Dessa villkor gäller för Energy Company, Energy Nordic Tax ID No. CIF B90038886 (“Energy Nordic”)
Försäljning av energi inklusive nättjänster (eldistribution) till köparen ("kunden")

I. OBJEKT – syftet med detta dokument är Energy Nordics avtal om leverans av energi till kunden och det initieras vid den tidpunkt som anges i avtalet.
II. LEVERANS – Giltigheten av detta kontrakt är föremål för Energy Nordic, som förbehåller sig rätten till slutgiltigt ingående eller uppsägning av kontraktet på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, såsom kreditvärdighet. Kontraktet träder i kraft när det aktiveras av distributören. Om aktivering inte sker senast inom tre månader efter avtalets utfärdande kan endera parten säga upp avtalet genom att lämna ett officiellt meddelande till den andra parten.
III. VARAKTIGHET – Avtalets varaktighet och bindningstid anges i orderbekräftelsen som mottogs vid upprättandet av kundrelationer. Avtalet anses vara giltigt under alla omständigheter, om inte någon av parterna säger upp sig minst 30 dagar i förväg. Det datum som ska användas för att beräkna kontraktets varaktighet är det datum då kontraktet senast aktiverades.
IV. ÄNDRINGAR – Energy Nordic ska underrätta kunden om eventuella ändringar i avtalet, så att KUNDEN har möjlighet att skriftligen anmäla sin oenighet och önskan att säga upp avtalet, utan kostnad, inom en period av 30 dagar. Om KUNDEN inte uttryckligen anger att de vill säga upp avtalet, ska ändringarna anses accepterade. KUNDEN kan meddela att de önskar säga upp avtalet via e-post eller genom att skriva till Energy Nordic, Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien.
V. UPPHÖRANDE AV KONTRAKTET – Den avtalade leveransen kan sägas upp genom ömsesidig överenskommelse mellan båda parter eller genom beslut av en part att avstå från att förnya kontraktet. Det kan också sägas upp när som helst om någon av parterna säger upp avtalet på grund av utebliven betalning, bristande efterlevnad av dessa villkor, om KUNDENS installationer inte uppfyller de tekniska villkoren eller om de inte uppfyller lagkrav ( inklusive bedrägeri), eller av någon annan anledning som fastställts i lagstiftning. Ett varsel på minst 30 dagar bör ges för uppsägning av avtalet. När avtalet sägs upp ska KUNDEN vara skyldig att betala för alla utestående tjänster som har tillhandahållits. I det fall KUNDEN säger upp avtalet inom bindningstiden på ett år förbehåller sig Energy Nordic rätten att ta ut en uppsägningsavgift för att täcka kostnader förknippade med att häva avtalet. Avgiften är satt till 65€. Om ett fast avtal sägs upp innan den första förnyelsen påbörjas, och av skäl som kan hänföras till KUNDEN, kan Energy Nordic begära utbetalning av ersättning motsvarande 5 % av värdet av den energi som skulle ha levererats, baserat på gällande pris vid den tidpunkt då avtalet sägs upp.
VI. AUKTORISERING – KUNDEN ger Energy Nordic tillåtelse i sina fakturor (i) att inkludera betalning av olika leverans- och serviceavgifter som distributören har tillhandahållit, (ii) att agera som dess representant inför distributören och, (iii) att utvärdera risken hänför sig till detta kontrakt och alla tidigare kontrakt för eventuella förnyelser och därigenom utvärdera all information som finns i Energy Nordics arkiv eller som den har tillgång till, eller som finns tillgänglig i sena betalningsregister, kreditvärdighetsrapporter, tillgänglig information i distributörens databas om leveransställen. och andra källor.
VII. PRISER – Priser anges i orderbekräftelsen/Min sida. Priset per kWh kan antingen avräknas som ett rörligt pris eller som ett överenskommet fast pris per kWh över en överenskommen period. Priserna kan ändras på grundval av förändringar i kostnaden för delar som är kritiska för priset som ligger utanför parternas kontroll. Energy Nordic kommer att meddela kunden om sådana ändringar, så att KUNDEN kan rapportera eventuella oenigheter enligt bestämmelserna i avsnitt IV. Utan hinder av ovanstående kan Energy Nordic ändra priserna varje år utifrån föregående års allmänna konsumentprisindex. Rörliga priser ska fastställas på basis av förbrukning och timpoolpriset som fastställts av Spaniens energimarknadsoperatör (OMEL), utöver den efterföljande verksamhetsökningen och betalningen för anpassning i enlighet med utbud och efterfrågan till Spaniens elnät, REE. Priserna är exklusive moms och andra relevanta avgifter. För närvarande tillämpliga avgifter inkluderar moms (21 % av alla fakturerade leveranser och tjänster – 7 % på Kanarieöarna (IGIC)) och elavgiften. Om den avtalade leveransen är föremål för andra skatter eller avgifter eller någon annan variation av det som anges här, ska dessa inkluderas som en integrerad del av priset under alla omständigheter.
VIII. FAKTURERING OCH BETALNING – KUNDEN ska betala alla utställda fakturor inom betalningsfristen. Om betalning inte sker inom denna tid utgår dröjsmålsränta utan ytterligare varsel på det förfallna och obetalda beloppet motsvarande lagstadgad ränta plus tre procent. Vid förseningar eller faktureringsfel kommer motsvarande kredit- eller debetnotor att utfärdas. Förseningar eller fel fritar inte KUNDEN från hans/hennes skyldighet att betala. Energy Nordic kan be distributören att avbryta leveransen eller säga upp avtalet till följd av utebliven betalning, vilket inte befriar KUNDEN från hans/hennes skyldighet att betala hela skulden plus eventuell ränta. Om leveransen avbryts kommer den inte att återuppkopplas förrän KUNDEN har betalat hela skulden, eventuell ränta och alla andra kostnader i samband med detta. Om det inte är möjligt att bryta försörjningen kan Energy Nordic begära att distributören säger upp avtalet helt till följd av utebliven betalning. Om KUNDEN inte kan ge en motiverad anledning till den uteblivna betalningen kan skulden även anmälas till registret för kreditvärdighet. Om KUNDEN inte är uppdaterad med sina betalningar är Energy Nordic inte skyldig att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna.
IX. AVTALAD SPÄNNING – KUNDEN kan ändra den överenskomna spänningen i enlighet med tillämplig lagstiftning. KUNDEN ska utföra alla nödvändiga tekniska anpassningar på egen bekostnad. Allt som distributören kan behöva för att genomföra ändringen kommer att faktureras till KUNDEN via Energy Nordic utan extra kostnad. Utan hinder av ovanstående kommer en sådan ändring att träda i kraft den dag då distributören lämnar godkännande och kan medföra förändringar av det förväntade priset.
X. SKYLDIGHETER OCH KVALITET PÅ LEVERANSTILLINGEN – Energy Nordic ansvarar inte för leveransens kvalitet och kontinuitet. Distributören bär ensamt ansvar för detta. Distributören ska vara ansvarig gentemot KUNDEN för eventuella skador som kan uppstå till följd av bristande efterlevnad av dess skyldigheter. Energy Nordic erbjuder sig att framföra KUNDENS invändningar och att för distributörens vägnar administrera eventuell ersättning eller rabatt som lagligen kan vara skyldig KUNDEN.
XI. ANSVAR – KUNDEN ansvarar för provnings- och mätutrustning, som ska uppfylla alla tekniska och säkerhetsmässiga krav i enlighet med gällande lagstiftning. KUNDEN är också ansvarig för att säkerställa korrekt förvaring och funktion av denna utrustning. Test- och mätutrustning kan ägas eller hyras. I det senare fallet kommer Energy Nordic att fakturera distributörens relaterade kostnader.
XII. ÅNGERRÄTT – KUNDEN är skyddad av spansk lag 24/2013 av den 26 december angående elsektorn. KUNDEN har även vissa rättigheter enligt konsumentlagstiftningen, inklusive ångerrätt, i fall som rör distansförsäljning (via telefon eller internet) eller avtal utanför Energy Nordics fasta verksamhetsställe. Ångerrätten gäller i sju dagar från det datum då avtalet ingicks. Om kunden har begärt påbörjad energiförsörjning under ångerfristen ska Energy Nordic utan dröjsmål informera distributören om byte av leverantör (om kunden återvänder till den tidigare leverantören) eller uppsägning av avtalet och KUNDEN ska vara skyldig att betala Energy Nordic för den el som levererats före byte av leverantör eller uppsägning av avtalet.
XIII. INSTÄLLNINGAR OCH TVISTER – Kunden kan göra invändningar skriftligen till Energy Nordic, Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien. Om problemet inte är åtgärdat eller löst inom en månad kan KUNDEN rapportera detta till den spanska skiljenämnden (Juntas Arbitrales de Consumo), förutsatt att Energy Nordic går med på att underkasta sig en sådan skiljedomsprocess. Båda parter kommer att respektera domstolens behörighet och kommer att respektera dess slutgiltiga beslut.
XIV. DATASKYDD – I enlighet med den spanska organiska lagen 15/1999 av den 13 december och med Europaparlamentets allmänna förordning om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, informeras KUNDEN om att de uppgifter som lämnas i samband med i och med upprättandet av detta kontrakt och de uppgifter som samlas in över tiden kommer att administreras av Energy Nordic som personuppgiftsansvarig, med sitt säte på adressen Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien. För att säkerställa betalningen kan KUNDENS data vidarebefordras till relevanta bankenheter och andra relevanta organ i enlighet med reglerna för energisektorn. KUNDEN informeras också om att hans/hennes uppgifter kan användas för reklam och informationskampanjer. KUNDEN har rätt att få tillgång till, ändra, radera och motsätta sig uppgifter som lagras på honom/henne genom att skicka en skriftlig begäran till Energy Nordic. DELEGAT FÖR DATASKYDD: Du kan kontakta vår delegat för dataskydd på [email protected] eller på adressen till företaget som tidigare angetts.
XV. KONTAKT:
Energ