Dessa villkor gäller för Energibolaget, Energy Nordic Tax ID No. CIF B90038886 (“Energy Nordic”)
Försäljning av energi inklusive nättjänster (eldistribution) till köparen (“kunden”)

I. OBJEKT – föremålet för detta dokument är Energy Nordics avtal om leverans av energi till kunden, och det initieras vid den tidpunkt som anges i kontraktet.
II. TILLGÅNG – Giltigheten av detta avtal är föremål för Energy Nordic, som förbehåller sig rätten till slutligt ingående eller uppsägning av avtalet på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, såsom kreditvärdighet. Avtalet träder i kraft när det aktiveras av distributören. Om aktiveringen inte sker senast inom tre månader efter avtalets utfärdande kan endera parten säga upp avtalet genom att lämna ett officiellt meddelande till den andra parten.
III. VARAKTIGHET – Avtalets varaktighet och bindningstid anges i orderbekräftelsen som erhålls vid upprättandet av kundrelationer. Avtalet anses vara giltigt under alla omständigheter, såvida inte någon av parterna säger upp avtalet minst 30 dagar i förväg. Det datum som ska användas för att beräkna kontraktets varaktighet är det datum då kontraktet senast aktiverades.
DROPP. ÄNDRINGSFÖRSLAG – Energy Nordic ska meddela kunden om eventuella ändringar av avtalet, så att KUNDEN har möjlighet att skriftligen rapportera sin oenighet och önskan att säga upp avtalet, utan kostnad, inom en period av 30 dagar. Om KUNDEN inte uttryckligen anger att han eller hon vill säga upp avtalet, ska ändringarna betraktas som accepterade. KUNDEN kan meddela att de vill säga upp avtalet via e-post eller genom att skriva till Energy Nordic, Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien.
V. UPPSÄGNING AV AVTALET – Den avtalade leveransen kan sägas upp genom ömsesidig överenskommelse mellan båda parter eller genom beslut av en part att avstå från att förnya kontraktet. Det kan också sägas upp när som helst om en av parterna säger upp avtalet på grund av utebliven betalning, bristande efterlevnad av dessa villkor, om KUNDENS installationer inte uppfyller de tekniska villkor som krävs eller om de inte uppfyller lagkrav (inklusive bedrägeri), eller av någon annan anledning som fastställs i lagstiftningen. Uppsägning av avtalet bör ske med minst 30 dagars varsel. När avtalet sägs upp är KUNDEN skyldig att betala för eventuella utestående tjänster som har tillhandahållits. Om KUNDEN säger upp avtalet inom den bindande perioden på ett år förbehåller sig Energy Nordic rätten att ta ut en uppsägningsavgift för att täcka kostnader i samband med uppsägning av avtalet. Avgiften är satt till 65 €. Om ett fast avtal sägs upp innan den första förnyelsen påbörjas, och av skäl som kan hänföras till KUNDEN, kan Energy Nordic begära betalning av ersättning motsvarande 5 % av värdet på den energi som skulle ha levererats, baserat på det pris som gäller vid tidpunkten för avtalets upphörande.
VI. TILLSTÅND – KUNDEN ger Energy Nordic tillstånd i sina fakturor i) för att inkludera betalning av olika leverans- och serviceavgifter som återförsäljaren har tillhandahållit, ii) agera som dess representant inför distributören och, i förekommande fall, (iii) för att utvärdera risken i samband med detta kontrakt och alla tidigare kontrakt för eventuella förnyelser och därigenom utvärdera all information som finns i Energy Nordics arkiv eller som den har tillgång till, eller som finns tillgänglig i betalningsanmärkningar, kreditupplysningar, tillgänglig information i distributörens databas om leveranspunkter och andra källor.
VII. PRISER – Priserna framgår av orderbekräftelsen/Min sida. Priset per kWh kan antingen regleras som ett rörligt pris eller som ett överenskommet fast pris per kWh under en överenskommen period. Priserna kan ändras på grundval av kostnadsförändringar för delar som är kritiska för priset och som ligger utanför parternas kontroll. Energy Nordic kommer att meddela kunden om sådana ändringar, så att KUNDEN kan rapportera eventuella meningsskiljaktigheter enligt bestämmelserna i avsnitt IV. Trots ovanstående kan Energy Nordic ändra priserna varje år på grundval av det allmänna konsumentprisindexet för föregående år. Rörliga priser ska fastställas på grundval av förbrukning och poolpriset per timme som fastställs av Spaniens energimarknadsoperatör (OMEL), utöver den efterföljande affärsökningen och betalning för anpassning i enlighet med utbud och efterfrågan till Spaniens elnät, REE. Priserna är exklusive moms och andra relevanta avgifter. De avgifter som för närvarande gäller inkluderar moms (21 % av alla fakturerade leveranser och tjänster – 7 % på Kanarieöarna (IGIC)) och elavgiften. Om den avtalade leveransen är föremål för andra skatter eller avgifter eller någon annan variation av den som anges här, ska dessa under alla omständigheter ingå som en integrerad del av priset.
VIII. FAKTURERING OCH BETALNING – KUNDEN ska betala alla utfärdade fakturor inom betalningsfristen. Om betalning inte sker inom denna period kommer dröjsmålsränta att tillämpas utan ytterligare meddelande på det förfallna och obetalda beloppet, motsvarande den lagstadgade räntesatsen plus tre procent. Vid förseningar eller faktureringsfel kommer motsvarande kreditnotor eller debetnotor att utfärdas. Förseningar eller fel befriar inte KUNDEN från hans/hennes betalningsskyldighet. Energy Nordic kan be distributören att koppla bort leveransen eller säga upp avtalet till följd av utebliven betalning, vilket inte befriar KUNDEN från hans/hennes skyldighet att betala hela skulden plus eventuell ränta. Om leveransen kopplas bort kommer den inte att återanslutas förrän KUNDEN har betalat hela skulden, eventuell ränta och alla andra tillhörande kostnader. Om det inte är möjligt att koppla bort leveransen kan Energy Nordic begära att distributören säger upp avtalet helt till följd av utebliven betalning. Om KUNDEN inte kan ange en motiverad orsak till den uteblivna betalningen, kan skulden också anmälas till kreditvärdighetsregistret. Om KUNDEN inte är uppdaterad med sina betalningar är Energy Nordic inte skyldig att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna.
IX. ÖVERENSKOMMEN SPÄNNING – KUNDEN kan ändra den överenskomna voltage i enlighet med gällande lagstiftning. KUNDEN ska på egen bekostnad utföra alla nödvändiga tekniska anpassningar. Allt som distributören kan behöva för att genomföra ändringen kommer att faktureras KUNDEN via Energy Nordic utan extra kostnad. Oaktat ovanstående kommer en sådan ändring att träda i kraft den dag då distributören ger sitt godkännande och kan medföra ändringar av det förväntade priset.
X. SKYLDIGHETER OCH LEVERANSKVALITET – Energy Nordic ansvarar inte för leveransens kvalitet och kontinuitet. Distributören är ensam ansvarig för detta. Distributören ska vara ansvarig gentemot KUNDEN för eventuella skador som kan uppstå till följd av bristande efterlevnad av sina skyldigheter. Energy Nordic erbjuder sig att lämna in KUNDENS invändningar och att administrera, på distributörens vägnar, eventuell ersättning eller rabatt som lagligen kan vara skyldig KUNDEN.
XI. ANSVAR – KUNDEN ansvarar för test- och mätutrustning, som måste uppfylla alla tekniska och säkerhetsmässiga krav i enlighet med gällande lagstiftning. KUNDEN är också ansvarig för att säkerställa korrekt förvaring och funktion av denna utrustning. Test- och mätutrustning kan ägas eller hyras. I det senare fallet kommer Energy Nordic att fakturera någon av distributörens tillhörande kostnader.
XII. ÅNGERRÄTT – KUNDEN skyddas av spansk lag 24/2013 av den 26 december om elsektorn. KUNDEN har också vissa rättigheter enligt konsumentlagstiftningen, inklusive ångerrätt, i fall som rör distansförsäljning (via telefon eller internet) eller avtal utanför Energy Nordics fasta verksamhetsställe. Ångerrätten gäller i sju dagar från den dag då avtalet ingås. Om kunden har begärt att energiförsörjningen ska påbörjas under ångerfristen måste Energy Nordic utan dröjsmål informera distributören om bytet av leverantör (om kunden återvänder till den tidigare leverantören) eller uppsägning av avtalet, och KUNDEN ska vara skyldig att betala Energy Nordic för den levererade elen före bytet av leverantör eller uppsägning av avtalet.
XIII. INVÄNDNINGAR OCH TVISTER – Kunden kan lämna in eventuella invändningar skriftligen till Energy Nordic, Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien. Om problemet inte åtgärdas eller löses inom en månad kan KUNDEN rapportera detta till den spanska skiljenämnden (Juntas Arbitrales de Consumo), förutsatt att Energy Nordic går med på att underkasta sig en sådan skiljedomsprocess. Båda parter kommer att respektera domstolens behörighet och dess slutliga beslut.
XIV. DATASKYDD – I enlighet med den spanska organiska lagen 15/1999 av den 13 december och med Europaparlamentets allmänna förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, informeras KUNDEN om att de uppgifter som lämnas i samband med upprättandet av detta avtal och de uppgifter som samlas in över tid kommer att administreras av Energy Nordic som personuppgiftsansvarig, med sitt verksamhetsställe på adressen Calle San Pancracio 18, 29640 Fuengirola, Málaga, Spanien. För att säkerställa betalning kan KUNDENS uppgifter vidarebefordras till relevanta bankenheter och andra relevanta organ i enlighet med vad som krävs enligt bestämmelser för energisektorn. KUNDEN informeras också om att hans/hennes uppgifter kan användas för reklam- och informationskampanjer. KUNDEN har rätt att få tillgång till, ändra, radera och motsätta sig uppgifter som lagras om honom/henne genom att skicka en skriftlig begäran till Energy Nordic. DELEGERA DATASKYDD: Du kan kontakta vår delegat för dataskydd på [email protected] eller på adressen till det företag som tidigare angetts.
XV. KONTAKT:
Energi Norden
(Skatte-ID-nr. CIF-B90038886)
C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, 29651 Málaga
E-post: [email protected]
Telefon: Gratis (+34) 900 686 920
www.energynordic.com