar bekräftelse på att du är, eller är behörig att agera för eller på uppdrag av, ägaren av den immateriella rättigheten eller den person som påstår förtalet; (ii) arten av det kränkande materialet, inklusive dess placering på webbplatsen; (iii) ditt fullständiga namn, telefonnummer och adress inklusive eventuell e-postadress; (iv) ett uttalande från dig om att påståendet som görs är korrekt och sant så vitt du vet och tror. Skadeanmälningar ska skickas per e-post till [email protected]

Om du har några funderingar kring material som visas på Webbplatsen, eller om du vill rapportera eventuella felaktigheter eller fel på Webbplatsen, eller om du har några andra förslag på hur innehållet kan förbättras, vänligen kontakta oss på adressen nedan.

Om du vill använda något annat material på webbplatsen än vad som anges ovan, vänligen kontakta oss på adressen nedan.

Om du har några frågor angående dessa villkor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor är uttryckligen förbehållna Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU

Tack för att du besöker vår webbplats.

Dessa villkor är daterade: maj 2021

————————————-

Regler och villkor för Energy Nordic Standard Competition

Dessa standardvillkor gäller för alla andra villkor som du får eller som du hänvisas till när du deltar i tävlingen.

 • Tävlingsinformation utgör en del av dessa villkor.
 • Tävlingen är öppen för alla utom anställda (och deras familjer) på Energy Nordic.
 • Deltagaren/deltagarna måste vara 18 år eller äldre. Bevis på identitet och ålder kan krävas.
 • Användning av falskt namn eller falsk adress kommer att resultera i diskvalificering.
 • Bidrag som är ofullständiga, oläsliga eller omöjliga att tyda kommer inte att vara giltiga och anses ogiltiga.
 • Alla bidrag måste göras direkt av den person som deltar i tävlingen.
 • Inget ansvar kan accepteras för bidrag som försvinner, skadas eller försenas i posten, eller på grund av datorfel.
 • Priserna är som sagt, kan inte överföras till en annan person och inga kontanter eller andra alternativ kommer att erbjudas.
 • Energy Nordic förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ändra villkoren för tävlingar och avvisa deltagare som inte går in i tävlingens anda.
 • Tävlingar kan ändras eller dras tillbaka när som helst.
 • I händelse av att ett pris inte är tillgängligt förbehåller sig Energy Nordic rätten att erbjuda ett alternativt pris av samma eller högre värde.
 • Vinnaren/vinnarna samtycker till användningen av deras namn, fotografi och avslöjande av bosättningsland och kommer att samarbeta med alla andra rimliga förfrågningar från Energy Nordic i samband med eventuell publicitet efter vinsten.
 • Om inget annat anges kommer vinnaren/vinnarna att dras slumpmässigt, bland bidrag som mottagits före slutdatumet, som anges i kampanjmaterialet.
 • Rimliga ansträngningar kommer att göras för att kontakta vinnaren/vinnarna. Om vinnaren/vinnarna inte kan kontaktas, eller inte kan följa dessa villkor, kommer ingen ny vinnare att dras.
 • Bekräftelse av priset kommer att göras skriftligen till vinnaren/vinnarna.
 • Tävlingen arrangeras av Energy Nordic, C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, 29651 Málaga – Spanien.